ΣτΕ 3197/2015 Υδρορεύματα - Δημόσια Έργα - Οριοθέτηση

Προστασία περιβάλλοντος και δημόσια έργα. Προκειμένου να λάβουν χώρα επιτρεπόμενες επεμβάσεις στα υδρορεύματα ή και πλησίον αυτών απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή τους. Η προσβαλλόμενη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με την οποία επιτρέπεται τεχνική παρέμβαση, είναι ακυρωτέα, εφόσον η προηγηθείσα αυτής οριοθέτηση του ποταμού, που ως κανονιστική ελέγχεται παρεμπιπτόντως, είναι μη νόμιμη και ανακλητέα διότι εκδόθηκε αναρμοδίως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Αριθμός 3197/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Νοεμβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Χρ. Ράμμος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και του αναπληρωτή της Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Αικ. Σακελλαροπούλου, Χρ. Ντουχάνης, Σύμβουλοι, Χρ. Παπανικολάου, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ε. Οικονόμου.

Για να δικάσει την από 11 Νοεμβρίου 2010 αίτηση:

του .............. , κατοίκου Πελεκαπίνας Δήμου Θερίσου Νομού Χανίων, ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Ελένη-Μαρία Καϋμενάκη (Α.Μ. 20676), που την διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος παρέστη με τον Κ. Βαρδακαστάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 3810/4.6.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χρ. Παπανικολάου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αιτούντος, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 1111887/2010 ειδικό έντυπο παραβόλου, σειράς Α΄).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 3810/4.6.2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διαπλάτυνση Εκβολών Χειμάρρου Κλαδισσού» του Ν. Χανίων.

3. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο χείμαρρος ή ποταμός Κλαδισσός αποτελεί το βασικό αποδέκτη όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα και τη σημαντικότερη λεκάνη απορροής του κάμπου νοτιοδυτικά του Δήμου Χανίων. Με την 935/846/26.5.2003 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (Δ΄612) επικυρώθηκαν οι οριογραμμές του ποταμού Κλαδισσού. Οπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, το επίδικο έργο αφορά στη διαπλάτυνση του εύρους της διατομής του Κλαδισσού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες πλημμυρικές παροχές με διαμόρφωση της διατομής. Η θέση του προτεινόμενου έργου, αποτελεί το όριο μεταξύ του Δήμου Χανίων (ανατολικά) και του Δήμου Νέας Κυδωνιάς (δυτικά) του Νομού Χανίων. Το μέγεθος του έργου είναι μήκους 580μ. από τη γέφυρα Κλαδισσού επί της οδού Κισάμου (παλαιά Εθνικής Οδός Χανίων-Κισάμου) [Χ.0. 0050] μέχρι τη θάλασσα [Χ.Θ. 0+630]. Το πλάτος της περιοχής που καταλαμβάνουν τα υπό εκτέλεση έργα κυμαίνεται από 35μ έως 51μ (στη θέση της εκβολής) και το εμβαδόν της είναι περίπου 23 στρέμματα. Το επίδικο έργο αφορά σε επεμβάσεις που περιλαμβάνουν την κατασκευή έργων αντιστήριξης πρανών και προστασίας πυθμένος, καθώς και την κατασκευή έργων ανάπλασης της ζώνης του χειμάρρου. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: α) Διαμόρφωση της ανατολικής παρειάς του χειμάρρου Κλαδισσού (πλευρά Δήμου Χανίων), με υπερύψωση μέχρι 0.30μ περίπου του υφιστάμενου τοιχίου-στηθαίου από την πλευρά του παρακείμενου δρόμου, β) διαμόρφωση της δυτικής παρειάς του χειμάρρου Κλαδισσού (πλευρά Δήμου Νέας Κυδωνιάς), με καθαίρεση των υφιστάμενων δύο τοιχίων και κατασκευή δύο όμοιων τους νέων τοιχίων δυτικότερα, στη θέση που προβλέπει η υδραυλική μελέτη, γ) διαμόρφωση της κοίτης του χειμάρρου. Στα 2/3 του μήκους του έργου προς νότο η κοίτη θα είναι ουσιαστικά ανεπένδυτη (διάστρωση με φυσικούς λίθους-κροκάλες). Στο τελευταίο 1/3 του μήκους προς την πλευρά της εκβολής-θα γίνει διάστρωση της διαπλάτυνσης της κοίτης με σκυρόδεμα, δ) συμπλήρωση της υφιστάμενης πεζογέφυρας με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα με επένδυση ξύλου ώστε να καλύψει το πλάτος της διαπλάτυνσης του χειμάρρου και ε) δημιουργία πρασίνου στα πρανή του χειμάρρου.

4. Επειδή, ο αιτών υπό την ιδιότητά του ως κατοίκου της περιοχής και φερόμενου ιδιοκτήτη έκτασης επί του οποίου επεκτείνεται η οριογραμμή του ποταμού, με έννομο συμφέρον ασκεί την υπό κρίση αίτηση.

5. Επειδή, στο άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 880/1979 (Α΄ 58), όπως οι παράγραφοι αυτοί αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (A΄ 91), ορίζονται τα εξής: «1. Τα υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια), που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, οριοθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος. Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός μπορεί να γίνεται και σε τμήμα μόνο των υδατορεμάτων. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική έκθεση της επόμενης παραγράφου συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες για το συνολικό μήκος του υδατορέματος. 2. Για την κατά τα ανωτέρω οριοθέτηση απαιτούνται: Ι. Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του υδατορέματος σε κατάλληλη κλίμακα ... που συντάσσεται με μέριμνα α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων ή β) της οικείας Περιφέρειας ή γ) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή δ) του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ή ε) άλλου προσώπου που αναθέτει σε μηχανικό ο οποίος έχει δικαίωμα για τη σύνταξη τέτοιου διαγράμματος. Στις περιπτώσεις δ) και ε) τα τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχονται και θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. ΙΙ. Τεχνική έκθεση που συνοδεύεται από τα υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες, βάσει των οποίων προτείνονται οι οριογραμμές του υδατορέματος στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα. Η Τεχνική έκθεση με τα συνοδευτικά της στοιχεία συντάσσεται, ελέγχεται και θεωρείται όπως το τοπογραφικό διάγραμμα .... 3. α. Ο καθορισμός των οριογραμμών γίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της προηγούμενης παραγράφου από τις Υπηρεσίες της παραγράφου αυτής, ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου .... β. Η επικύρωση του καθορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και στην περίπτωση που το τοπογραφικό διάγραμμα συντάχθηκε με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα ... σε σμίκρυνση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ...». Όπως γίνεται παγίως δεκτό, το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύματα στην φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της ελευθέρας ροής των υδάτων, αποκλείεται δε κάθε αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης, επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους, ή τεχνητή επέμβαση στα σημεία διακλαδώσεώς τους. Προκειμένου δε να λάβουν χώρα οι τυχόν επιτρεπόμενες επεμβάσεις στα υδρορεύματα ή και πλησίον αυτών απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή τους. Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ρεύματος, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα του αφενός ως υδρογεωλογικού στοιχείου και αφετέρου ως οικοσυστήματος (ΣτΕ 1127/2011, 1151/2007, 2890, 1644/2006, 2873/2004 , 1125/ 2004, 2215/2002, 2669/2001, 2656/1999, 4728/1997, 5930/1996, 1801/1995 κ.ά.). 6. Επειδή, πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης εκδόθηκε η 935/846/26.5.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία επικυρώθηκαν οι οριογραμμές του ποταμού Κλαδισσού του νομού Χανίων. Με την 5037/2012 απόφαση του Δικαστηρίου ακυρώθηκε, κατόπιν αιτήσεως του ίδιου αιτούντος, η απόρριψη αιτήματός του προς τη Διοίκηση να ανακαλέσει την ανωτέρω πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, με το σκεπτικό ότι η εν λόγω πράξη επικύρωσης των οριογραμμών του ποταμού Κλαδισσού στις εκβολές του, δηλαδή, σε επαφή με τη θάλασσα, εκδόθηκε αναρμοδίως και, επομένως, η αίτηση ανακλήσεως έπρεπε να είχε γίνει δεκτή. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία επιτρέπεται τεχνική παρέμβαση, συνεπαγόμενη σοβαρή αλλοίωση της φυσικής κατάστασης του ποταμού Κλαδισσού, είναι ακυρωτέα, εφόσον η προηγηθείσα αυτής οριοθέτηση του ποταμού, της οποίας γίνεται επίκληση στο προοίμιο της προσβαλλομένης και η οποία ως πράξη κανονιστικού χαρακτήρα ελέγχεται παρεμπιπτόντως (ΣτΕ 5037/2012), είναι μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αιτούντα.

7. Επειδή, κατόπιν τούτων η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.

Ακυρώνει την 3810/4.6.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος η οποία ανέρχεται στο ποσό των 460 ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 2014

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας

Χρ. Ράμμος Ε. Οικονόμου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου 2015.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας

Ιω. Μαντζουράνης Ειρ. Δασκαλάκη

Ρ.Κ.
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by