Ξ₯πηρΡσίΡς - ΔιαμΡσολάβηση
Νομικά Νέα
11-09-17
’ρθρο 67
Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

 1. Η παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α`2) αντικαθίσταται ως εξής:

 «11. Ο δήμος υποχρεούται να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των οφειλών της παραγράφου αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ετών που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ποσό της κάθε δόσης επιβαρύνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%).».

 2. Οφειλές προς δήμους από την εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έγινε η όχι διακανονισμός της εξόφλησής τους σε δόσεις, απαλλάσσονται από το νόμιμο τόκο και από κάθε άλλη προσαύξηση. Οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις που έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής. Για το συμψηφισμό γίνεται νέα βεβαίωση και διακανονισμός εξόφλησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο και παύει κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Τόκοι που έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς, για δόσεις που έχουν εξοφληθεί άτοκα στο παρελθόν, διαγράφονται.


29-08-17

Μια σύντομη επισκόπηση στα βασικά σημεία του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 

 Από την Χάρις Καροτσάκη Δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και μια εκ των Συντονιστών της Ελληνικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέου

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα“ΘΕΣΣΑΛΙΑ” της 27.8.2017
21-08-17
1738/2017 ΣΤΕ

 Φορολογία εισοδήματος. Πενταετής η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση του ένδικου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος. Αόριστος ο ισχυρισμός του Δημοσίου να καθορίσει το Δικαστήριο μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της εκδοθησομένης απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 628/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την αριθ. 675/2017 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΣτΕ.


21-08-17
Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Απαράδεκτα προσβάλλονται οι σχετικές εγκύκλιοι, που στερούνται εκτελεστότητας. Κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 παρ.1, 103 παρ. 7 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του κρινόμενου από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. Αντίθετη μειοψηφία. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με την αρ. 865/2016 απόφαση του ΣτΕ.


29-05-17

Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το ότι μία υπάλληλος ΝΠΔΔ δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν ποινικά κολάσιμες πράξεις, που έχουν την ίδια αντικειμενική υπόσταση με τις αποδοθείσες σ’ αυτήν με την καταλογιστική απόφαση παράνομες πράξεις, οι οποίες αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης του ελλείμματος στη διαχείριση του ΝΠΔΔ

Πηγή : www.lawspot.gr03-04-17

Εφαρμογή διατάξεων περί Τύπου. Η τηλεόραση και το ιντερνετ δεν εμπίπτουν σε αυτόν.

Το δυσφημηστικό κείμενο στο ιντερνετ και την τηλεόραση δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του Τύπου, αλλά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης κατά τις διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου.  Κατά συνέπεια και η παραγραφή εμπίπτει στην 5ετία και όχι στην 3ετία.20-03-17
Παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Βλάβη κράτους ως αντικειμενικό στοιχείο της παράβασης καθήκοντος. Καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού. Εκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Ελλείψει αυτής δύναται να καθορίσει τα όρια το Δικαστήριο παρεμπιπτόντως. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική ευθύνη για τις ως άνω πράξεις α) Δημάρχου Αίγινας και β) Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας. Αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού δια της τοποθετήσεως από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τραπεζοκαθισμάτων. Μη ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων από τους κατηγορουμένους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Παράβαση καθήκοντος. Δεν καθορίζεται από πού απέρρεε το καθήκον των αναιρεσειόντων για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Δεν καθορίζονται τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τη βλάβη του κράτους ή την ωφέλεια που προκλήθηκε σ΄ αυτούς. Η έννοια δημοσίου συμφέροντος, η οποία έγινε δεκτή, δεν ταυτίζεται με την έννοια της βλάβης του κράτους. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Δεν καθορίζεται το είδος της μεταβολής της αιγιαλού, δεδομένου ότι έγινε δεκτό ότι υπήρξε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Μη καθορισμός της ιδιότητας του χώρου ως αιγιαλού, ήτοι αν καθορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής ή από το Δικαστήριο, με βάση τις μέγιστες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 458/2015 απόφαση του Τριμ. Εφ. Πειραιώς για τους ως άνω λόγους.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by