Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της ποινικής δίκης ως ελαφρυντική περίσταση υπέρ του κατηγορουμένου.
Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της ποινικής δίκης ως ελαφρυντική περίσταση υπέρ του κατηγορουμένου.
To σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 στο άρθρο 7,παρ.3  προβλέπει ότι η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούμενου λογίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο ως ελαφρυντική περίσταση,λαμβάνεται δε υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο, τον ανακριτή ή τον Εισαγγελέα κατά τηλήψη ή αντικατάσταση περιοριστικών ή άλλων μέτρων. Στην οικεία δικαστική απόφαση, βούλευμα ή διάταξη γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία περί των ανωτέρω, τα οποίαμπορούν να συνιστούν εν όλω ή εν μέρει δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας.

Είναι μια θετική πρωτοβουλία αν ληφθούν και οι συνθήκες απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Η ταχεία διεξαγωγής της δίκης αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή του ποινικού δικονομικού μας δικαίου. Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιες διατάξεις υπάρχουν σε νομοθεσίες Ευρωπαϊκών κρατών, όπως είναι π.χ. η Γερμανία. Το Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο     στην από 17-01-2008 απόφαση του έκρινε ότι : Εάν η περάτωση μιας ποινικής δίκης καθυστέρησε με τρόπο αντικείμενο στην αρχή του κράτους δικαίου, ώστε αυτό να πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την πραγμάτωση της κρατικής αξίωσης για την επιβολή της ποινής, κατά τον ακριβέστερο καθορισμό της έκτασης αυτής, πρέπει αντί της μέχρι τώρα παρεχόμενης μειωμένης ποινής, να ορισθεί στο διατακτικό της απόφασης ότι  προς αποζημίωση  για την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας θεωρείται ένα αριθμητικώς προσδιορισμένο τμήμα της επιβληθείσας ποινής ωσεί εκτελεσθέν.

Το Γερμανικό Ακυρωτικό αναφέρει πως αρχικά διαπιστώνεται το είδος, η έκταση και η αιτία της επιβράδυνσης της ποινικής διαδικασίας τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση. Ο δικαστής αποφασίζει αν και σε ποια έκταση το χρονικό διάστημα μεταξύ της πράξης και της απόφασης καθώς και οι ειδικές επιβαρύνσεις τις οποίες υπέστη ο κατηγορούμενος πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής μέσα στα αναγόμενα από το νόμο όρια.  Μάλιστα το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας θεωρεί πως δεν αρκεί η θεώρηση της υπερβολικής διάρκειας της ποινικής διαδικασίας ως λόγου μείωσης της ποινής, αλλά πρέπει να καθίσταται εμφανής στην απόφαση ο ακριβής προσδιορισμός του ποσού μείωσης της ποινής για τον λόγο αυτό, συγκριτικά με την άλλως επιβαλλόμενη ποινή.

Περαιτέρω πρέπει να αναφέρουμε ότι η ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) δεν ορίζει όπως ξέρουμε με ποιον συγκεκριμένο τρόπο θα επιτευχθεί η αποζημίωσης λόγω προσβολής δικαιωμάτων του ατόμου που προκύπτουν από αυτήν, αλλά η νομολογία του ΕυρΔΔΑ έχει θέσει ορισμένα κριτήρια ως προς αυτό. Έτσι, η αποζημίωση λόγω αντικείμενης στην ΕΣΔΑ επιβράδυνσης της ποινικής διαδικασίας λειτουργεί ως εξισσορόπηση του διαδικαστικού αδίκου που προέκυψε από την προσβολή ενός ανθρώπινου δικαιώματος και ως ικανοποίηση του αδικηθέντος ατόμου. Ως κριτήριο χρησιμοποιείται ο βαθμός προσβολής του δικαιώματος του άρθρου 6,παρ.1 της ΕΣΔΑ και όχι η σοβαρότητα της πράξης του κατηγορουμένου ή ο βαθμός της ευθύνης του.

Πηγή: Lawnet 


Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by