Ενημέρωση - Ομιλίες - Εκδηλώσεις
Η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ. 6 παρ. 3 Ν. 4067/2012)

Περιγράφεται η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου με τον νέο οικοδομικό κανονισμό (ν. 4067/2012). Επισημαίνονται οι διαφορές και οι ομοιότητες με το πρoυφιστάμενο πλαίσιο του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ). Αναλύονται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού, η διαδικασία,  η ανάγκη αιτιολόγησης, η δημοσιότητα, το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων. Προσεγγίζονται τα θέματα της απαγόρευσης επεμβάσεων, της ανακατασκευής, των κριτηρίων χαρακτηρισμού, της κατεδάφισης.

*Το άρθρο μου αυτό δημοσιεύθηκε στο Περιβάλλον και Δίκαιο, τ. 3/2016, σ. 440 επ.

Η πολεοδόμηση η Πράξη Εφαρμογής, τα πρακτικά κ τα θεσμικά κενά η Μελέτη περίπτωσης Αγ. παρασκευής Βόλου. Τα νέα δεδομένα μετά τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου

 Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΝΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΛΟΥ. ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ*

(Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας - Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015)

ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Δικηγόρος
Υπ. Διδάκτωρ Πολεοδομίας, Χωροταξίας Π.Θ.
Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ-Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ- Πολεοδομίας, Χξιας Π.Θ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός
Υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ.

Περίληψη

Το πολεοδομικό εργαλείο της Πράξης Εφαρμογής περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πραγμάτωση της πολεοδομικής μελέτης. Αυτό επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση των εισφορών σε γη και χρήμα, καθώς και με τις απαιτούμενες τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις οικοπέδων και ρυμοτομήσεις. Η Πράξη Εφαρμογής περιλαμβάνει το περιεχόμενο των πράξεων ρυμοτομίας, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης, πραγματοποιεί την εισφορά σε γη, αποτελεί το υπόβαθρο για την εισφορά σε χρήμα, προσδιορίζει τις εδαφικές εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κοινωφελείς χώρους, δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Σε πρακτικό επίπεδο έχουν παρουσιαστεί πολλά προβλήματα που αποτυπώνονται κυρίως στη μεγάλη χρονική απόσταση από την κατάρτιση ενός γενικού πολεοδομικού σχεδίου και στην συνέχεια της πολεοδομικής μελέτης, έως την τελική μελέτη της πράξης εφαρμογής και των δεδομένων που εντωμεταξύ έχουν δημιουργηθεί, στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών σε γη και χρήμα, στα κενά που παρουσιάζονται ειδικά στις πράξεις εφαρμογής στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Το κενό μεταξύ θεσμικού πλαισίου και πρακτικού επιπέδου τις Πράξεις Εφαρμογής είναι το κύριο σημείο στόχευσης του παρόντος άρθρου. Η ανάλυση του αντικειμένου αυτού αποκτά μεγαλύτερη ερμηνευτική δυνατότητα με την εξέταση ως case study της πολεοδομικής ενότητας της Αγ. Παρασκευής, ενός παραδοσιακού οικισμού προ του 1923, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου – Ν. Ιωνίας και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Συγκεκριμένα, με το ΦΕΚ.109/Δ/18-2-1999, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη, η διαδικασία της οποίας , είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 (Ε.Π.Α.) και με το υπόβαθρο της εποχής. Ο χαρακτήρας του οικισμού, έχει δύο όψεις : το πυκνοδομημένο – παραδοσιακό τμήμα και το αραιοδομημένο, με καθαρά αγροτικό προσανατολισμό. Το χρονικό διάστημα των σχεδόν 15 χρόνων, που διήρκεσαν οι συμμετοχικές διαδικασίες, δημιούργησαν – κληρονόμησαν τεράστια προβλήματα στην πράξη εφαρμογής. Το ανεπίκαιρο υπόβαθρο και συνεπακόλουθα το διάταγμα έγκρισης των πυκνοδομημένων τμημάτων (3551/781/98 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) , ο διττός χαρακτήρας της περιοχής, η μεγάλη επεμβασιμότητα της ρυμοτομικής μελέτης στο παραδοσιακό τμήμα, η μεγάλη καθυστέρηση των συμμετοχικών διαδικασιών, αλλά και ο ερχομός της οικονομικής κρίσης, δημιούργησαν σοβαρές αντιδράσεις των κατοίκων, η οποία με την έλλειψη πολιτικής βούλησης, έφεραν σε τέλμα την πράξη εφαρμογής.

Παράλληλα μέσω της μελέτης περίπτωσης, γίνεται επισκόπηση των θεσμικών και πρακτικών κενών, μέσα από το πρίσμα του αρ. 24 του Συντάγματος, του ν. 1337/1983 και του ν. 2508/1997. Επίσης εξετάζονται τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά με τους ν. 4269/2014 «χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – βιώσιμη ανάπτυξη» και ν. 4315/2014 «πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα – ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Λέξεις Κλειδιά:  πολεοδομική μελέτη, πράξη εφαρμογής, νέο νομοθετικό πλαίσιο, πολεοδομικός σχεδιασμός, Αγ. Παρασκευή Βόλου, παραδοσιακοί οικισμοί

Η χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου Βόλου - Παρουσίαση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χξιας

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ*

(*Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολεοδομικού Σχεδιασμού
κ Αστικής Διακυβέρνησης,
Τ.Μ.Χ.Π. Π.Θ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ
Πολ. Μηχανικός, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Δικηγόρος
Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Δ.Π.Θ.
–Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ.
–Χωροταξίας, Πολεοδομίας Π.Θ.
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός
υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ.

Περίληψη

    Το ζήτημα των χωροθετήσεων εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής μεγάλης κλίμακας σε μία πόλη είναι εξαιρετικής σημασίας και πολλαπλών διαστάσεων, σε σχέση με την επιρροή του στις αστικές λειτουργίες. Η επιρροή αυτή είναι άμεση –μέσω αυτών καθαυτών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτές και των πολλαπλών επιρροών τους στους τομείς αναφοράς τους- αλλά και έμμεση, με την δυνατότητα, π.χ. συνεισφοράς της αρχιτεκτονικής τους στην μετατροπή των κελυφών τους σε τοπόσημα, και την συνεπάγωγη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της πόλης που τις φιλοξενεί.

    Λόγω της σημασίας αυτής, λοιπόν, οι χωροθετήσεις τέτοιου είδους αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες των αντιστοίχων πόλεων-φορέων, και αποτελούν θέμα συζητήσεων, διαβουλεύσεων, αντιπαραθέσεων, και πολιτικών χειρισμών, διαφανών ή μη. Οι συμμετοχικές διαδικασίες γίνονται συχνά με ελλιπή ή μονομερή πληροφόρηση και με έλλειψη γνώσης όλων των δυνατών εναλλακτικών, και των τομέων επιρροής. Παράλληλα τα  συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (συντεχνίες)  επηρεάζουν σε μέγιστο βαθμό όχι μόνο τις συμμετοχικές διαδικασίες, αλλά και την κατάληξη στην οποιαδήποτε λύση.

    Η παρούσα εισήγηση περιγράφει και αναλύει ένα μοντέλο διαβούλευσης που συνδυάζει την πληρότητα και την διαφάνεια πληροφόρησης, με μία ex antes αξιολόγηση πιθανών λύσεων, και με ποσοτικοποίηση κριτηρίων, ώστε να ελαχιστοποιείται η ασάφεια επιχειρημάτων στην έκφραση προτίμησης. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία και περιγράφεται ως μελέτη περίπτωσης (case study) της εισήγησης. 

    Στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη διατύπωση προτάσεων, επί της μελέτης της αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου (Β1 φάση), τέθηκε και το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, ένα ζήτημα το οποίο ουδέποτε προσεγγίστηκε με επιστημονικά κριτήρια, παρόλη την πραγματική και επιτακτική ανάγκη ανεύρεσης βιώσιμης λύσης.  

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Δήμος Βόλου παρουσίασε σε ανοικτή συζήτηση, μια έκθεση πρότασης για το θέμα της χωροθέτησης. Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε, με εκπροσώπους του Δήμου, του ΤΕΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προχώρησε στη διερεύνηση του θέματος της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, στην μεθόδευση της αξιολόγησης και τον καθορισμό των κριτηρίων και τελικά αξιολόγησε και κατέληξε στα τελικά συμπεράσματα για εννέα συνολικά προτάσεις, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ουσία της πρότασης, στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, τα κριτήρια – δείκτες που τέθηκαν, τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών και κυρίως στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.


Λέξεις Κλειδιά : Συμμετοχικές Διαδικασίες, χωροθέτηση, δικαστικό μέγαρο Βόλου, πολεοδομικός σχεδιασμός, ΓΠΣ


Χαιρετισμός στην Εκδήλωση της 11.11.2011 Περιβάλλον, Τοπίο, ΑΠΕ - το μοντέλο Enerscapes
1. Σ` έναν τόπο σαν την Ελλάδα τόσο προικισμένο που λούζεται από φώς αέρα και νερό, η μετάβαση σ` ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις Α.Π.Ε., στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι προφανώς εφικτή, είναι το ζητούμενο, είναι προτεραιότητα.
Το Νομικό Πλαίσιο του Ν. 2910/2001
* (Ομιλία στην ημερίδα «Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία» που διοργάνωσε η οργάνωση «ΑΡΣΙΣ» στις 29.9.2003 στο Μεταξουργείο Βόλου)
Παρουσίαση Μελέτης Στ. Πρωτόπαππα `Ζητήματα περι τη νομική φυση των συμβασιούχων ΚΕΠ`
Κυρίες και κύριοι,

1 Έχουν πει ότι τα βιβλία είναι «εικόνες και ομοιώσεις» των δημιουργών τους. `Έτσι και η σημερινή μελέτη, αποτυπώνει τον συντάκτη αυτής
Νομικά Θέματα του Ν. 4014/11» *
*Επισκόπηση Ομιλίας στην Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ στο Βόλο, στις 30 Νοεμβρίου 2011
To νέο καθεστώς προστασίας περιβάλλοντος από τους ΟΤΑ, μέσα από την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη - 1ο περιβαλλοντικό Συνέδριο Σκιάθος
- Χαιρετισμός. Σημασία Εκδήλωσης. Σημαντική Πρωτοβουλία. Συμβολική Σημασία Νέοι κ Τοπική Αυτ/ση. Ευχή να καθιερωθεί και όχι μόνο σε εκλογές.
Αιτούντες Aσυλο, Νομικό Πλαίσιο, Κέντρα Κράτησης

Νομικό Πλαίσιο - Καταστολή - Κέντρα Κράτησης*

 ( * Το εν λόγω κείμενο αποτελεί προφορικό σχέδιο της ομιλίας που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Αντιρατστιστικό Φεστιβαλ Βόλου την 24.10.2009)

To νέο καθεστώς προστασίας περιβάλλοντος από τους ΟΤΑ, μέσα από την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη - 1ο περιβαλλοντικό Συνέδριο Σκιάθος
ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by