Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το πολυνομοσχέδιο.
Επέρχονται τροποποιήσεις στις διαδικασίες προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων και τις αγωγές επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο ΚΦΕ και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής, επέρχονται -μεταξύ άλλων- σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι τροποποιήσεις αφορούν στη διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής και εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 105 σχεδίου νόμου) καθώς και τη συζήτηση αγωγών επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.106 σχεδίου νόμου). Οι τροποποιήσεις αυτές κινούνται αφενός μεν στην κατεύθυνση επιτάχυνσης της δικαιοσύνης αφετέρου δε στην απάλειψη του φαινομένου της επ΄αόριστον παραμονής στο Δημόσιο συμβασιούχων, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές διαταγές. 
Ειδικότερα:

Αρ.691 παρ.4 ΚΠολΔ τροποποίηση: Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός 2 (δύο) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση εντός 30 (τριάντα) ημερών, αλλιώς δε χορηγείται προσωρινή διαταγή. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Μόνο μετά την κατ’ ουσίαν συζήτηση της αίτησης, ο δικαστής μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει τη διάρκεια της. Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας διαταγής.

Αρ.691 παρ.5 ΚΠολΔ προσθήκη εδαφίου: Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση δημοσιεύεται εντός 20 (είκοσι) ημερών.

Τροποποιείται το αρ. 693, παρ.1 ΚΠολΔ: Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση κύριας αγωγής, ο αιτών οφείλει να ασκήσει τη σχετική αγωγή εντός 30 (τριάντα) ημερών, με δυνατότητα παράτασης 20 (είκοσι) ημερών, με δικαστική απόφαση. Ειδικά επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προστίθεται παρ.2 στο αρ. 672ΑΚωδΠολΔ: Για διαφορές άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί με ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ενώ η νέα δικάσιμος ορίζεται εντός σαράντα ημερών, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των ως άνω διαφορών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 60 (εξήντα) ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης της αγωγής, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης αίρεται σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.

Επίσης με το άρ. 106 του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι όλες οι εκκρεμείς αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο ή έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, πρέπει να έχουν εκδικαστεί μέχρι την 1.11.2013, αλλιώς αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο και παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής, αντίστοιχα.

Πηγή: Lawnet 

Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by