Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινή νομοθεσία περί παροχής ασύλου

Νέα, κοινή νομοθεσία σχετικά τις διαδικασίες ασύλου στην Ευρώπη ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.13/06/2013 11:23       
Νέα, κοινή νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει λόγο για μια «ιστορική μέρα».

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζονται ενιαίες, ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχετικά με τη χορήγηση ασύλου και ικανοποιούνται πάγια αιτήματα επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπονταν συγκεκριμένες προθεσμίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων ασύλου ενώ, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η επεξεργασία των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου θα πρέπει να γίνεται από τα κράτη-μέλη εντός εξαμήνου.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η μέριμνα περί προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών αφού, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα απαγορεύεται η μεταφορά μεταναστών σε χώρα, στην οποία διατρέχουν βάσιμο κίνδυνο να πέσουν θύματα απάνθρωπης μεταχείρισης και προσβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα προβλέπονται και διευκολύνσεις για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας.

Τέλος, τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων θα καταχωρούνται για τρία χρόνια στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eurodac, προς αποφυγή καταχρηστικών φαινομένων, κάτι που αναμένεται παράλληλα να βοηθήσει και την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η τελευταία αυτή ρύθμιση ωστόσο δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή τάση «ποινικοποίησης» των προσφύγων, ενώ δε λείπουν οι προβληματισμοί σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άσυλο μόνο στην πρώτη «χώρα εισόδου»της Ένωσης, με συνέπεια τον συνωστισμό μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες του Νότου.
lawnet.gr
Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by