ΣτΕ 434/2013 Απόρριψη Αιτηση αναστολής απόφασης Γ.Γ. Α.Δ/σης αργίας σε δημοτικό συμβουλο
434/2013 ΣΤΕ

  Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών μηνών, με την αιτιολογία ότι, καθ΄ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του και συγκεκριμένα δεν ενδιαφέρθηκε για τη νόμιμη παράσταση του εν λόγω ν.π. ενώπιον του Μον. Πρωτ. προκειμένου να αμυνθεί κατά αγωγής, ενώ στην συνέχεια δεν άσκησε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή αδυναμία του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι απορριπτέος, διότι η βλάβη την οποία επικαλείται δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Ενδεχόμενη εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της προσφυγής και την εξαφάνιση της προσβαλλομένης πράξεως ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης για τον αιτούντα. Η Επιτροπή σταθμίζοντας, αφ΄ενός μεν, την βλάβη την οποία επικαλείται ο αιτών και, αφετέρου, τον λόγο για τον οποίο του επιβλήθηκε η ως άνω πειθαρχική ποινή, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι και οι προβαλλόμενοι δια της προσφυγής λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Αριθμός 434/2013

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει). Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2013, με την εξής σύνθεση: Γ. Ποταμιάς, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Α’ Τμήματος Διακοπών και των αρχαιοτέρων του Συμβούλων, που είχαν κώλυμα, Σπ. Μαρκάτης, Σύμβουλος, Π. Τσούκας, Πάρεδρος. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 15 Οκτωβρίου 2012 αίτηση: του .. ....., κατοίκου Ιωαννίνων (....... ..... ), κατά του Υπουργού Εσωτερικών. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 78/22.08.2012 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και κάθε άλλης σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Πάρεδρο Π. Τσούκα.

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το κατά νόμον παράβολο (υπ΄ αριθμ. 1285112/2012 ειδικό έντυπο παραβόλου). 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της 78/22.8.2012 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ιωαννιτών, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών (3) μηνών, με την αιτιολογία ότι, καθ΄ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων, «από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του, που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)». Κατά της ήδη προσβαλλομένης αποφάσεως ο αιτών άσκησε προσφυγή, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε, μετ΄αναβολήν η 21 Νοεμβρίου 2013. 3. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 142 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Α’, 114) ορίζετο ότι: «Στους δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους Κοινοτήτων και παρέδρους, στα μέλη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της αργίας». Ήδη, δε, στην παρ. 1 του άρθρου 233 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87/7.6.2010) ορίζεται ότι: «Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης», ενώ, περαιτέρω, στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 234 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «... Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών». 4. Eπειδή, εν προκειμένω, με την προσβαλλόμενη 78/22.8.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της 1/2012 γνωμοδοτήσεως του κατ΄ άρθρον 234 του Ν. 3852/2010 Πειθαρχικού Συμβουλίου, επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ιωαννιτών, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών (3) μηνών για τον λόγο ότι, καθ΄ ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων, «από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του, που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)». Ειδικότερα, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, ο αιτών «[…] δεν φρόντισε να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ως άνω νομικού προσώπου, όπως επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, δεν ενδιαφέρθηκε για τη νόμιμη παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, προκειμένου να αμυνθεί κατά αγωγής που άσκησε κατά του νομικού προσώπου ο κ. . ...................., ενώ στη συνέχεια δεν άσκησε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της 226/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία αφενός μεν αναγνωρίστηκε ότι μεταξύ του ενάγοντος και της εναγομένης (δημοτικής επιχείρησης) υφίσταται σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου, αορίστου χρόνου, αφετέρου δε η τελευταία υποχρεώθηκε [να καταβάλει] στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 26.381,32 ευρώ, για την παραπάνω αιτία, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως, αλλά και της επιταγής προς πληρωμή, καθώς η ανωτέρω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή ως προς το ποσό των 12.000 ευρώ με συνέπεια αυτή να καταστεί αμετάκλητη, με επακόλουθο τη ζημία του ως άνω νομικού προσώπου, καθώς μετά από εξώδικο συμβιβασμό, στον οποίο ο κ. .... .............................. συνέπραξε, με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, το νομικό πρόσωπο κατέβαλε στον ενάγοντα το ποσό των 12.000 ευρώ, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων αυτού». 5. Επειδή, ο αιτών προβάλλει ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή αδυναμία του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιωαννίνων. Ο ισχυρισμός, όμως, αυτός του αιτούντος είναι απορριπτέος, διότι η βλάβη την οποία επικαλείται από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, δεδομένου ότι θα αποκατασταθεί σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ασκηθείσα από αυτόν προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης πράξης (βλ. Ε.Α. 281/2009). 6. Επειδή, ο αιτών προβάλλει περαιτέρω ότι ενδεχόμενη μη χορήγηση της ζητουμένης αναστολής και εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής θα έχει ως συνέπεια να καταστεί άνευ αντικειμένου η ασκηθείσα προσφυγή και αναποτελεσματική η δικαστική προστασία κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντ/τος και 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία κυρώθηκε με το ΝΔ 53/1974, Α΄ 256). Και ο λόγος όμως αυτός είναι απορριπτέος διότι και ενδεχόμενη εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της προσφυγής και την εξαφάνιση της προσβαλλομένης πράξεως ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης (βλ. ΣΕ 1622/2011, 115/2008). Επομένως, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης για τον αιτούντα, δεδομένου ότι αυτή θα αποκατασταθεί σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή και η προσβαλλόμενη πράξη ακυρωθεί (βλ. ΕΑ 281/2009, 727/2008 κ.ά). 7. Επειδή, η Επιτροπή σταθμίζοντας αφ΄ ενός μεν την βλάβη την οποία επικαλείται ο αιτών και αφετέρου ότι η ως άνω πειθαρχική ποινή επιβλήθηκε στον αιτούντα διότι, ως Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων, «από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του…», η οποία φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα τη ζημία του εν λόγω νομικού προσώπου (βλ. προσβαλλόμενη απόφαση), κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι και οι προβαλλόμενοι δια της προσφυγής λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Δ ι ά τ α ύ τ α Απορρίπτει την αίτηση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου 2013.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Ο Γραμματέας Γ. Ποταμιάς Ν. Βασιλόπουλος

και εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Αικ. Συγγούνα Ν. Βασιλόπουλους Π.Β.
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by