Τα Νέα μας
Το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/

ΜονΠρωτΑθην (ασφ) 590/2019 αίτηση διακοπής λειτουργίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας.
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.


ΣτΕ 1268/2019 παράνομη απόρριψη αιτησης για ανακληση νομ. αποφασεων οριοθετησης οικισμων Πηλίου

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση

ΜονΕφετΑθην 664/2019 κεραία κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.
ΣτΕ 551/2019 απαγόρευση καπνισματος σε κλειστους χωρους καταστηματων
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr
ΣτΕ 685/2019 αντισυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.
ΠολΠρωτΑθην 255/2018 πυλωτή, σταθμευση, ιδιοκτητες, τρίτοι
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 
ΑΠ252/2018 προσωπικά δεδομένα. Χρήση ποινικής απόφασης σε πολιτική δίκη.
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.
ΣτΕ 518/2018 ΑΜΚΑ-Ημερομηνία Γέννησης - Προσωπικά Δεδομένα
Προστασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία του ΑΜΚΑ, ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο εξαψήφιο τμήμα του, που αποτελείται από την ημεροχρονολογία γεννήσεως του κατόχου, παρίσταται νόμιμη και θεμιτή, κατά την έννοια των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2479/1997, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση του αυτού και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Η ενυπόγραφη αποδοχή των ατομικών στοιχείων του Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει την έννοια της παροχής από τον ενδιαφερόμενο έγγραφης συναινέσεως ως προς αυτόν καθ` εαυτόν τον αριθμό ασφάλισης, ο οποίος συγκροτεί τον Α.Μ.Κ.Α.. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.


ΣτΕ 1308/2018 νόμιμη απόρριψη αιτησης για απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου σε αρχαιολογικό χώρο

-Η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της σιωπηρής αρνήσεως της Διοίκησης να ανακαλέσει τους κανονιστικός θεσπισθέντες με προεδρικό διάταγμα όρους και περιορισμούς δομήσεως και τις χρήσεις γης στην περιοχή, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακίνητα των αιτούντων, ασκείται απαραδέκτως, δεδομένου ότι η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει κανονιστική πράξη με την οποία να τροποποιεί ή ανακαλεί το εν λόγω κανονιστικό καθεστώς δεν συνιστά, κατ’ αρχήν, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως, τούτο δε διότι η εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή όχι κανονιστικής πράξεως και για τον χρόνο εκδόσεώς της ανήκει, στην ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή, κρίση της διοικητικής αρχής.

-Η αίτηση των αιτούντων, ως προς τα αιτήματα περί απαλλοτριώσεως ή καταβολής αποζημιώσεως, δεν ήταν πλήρης, διότι, αν και συνοδευόταν από τους τίτλους κτήσεως των ακινήτων των αιτούντων το από Μαρτίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα, Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού, δεν περιείχε τα στοιχεία που ήταν αναγκαία κατά νόμον για την τεκμηρίωση των ανωτέρω αιτημάτων τους και, κατ’επέκταση, για τη δημιουργία υποχρεώσεως της Διοικήσεως να τα εξετάσει και να απαντήσει επ’ αυτών και ιδίως δε δεν περιείχε (α) αναφορά του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής και των επιτρεπόμενων χρήσεων γης ή περιορισμών εκμεταλλεύσεως, καθώς και παράθεση του καθεστώτος, βάσει του οποίου δομούνται, κατά την άποψή τους τα ακίνητά τους, όπως ίσχυαν προ της επιβολής των απαγορεύσεων που θέσπισε το έτος 2003 η Διοίκηση για τα συγκεκριμένα ακίνητα, (β) αναφορά των προπαρασκευαστικών ενεργειών στις οποίες οι αιτούντες είχαν τυχόν προβεί προς εκμετάλλευση και, ιδίως, δόμηση των ακινήτων τους και (γ) στοιχεία περί της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας των ακινήτων των αιτούντων. Τα στοιχεία δε αυτά έπρεπε να συνδέονται κατά τρόπο συγκεκριμένο με το αίτημα προς αποζημίωση ή απαλλοτρίωση και να το τεκμηριώνουν προσηκόντως. Με τα δεδομένα αυτά, η αίτηση των αιτούντων ήταν ατελής και, εν πάση περιπτώσει, ερείδετο σε εσφαλμένη προϋπόθεση ως προς τη θέση των ακινήτων, νομίμως δε απορρίφθηκε σιωπηρώς από τη Διοίκηση.

Πηγή : nomosphysis.org.gr
Στε 1121/2018 παράαση ισχύος οικοδομικής άδειας μη επιτροπόμενης από επιγενόμενο ΓΠΣ


 Οι επιτρεπόμενες με την οικοδομική άδεια εργασίες πρέπει, κατ’ αρχήν, να περατωθούν εντός των χρονικών ορίων της ισχύος της, ήτοι εντός τετραετίας από την έκδοσή της, μετά δε την πάροδο τετραετίας, δεν επιτρέπεται πλέον εκ του νόμου η εκτέλεση των προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια εργασιών, εκτός αν η οικοδομική άδεια αναθεωρηθεί για την παράταση της ισχύος της.

Επιτρέπεται, εξάλλου, και παράταση της εν λόγω τετραετίας για τους προβλεπόμενους λόγους με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με τις προϋποθέσεις του νόμου. Δηλαδή, αν, εντός της παραπάνω τετραετίας, διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που δεν οφείλονται στους ενδιαφερόμενους, επιτρέπεται να παραταθεί η χρονική ισχύς της άδειας από την άρση των ανωτέρω λόγων, συνεπώς, και μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας, και για όσο χρονικό διάστημα οι λόγοι αυτοί υφίσταντο κατά τη διάρκεια της ανωτέρω τετραετίας, οπότε επιτρέπεται, περαιτέρω, και η αναθεώρηση της άδειας, μετά την παράταση της ισχύος της, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι, πάντως οι πράξεις παράτασης της χρονικής ισχύος και της αναθεώρησης της άδειας αφορούν εργασίες επιτρεπόμενες κατά το πολεοδομικό καθεστώς που ίσχυε κατά την αρχική έκδοσή τους.

Οικοδομικές άδειες που έχουν χορηγηθεί, χωρίς να έχει προηγουμένως θεσπισθεί αναστολή εκδόσεώς τους ενόψει τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου εκτελούνται ως προς την επιτρεπόμενη από την άδεια χρήση όπως εκδόθηκαν. Σ’ αυτήν ειδικά την περίπτωση δεν μπορεί να παρεμβληθεί και να ορίσει το αντίθετο, με κανονιστική της διάταξη, η πράξη έγκρισης σχεδίου του πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή το Γ.Π.Σ. ή η πολεοδομική μελέτη. Οίκοθεν νοείται ότι υπάρχει εξ ορισμού ένα απώτατο μεταβατικό όριο ανοχής το καταλαμβάνει υφιστάμενες χρήσεις, πολλώ δε μάλλον και χρήσεις που θα εγκατασταθούν βάσει των οικοδομικών αδειών που χορηγήθηκαν. Το χρονικό αυτό όριο το ορίζει ο κανονιστικός νομοθέτης με την πράξη έγκρισης του Γ.Π.Σ. ή της πολεοδομικής μελέτης και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της πενταετίας από τον χρόνο έγκρισης του οικείου σχεδίου. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το σύστημα, και συγκεκριμένα το πλαίσιο που θέτει το άρθρο 26 του ν. 2831/2000, δεν αντιστρατεύεται τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό, διότι αφορά είτε σε νομικές είτε σε πραγματικές καταστάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί με το υφιστάμενο καθεστώς και τις οποίες ο τυπικός νομοθέτης, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρχών της ασφάλειας του δικαίου, θεμιτώς επιθυμεί, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να κατοχυρώσει. Η έννοια, άλλωστε, αυτή της διάταξης στοιχεί και σε διαχρονική μέριμνα του νομοθέτη να μην ανατρέπονται πλήρως, με τήρηση, βεβαίως, παράλληλα και των αρχών του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, πραγματικές και νομικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί πριν από την, επιβαλλόμενη, τυχόν, με νέο Γ.Π.Σ., αλλαγή χρήσεων γης μιας περιοχής.

Ενόψει της πολυπλοκότητας της διάρκειας και του κόστους της διαδικασίας εκδόσεως και αναθεωρήσεως οικοδομικής αδείας, και μόνη η έκδοση και αναθεώρηση αυτής, έστω και χωρίς την έναρξη εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών υπάγεται και αυτή στο προστατευτικό πεδίο των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης, δεδομένου ότι η εκ των υστέρων αιφνιδιαστική ανατροπή των δεδομένων, στα οποία ο δικαιούχος στήριξε, με την έκδοση της οικοδομικής αδείας, συγκεκριμένα, αποτιμητά σε χρήμα, δικαιώματα, προσβάλλει τις αρχές αυτές. Ουδόλως δε αναιρείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι ο πολεοδομικός νομοθέτης, που δεν σχεδιάζει εν κενώ, οφείλει κατά νόμο, να λάβει, αλλά και λαμβάνει εν τοις πράγμασι, υπόψη, τις νομίμως υφιστάμενες και προστατευτέες χρήσεις γης, προσαρμόζοντας αναλόγως, ή και αυστηροποιώντας, αν συντρέχει λόγος, τις λοιπές προβλέψεις του για την μελλοντική πολεοδομική κατάσταση της περιοχής, προκειμένου να επιτευχθεί, συνολικώς ορώμενο, το σκοπούμενο από τον συνταγματικό και τον κοινό νομοθέτη αποτέλεσμα του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού.

Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης

Περίληψη Απόφασης από το nomosphysis.org.gr

ΣτΕ 2470/2018 νομιμος χαρακτηρισμος μονοπατιού ως μνημείου

-Τα ακίνητα μνημεία, που ανάγονται σε περίοδο μεταγενέστερη του 1830, αλλά προγενέστερη των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινίονικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, ο χαρακτηρισμός δε ακινήτου μνημείου είναι δυνατόν να αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού. Κατά τον χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερομένους ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι κρίσιμες διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης κατά ρητή συνταγματική επιταγή.

-Η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή τόσο ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας, όσο και ευθέως για την ορθή εφαρμογή του νόμου, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου διαπιστώνεται, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας, ότι συντρέχουν τα κριτήρια που προβλέπονται από το νόμο για τον χαρακτηρισμό. Για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως μνημείου δεν απαιτείται να συντρέχουν όλα τα κριτήρια που μνημονεύονται στην παραπάνω διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του ν. 3028/2002, αλλά αρκεί η συνδρομή οποιουδήποτε από τα κριτήρια αυτά. Εφόσον υφίσταται η απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση, ως μνημείο μπορεί να χαρακτηρισθεί και το επιβεβαιωμένο, βάσει των υπαρχουσών υλικών μαρτυριών και λοιπών ενδείξεων και τεκμηρίων, ίχνος της συλλογικής ή ατομικής δραστηριότητας του ανθρώπου, το οποίο έχει καλυφθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις, ιδίως όταν τελεί σε
σχέση εγγύτητας και ενότητας με τις υπάρχουσες υλικές μαρτυρίες.

-Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3028/2002 διότι δεν επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός των μη σωζόμενων ιχνών κατασκευών, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι τα μέλη του ΚΣΝΜ έκριναν ότι από τις σωζόμενες, σε μεγάλα τμήματα, υλικές μαρτυρίες (λιθόστρωτα ή μη τμήματα του μονοπατιού 3, όδευση, αλώνια, βρύση), σε συνδυασμό και με τις διαπιστώσεις της αυτοψίας που πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΥΝΜΕΤΕΔΕ, προκύπτουν τεκμηριωμένα η ύπαρξη του μονοπατιού, το οποίο διατηρείται κατά τμήματα, και η διαδρομή του κατά το παρελθόν στην περιοχή της Κάτω Βέργας. Το γεγονός δε ότι τμήμα του εν λόγω μονοπατιού 3 είχε καταστραφεί σε ορισμένες θέσεις από την κατασκευή αγωγού και κοινοτικής οδού, δεν καθιστά μη νόμιμη την προσβαλλομένη, δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός της διαδρομής ως μνημείου και ως προς τα μη σωζόμενα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία όμως τελούσαν σε σχέση εγγύτητας με τα υφιστάμενα τμήματα, συνιστά μαρτυρία της διαδρομής του, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και ενισχύει, με τον τρόπο αυτό, την αυθεντικότητα των υπαρχουσών υλικών μαρτυριών ως προς την οργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων της περιοχής στο απώτερο παρελθόν. Επομένως, ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί.

-Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη δεν αιτιολογείται επαρκώς ως προς τον χαρακτηρισμό του επίμαχου μονοπατιού ως προγενέστερου των τελευταίων 100 ετών, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι η αμφιβολία που είχε ανακύψει εξ αρχής ως προς τη χρονολόγηση του επίμαχου μονοπατιού αφορούσε αν αυτό ήταν προγενέστερο του 1830 και αν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως αρχείο μνημείο, και όχι ως προς τον χαρακτηρισμού του ως μνημείου των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών

Περίληψη Αποφασης από nomosphysis.org.gr

ΑΠ 1425/2017 ευθυνη διαχεριστών ιστοσελίδας για σχολια χρηστων
Ευθυνη Διαχεριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά.
ΣτΕ 3530/2017 επικινδυνες οικοδομες
ΣτΕ 3530/2017 (Τμ. Ε΄)
Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη, Πάρεδρος ΣτΕ
Δικηγόροι: Ε. Γκαράνη, Πάρεδρος ΝΣΚ, Ε.-Μ. Μπίμπα

 Κατά τον έλεγχο των οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών και κατά την επιλογή των κατάλληλων μέσων αποτροπής του κινδύνου, τα ελεγχόμενα κτήρια πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται και από μορφολογική, αρχιτεκτονική, αισθητική και ιστορική άποψη, η δε σχετική περιγραφή και αξιολόγηση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της αιτιολογίας των σχετικών εκθέσεων. Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν υποχρεούται κατ΄ αρχήν να ανακαλεί ούτε και τις παράνομες πράξεις της. Η άρνηση ανάκλησης έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αν εκδηλωθεί ύστερα από νέα έρευνα του πραγματικού της υποθέσεως, αφού ληφθούν υπ΄ όψη νέα ουσιώδη στοιχεία.
ΣτΕ 665/2018 οδοί, καταργηση αγροτικής οδου, χωροταξικος σχεδιασμος
Οδοί. Η κατάργηση υφισταμένου και η δημιουργία νέου οδικού δικτύου συνιστά άσκηση αρμοδιότητας οιονεί πολεοδομικού σχεδιασμού και οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ. Διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας που αφορούν οδούς εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών και αγροτικές οδούς. Αποκλείεται η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης. Για τη δόμηση ακινήτων εκτός σχεδίου απαιτείται αυτά να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο νομίμως υφιστάμενο, μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η αναγνώριση από τη Διοίκηση κοινοχρήστων χώρων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως, ως σχηματισθέντων από ιδιώτες προ της θέσεως σε ισχύ των απαγορευτικών διατάξεων του ΚΒΠΝ. Η ύπαρξη δημοτικής ή κοινοτικής ή αγροτικής οδού είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται παρεμπιπτόντως από την αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας πολεοδομική υπηρεσία. Ο Δήμος αναρμοδίως ενέκρινε την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, διότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αρμόδιου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κρατικού οργάνου. Αναρμοδίως ο Δήμος επελήφθη του ζητήματος της δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων της αιτούσας και ορθά ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την προσβαλλόμενη πράξη της Επιτροπής. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση με την αρ. 4990/2014 απόφαση του ΣτΕ.
Οδηγός Συμμόρφωσης με ΓΚΠΔ (GDPR)
Συνοπτικός Οδηγός συμμόρφωσης με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
ΣτΕ 845/2018 Μη νομιμη καταργηση παλαιας κοινοτικης οδου
 Μη νομιμη καταργηση παλαιας κοινοτικης οδου
ΣτΕ 848/2018 Παρανομη αναγνωριση αγροτικης οδου σε εκτος σχεδιου περιοχη
 Παρανομη αναγνωριση αγροτικης οδου σε εκτος σχεδιου περιοχη
Χρήσιμες Ερωτοπαντήσεις για τον Υπευθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Προβλέπονται συγκεκριμένα καθήκοντα του DPO και αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη του. Παράβαση των σχετικών με τον DPO διατάξεων επιφέρει κυρώσεις (βλ. άρθρα 37-38 και 83 σε συνδυασμό με αιτιολογική σκέψη 97 του ΓΚΠΔ).

Πηγή : dpa.gr (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 69/2017 Υπαγωγη κ/χ πρασίνου σε δασική νομοθεσία
Σχετικά με το ερώτημα εάν οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλης δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή ”άλση”, ως ”κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως ”αστικό πράσινο”, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα, αντιμετωπίζονται ως “πάρκα” ή ”άλση” και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας γνωμοδοτήθηκε ότι Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή ”άλση”, ως ”κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως ”αστικό πράσινο” ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν “εν τοις πράγμασι” τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή φέρουν βλάστηση που μπορεί να δικαιολογήσει την εισαγωγή ρυμοτομικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό τους ως “πάρκα” ή ”άλση”, αντιμετωπίζονται ως τέτοια και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφ’ όσον η σχετική διαπίστωση του ανωτέρω χαρακτήρα από την αρμόδια δασική υπηρεσία ανάγεται στον χρόνο ένταξής τους στο οικείο σχέδιο.
AΠ 1425/2017 οχι εφαρμογη Νόμου περί Τύπου σε ιστοστόπους για φιλοξενία σχολίων
Προσβολή της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου. Οι διατάξεις του ν. 1178/1981, προκειμένου για προσβολές της προσωπικότητας κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, εφαρμόζονται αναλόγως και επί προσβολών της προσωπικότητας οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο (internet) μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων που λειτουργούν ως διεθνές μέσο διακινήσεως πληροφοριών, δεδομένου ότι για τις προσβολές αυτές δεν υπάρχει ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο, η δε πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου είναι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσω του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως. Π.δ. 131/2003. Η αντικειμενική ευθύνη του «φορέα παροχής υπηρεσιών», αντίστοιχη με εκείνη του ιδιοκτήτη εντύπου, ισχύει για τις αναρτήσεις που γίνονται στο διαδικτυακό τόπο και όχι στο χώρο φιλοξενίας περιεχομένου, όπου αναρτώνται κείμενα «αποδεκτών της υπηρεσίας», δηλαδή τρίτων χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Για τις τελευταίες αυτές αναρτήσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 π.δ. 131/2003, δηλαδή υπάρχει ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Σφάλμα της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία δέχθηκε ότι υπάρχει ευθύνη του αναιρεσείοντος ο οποίος είχε τη διεύθυνση ιστοσελίδας, δηλαδή έφερε την ιδιότητα του «φορέα παροχής υπηρεσιών» από κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της ιστοσελίδας από χρήστες αυτής, δηλαδή από πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα των «αποδεκτών της υπηρεσίας», χωρίς να αναφέρει αν συνέτρεχαν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 π.δ. 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά. Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 3289/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Παραπέμπει.
Εγκύκλιος Γενικός Δ/ντης Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των
άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Με αφορμή ερωτήματα ή και διαμαρτυρίες φορέων και ιδιωτών μηχανικών σχετικά με τις εγκρίσεις «άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων» / «αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων» που προβλέπονται στα εδάφια 1.β, 2.ι και 1.β των άρθρων αντιστοίχως 40 και 41 του Ν.4495/2017, όταν κατά το στάδιο υποβολής αιτημάτων χορήγησης οικοδομικών αδειών ή έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας η προσκόμισή τους ορίζεται ως υποχρεωτική από τους κατά περίπτωση ισχύοντες όρους δόμησης ή από άλλες κείμενες διατάξεις, επισημαίνονται για την ορθή εφαρμογή αυτών τα εξής:

Α. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά άλλων Υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται από του όρους δόμησης της εκάστοτε περιοχής, οι Υ.ΔΟΜ., κατά τη διαδικασία χορήγησης ή θεώρησης όρων δόμησης και κατά τον έλεγχο της πληρότητας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών για έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, οφείλουν να ζητούν αποκλειστικά και περιοριστικά, μόνον όσα δικαιολογητικά ή εγκρίσεις προβλέπονται για την εκάστοτε περιοχή από κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης – όπως π.χ. Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις ή και Αποφάσεις Νομάρχη που εξακολουθούν να ισχύουν – οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί για ειδικούς λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος ή της φυσιογνωμίας της περιοχής (π.χ. χαρακτηρισμού της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, παραδοσιακού οικισμού, παραδοσιακού τμήματος πόλης, μνημείου, διατηρητέου κτιρίου, ζώνης προστασίας, περιοχής φυσικού κάλλους κ.λ.π). Εξυπακούεται ότι η απαίτηση προσκόμισης εγκρίσεων η οποία προκύπτει από άλλες ειδικές διατάξεις σχετικές με τη χρήση, τη λειτουργία ή τη χωροθέτηση της προτεινόμενης εγκατάστασης (π.χ. ειδικό κτίριο, γειτνίαση με ρέμα, γραμμές υψηλής τάσης ή γειτνίαση με αεροδρόμιο κ.λ.π), ισχύει επιπροσθέτως αυτών που τυχόν επιβάλλονται από τις προαναφερθείσες κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης.


Β. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών / εγκρίσεων δεν απαιτείται, ούτε ζητείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών τα οποία δεν έχουν έρεισμα σε κανονιστικές διατάξεις που συνδέονται με την προς έκδοση διοικητική πράξη, τυχόν δε σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υ.ΔΟΜ. και άλλων Υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπ’ όψη, διότι δεν συνιστά από μόνη της κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής.

Παρακαλούμε για την από πλευράς των Υ.ΔΟΜ. τήρηση των ανωτέρω, με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και την ανάγκη αποφυγής συγχύσεων και ταλαιπωρίας των πολιτών.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΣτΕ 568/2018 Δεν επιτρεπεται η ανεγερση συγκροτηματος κατοικιων επι οικοπεδου σε παραδοσιακο οικισμο του Πηλιου
Η έκδοση οικοδομικής άδειας κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΑΕ αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, κατά την οποία στην τελικώς εκδιδόμενη οικοδομική άδεια ενσωματώνεται και η έγκριση της ΕΠΑΕ, που χάνει την εκτελεστότητά της, ελεγχόμενη πλέον επ’ ευκαιρία προσβολής της οικοδομικής άδειας. Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση, απαραδέκτως προσβάλλεται ευθέως εγκριτική πράξη της ΕΠΑΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια. Ως συμπροσβαλλόμενες, εξάλλου, με την κρινόμενη αίτηση θεωρούνται οι εκδοθείσες, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναθεωρήσεις της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας.


Από τις διατάξεις των διαδοχικώς ισχυσάντων διαταγμάτων περί προστασίας των οικισμών του Πηλίου προκύπτει ότι τα νέα κτίρια που ανειγείρονται εντός χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού πρέπει να εντάσσονται στο οικιστικό περιβάλλον και ειδικότερα η ογκοπλαστική μορφή τους πρέπει να συνάδει με τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς τη σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων, σύμφωνα άλλωστε με γενικό κανόνα του πολεοδομικού δικαίου, κατά τον οποίο κάθε νέο κτίριο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής και να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Εξάλλου από τα διαδοχικά νομοθετήματα περί προστασίας του Πηλίου και τα στοιχεία του φακέλου συνάγεται ότι στους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου το παραδοσιακό πρότυπο δόμησης συνίσταται στην ανέγερση σε κάθε ιδιοκτησία ενός κτιρίου κύριας κατοικίας και των τυχόν βοηθητικών κτιρίων αυτής (αποθήκη, παράσπιτο, φούρνος κ.λπ.), όχι δε περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο είναι ξένο και ασύμβατο με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

Τα διαδοχικώς ισχύσαντα ανώτατα όρια εκμετάλλευσης οικοπέδων, ανεξαρτήτως ποσοστού κάλυψης και συντελεστή δόμησης, ανταποκρίνονται σε πραγματική κατάσταση επικρατούσα στους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των οικείων συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (πρώην Δημοσίων Έργων), οι οποίες ερείδονται σε συστηματικές μελέτες «αναγνώρισης της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας» των οικισμών. Και ναι μεν προβλέπεται διάσπαση της οικοδομής όταν η κάλυψη υπερβαίνει τα 150 τ.μ., εξ αυτού όμως δεν συνάγεται ότι αυτό επιτρέπει την κατασκευή περισσότερων αυτοτελών κατοικιών στο ίδιο οικόπεδο (συγκροτημάτων κατοικιών), διότι, ερμηνευόμενο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος προστασίας των οικισμών του Πηλίου, αφορά προδήλως τη διάσπαση του όγκου μιας αυτοτελούς οικοδομής κατοικίας, η ανέγερση της οποίας επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις , και όχι την ανέγερση περισσότερων αυτοτελών κατοικιών.

Οι επιβαλλόμενοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι χρήσεις πρέπει να τελούν σε άμεση συνάρτηση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού ιστορικού λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών και να δικαιολογούνται ως προς την αναγκαιότητα επιβολής τους για την προστασία του χαρακτήρα αυτού, με συγκεκριμένους λόγους, που πρέπει να προκύπτουν από τα στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκε η έκδοση του οικείου διατάγματος.

Εντός του παραδοσιακού οικισμού της ʼνω Γατζέας Πηλίου δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας(συγκρότημα κατοικιών). Η απαγόρευση δε αυτή συνάδει με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, παρίσταται πρόσφορη και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία, διότι δεν καθιστά αδόμητα τα οικόπεδα εντός των οικισμών, αλλά επιτρέπει την λελογισμένη εκμετάλλευσή τους, βάσει κανόνων και προτύπων που ίσχυαν ανέκαθεν στην προστατευόμενη περιοχή. Επομένως, η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Επομένως, μη νομίμως εκδόθηκαν η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια αναθεωρημένη, η οποία αφορά στην ανέγερση «συγκροτήματος κατοικιών» ήτοι επτά (7) ανεξάρτητων κτιρίων κατοικιών επί του ιδίου οικοπέδου, εντός του παραδοσιακού οικισμού της «ʼνω Γατζέας» στο Πήλιο Μαγνησίας.

Πηγή : Νομος και Φύση.

*Δεν αποτελεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

ΣτΕ 1945/2017 Σχεδιο πόλης, αρμοδιότητα Δημου, προταση τροποποίησης
Σχέδια πόλεων. Ο ΟΤΑ πρώτου βαθμού έχει μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα, δυνάμενος να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου. Αν ακυρωθεί η άρνηση της Διοίκησης να άρει μη συντελεσμένη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ο Δήμος μπορεί μόνον να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στο αρμόδιο όργανο. Η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι πράξεις που αποφαίνονται επί της νομιμότητάς της, δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης ως απαράδεκτη.
ΕιρΑθην 135/2008 ασφαλιστικά νομής, ζώα, ηχορύπανση

Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Διατάραξη της νομής του αιτούντος επί της οικίας του από τον σκύλο ιδιοκτησίας των καθών που διαμένουν στο ακριβώς απέναντι ακίνητο. Πρόκληση εκτεταμένης ηχορύπανσης από το ζώο αλλά και έντονης δυσοσμίας τον περιορισμό του στο εμπρόσθιο μπαλκόνι της οικίας των καθών. Εριστική συμπεριφορά των τελευταίων έναντι του αιτούντος. Πιθανολόγηση διατάραξης ψυχικής ηρεμίας του αιτούντος αλλά και της οικογένειας του και προσβολής της νομής του από τις ανωτέρω αιτίες. Συνδρομή επείγουσας περίπτωσης λόγω κινδύνου συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων. Δέχεται αίτηση.

Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

ΑΠ 30/2016 (Γ) δημιουργια κοινοχρηστων χωρων. Ρυμοτομικό Σχέδιο. Τροποποίηση
Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με μετατροπή ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου
ΑΠ 33/2016 Τμ. Γ΄ Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκ. σχέδιο πόλεως - Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων
Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων
ΣτΕ 1870/2016 (Ε) εκθεση αυθαιρετου, νομικη φυση

Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών. Νομοθετικό πλαίσιο για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004 (5.3.2004) και για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μετά την 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004. Νομική φύση εκθέσεως αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής. Χρονολογία διοικητικών πράξεων
ΣτΕ 787/2016 (E) Αυθαίρετη κατασκευση σε κοινοχρηστο χωρο
Πολεοδομική λειτουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Επιτρεπόμενες κατασκευές εντός αυτών. Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Η έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού κτισμάτων και κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση και δεν επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια ούτε νοείται εν προκειμένω καταχρηστική άσκηση δικαιώματος της Διοικήσεως
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10173/1990, παρανομη σταυθμεσυη, κλήση, βεβαίωση, παραγραφη
Παράνομη στάθμευση. Πρόστιμα. Αρμοδιότητα ΔΔ για εκδίκαση ανακοπής κατά πράξεως βεβαιώσεως προστίμου (διοικ.ποινή). Ευθύνη του κατόχου εν      απουσία του οδηγού.   Εννοια κατόχου. Περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια     εταιρεία επιβατηγών ΙΧ αυτοκι- νήτων.     - Βεβαίωση εσόδων ΟΤΑ. Παραγραφή 5/ετής από τη λήξη του οικονομ. έτους
 (αποσβ.  προθεσμία).    - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, κατάχρηση  δικαιώματος:  Σύνταγμα    άρθρο  25  παρ.  3,  ΑΚ  άρθρο 281. Δεν αφορούν στις σχέσεις δημοσίου     δικαίου όπως είναι η  σχέση φορολογούμενου και κράτους ή ο.τ.α. Δεν
 θεμελιώνεται λόγος  ακύρωσης  διοικητικής πράξης.
Ν. 4483/2017 καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις
ʼρθρο 67
Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

 1. Η παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α`2) αντικαθίσταται ως εξής:

 «11. Ο δήμος υποχρεούται να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των οφειλών της παραγράφου αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ετών που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ποσό της κάθε δόσης επιβαρύνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%).».

 2. Οφειλές προς δήμους από την εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έγινε η όχι διακανονισμός της εξόφλησής τους σε δόσεις, απαλλάσσονται από το νόμιμο τόκο και από κάθε άλλη προσαύξηση. Οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις που έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής. Για το συμψηφισμό γίνεται νέα βεβαίωση και διακανονισμός εξόφλησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο και παύει κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Τόκοι που έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς, για δόσεις που έχουν εξοφληθεί άτοκα στο παρελθόν, διαγράφονται.
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Μια σύντομη επισκόπηση στα βασικά σημεία του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 

 Από την Χάρις Καροτσάκη Δικηγόρο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και μια εκ των Συντονιστών της Ελληνικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέου

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα“ΘΕΣΣΑΛΙΑ” της 27.8.2017


ΣτΕ 1738/2017 πενταετης παραγραφή Δημοσίου
1738/2017 ΣΤΕ

 Φορολογία εισοδήματος. Πενταετής η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση του ένδικου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος. Αόριστος ο ισχυρισμός του Δημοσίου να καθορίσει το Δικαστήριο μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της εκδοθησομένης απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 628/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την αριθ. 675/2017 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΣτΕ.
ΣτΕ Ολ 711/2017 διευθυντες, σχολικες μοναδες
Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Απαράδεκτα προσβάλλονται οι σχετικές εγκύκλιοι, που στερούνται εκτελεστότητας. Κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 παρ.1, 103 παρ. 7 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του κρινόμενου από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. Αντίθετη μειοψηφία. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με την αρ. 865/2016 απόφαση του ΣτΕ.
Ελεγκτικό Συνέδειο 124/2017 αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων δεσμευση

Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το ότι μία υπάλληλος ΝΠΔΔ δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν ποινικά κολάσιμες πράξεις, που έχουν την ίδια αντικειμενική υπόσταση με τις αποδοθείσες σ’ αυτήν με την καταλογιστική απόφαση παράνομες πράξεις, οι οποίες αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης του ελλείμματος στη διαχείριση του ΝΠΔΔ

Πηγή : www.lawspot.gr

ΑΠ 197/2017 Τηλεόραση και Ιντερνετ δεν αποτελούν ΤΥΠΟ

Εφαρμογή διατάξεων περί Τύπου. Η τηλεόραση και το ιντερνετ δεν εμπίπτουν σε αυτόν.

Το δυσφημηστικό κείμενο στο ιντερνετ και την τηλεόραση δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του Τύπου, αλλά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης κατά τις διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου.  Κατά συνέπεια και η παραγραφή εμπίπτει στην 5ετία και όχι στην 3ετία.

ΑΠ 757/2016 καταληψη αιγιαλού - τραπεζοκαθίσματα - μη ανακληση αδειων λειτουργιας - παραβαση καθήκοντος
Παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Βλάβη κράτους ως αντικειμενικό στοιχείο της παράβασης καθήκοντος. Καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού. Εκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Ελλείψει αυτής δύναται να καθορίσει τα όρια το Δικαστήριο παρεμπιπτόντως. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική ευθύνη για τις ως άνω πράξεις α) Δημάρχου Αίγινας και β) Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας. Αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού δια της τοποθετήσεως από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τραπεζοκαθισμάτων. Μη ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων από τους κατηγορουμένους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Παράβαση καθήκοντος. Δεν καθορίζεται από πού απέρρεε το καθήκον των αναιρεσειόντων για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Δεν καθορίζονται τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τη βλάβη του κράτους ή την ωφέλεια που προκλήθηκε σ΄ αυτούς. Η έννοια δημοσίου συμφέροντος, η οποία έγινε δεκτή, δεν ταυτίζεται με την έννοια της βλάβης του κράτους. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Δεν καθορίζεται το είδος της μεταβολής της αιγιαλού, δεδομένου ότι έγινε δεκτό ότι υπήρξε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Μη καθορισμός της ιδιότητας του χώρου ως αιγιαλού, ήτοι αν καθορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής ή από το Δικαστήριο, με βάση τις μέγιστες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 458/2015 απόφαση του Τριμ. Εφ. Πειραιώς για τους ως άνω λόγους.
Ομιλία σε Ημερίδα
Ομιλία στην Επιστημονική Ημερίδα  «Δασικοί Χάρτες και Προοπτικές»   
«Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»
Ημερίδα
Hμερίδα με θέμα «Δασικοί Χάρτες, προβλήματα και προοπτικές», συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας και ο Σύλλογος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Μαγνησίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στις 6 το απόγευμα στο χώρο του αμφιθεάτρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την Οργανωτική Επιτροπή, της εκδήλωσης αποτελούν οι κ.κ. Βασίλειος Μπακαλιάνος, Γενικός Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Νάνσυ Καπούλα, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας, Όλγα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Κωνσταντίνος, Χριστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

18:00 – 18:15 Έναρξη – Καλωσόρισμα
18:15 – 18:30 Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στην Π.Ε. Μαγνησίας
Δημητρακοπούλου – Μπίλλιου Ελένη, Δασολόγος – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
Γάκης Στέργιος, Δασολόγος – Προϊστάμενος Τμήματος Χαρτογραφήσεων Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
18:30 -18:45 Δασικοί Χάρτες – Δασολόγιο – Ιδιοκτησία:
Θεωρητικά και Πρακτικά ζητήματα

Χαϊνταρλής Μάριος, Δικηγόρος – Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18:45 – 19:00 Διευκρινίσεις και Προβλήματα που ανέκυψαν
από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
Μάμαλης Σπυρίδων, Γεωπόνος – Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

19:00 – 19:15 Τοπογραφικά Διαγράμματα και Φωτοερμηνείες.
Η χρήση τους ως Εργαλεία στην υποβολή
αντίρρησης επί της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών
Αποστόλου Χρυσόστομος, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Πρόεδρος Διπλ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τμήματος Μαγνησίας
19:15 – 19:30 Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή των Δασικών Χαρτών
Βασιλικός Μιχαήλ, Δικηγόρος – Ταμίας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου
19:30 – 19:45 Η Νομολογιακή προσέγγιση στις δασικές διαφορές
Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος

19:45 – 20:00 Η κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος/
δασική έκταση και το τεκμήριο κυριότητας
του Δημοσίου
Κόνσουλας Ιωάννης, Συμβολαιογράφος – Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας
20:00 – 20:15 Εξέλιξη κατάρτισης Δασικών Χαρτών και διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
Γρηγοροπούλου Ελένη, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – στέλεχος ΕΚΧΑ
20:15 – 21:00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις
ΣτΕ 56/2017 Παράνομες πράξεις κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης οικισμών

-Η οριοθέτηση οικισμού με πληθυσμό έως 2000 κατοίκους αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία τον υπάγει στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής των προαναφερθεισών ρυθμίσεων του άρθρου 5 του π.δ. από 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181), ως προς την αρτιότητα, το ποσοστό κάλυψης, το συντελεστή δόμησης, το σύστημα δόμησης και το μέγιστο ύψος των κτηρίων. Επομένως, βάσει των κριθέντων με την απόφαση 3661/2005 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η οριοθέτηση των εν λόγω οικισμών πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα, αδιαφόρως αν περιλαμβάνει ή όχι και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης. Η αναδημοσίευση των διαγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα κείμενα των μη νομίμως δημοσιευθεισών έως τότε αποφάσεων, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν αναδρομική ισχύ που ανατρέχει στο χρόνο της αρχικής και μη νόμιμης δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεραπεύει μόνον το ανυπόστατο των πράξεων αυτών, λόγω της μη συνδημοσίευσης των οικείων διαγραμμάτων, και όχι άλλες τυχόν πλημμέλειες, όπως αυτή της αναρμοδιότητας.

-Οι προσβαλλόμενες πράξεις οριοθέτησης διαφόρων οικισμών- οι περισσότερες εκ των οποίων, άλλωστε, περιέχουν και καθορισμό όρων δόμησης- έπρεπε να περιβληθούν τον τύπο του προεδρικού διατάγματος και αναρμοδίως κατά το Σύνταγμα εκδόθηκαν αρχικώς από το Νομάρχη Ρεθύμνου και εστάλησαν, στη συνέχεια, προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εντολή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Το δε γεγονός ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις έχουν εφαρμοσθεί επί σειρά ετών, ότι αποκτήθηκαν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων κειμένων στους εν λόγω οικισμούς και εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες από καλόπιστους τρίτους, που τελούσαν υπό την αντίληψη ότι πρόκειται για νομίμως οριοθετηθέντες οικισμούς, δεν καθιστά τις πράξεις αυτές νόμιμες.


Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου

Πηγή : Νόμος και Φύση

ΓΠΣ Βόλου και Συντελεστές Δόμησης - Απάντηση σε Δημοτική Αρχή

Στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου της 23.1.2017 ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έδωσε την εξής απάντηση

https://e-thessalia.gr/apopiite-kathe-efthynis-gia-ta-provlimata-pou-prokali-neo-g-p-s-volou-dimotiki-archi/ 

σε σχετική ερώτηση εξι δημοτικών συμβούλων, για το ζήτημα που προέκυψε με τους συντελεστές δόμησης, μετά την  έγκριση του ΓΠΣ Βόλου από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Η δική μου απάντηση φιλοξενείται, μεταξύ άλλων και εδώ :

http://magnesianews.gr/arthra/i-alithia-pou-kryvoun-gia-to-gps-ke-tous-syntelestes-domisis.html

https://e-thessalia.gr/farsa-apantisis-tis-dimotikis-archis-tou-volou-gia-tous-syntelestes-domisis-emine-apragos-o-stavridis/

Αθώος πρωην αντιδήμαρχος για δάγκωμα σκύλου σε πολίτη - ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19.1.2017

Αθώο έκρινε χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον πρώην αντιδήμαρχο Απόστολο Παντσά, που κατηγορούνταν για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, από άνθρωπο που είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ειδικότερα ο κ. Πάντσας κατηγορούνταν, ύστερα από μήνυση που είχε υποβάλει δημότης, για δάγκωμα που είχε υποστεί ο τελευταίος από αδέσποτο σκύλο στην παραλία του Βόλου στα τέλη του 2012 κι ενώ ήταν αντιδήμαρχος Βόλου, αρμόδιος για τα αδέσποτα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Παντσά, δικηγόρος Βόλου Ν. Μόσχος παρουσίασε στη διάρκεια της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας στοιχεία για τα μέτρα που είχε λάβει ο πρώην αντιδήμαρχος εκείνη την περίοδο για τα αδέσποτα. Απαλλακτική ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα έδρας.


http://e-thessalia.gr/athoos-proin-antidimarchos-volou-gia-dagkoma-dimoti-apo-adespoto/ 

ΠολΠρωτΠατρ 583/2015 Ανοίγματα σε τοίχο. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Προσβολή Προσωπικότητας
Διάνοιξη ανοίγματος σε εξωτερικό τοίχο οικοδομής κείμενης σε επαφή με γειτονικό ακίνητο. Κτιριοδομικός κανονισμός. Έννοια ανοιγμάτων. Προσβολή προσωπικότητας. ʼσκηση αγωγής με αίτημα το κλείσιμο του ανοίγματος (παραθύρου) από τον εναγόμενο. Κατά τόπο αρμοδιότητα του δικάζοντος δικαστηρίου με βάση τη γενική δωσιδικία του εναγομένου και όχι την αποκλειστική δωσιδικία του ακινήτου, καθώς η ένδικη αγωγή αφορούσε την κατά τις πολεοδομικές διατάξεις ενοχική αξίωση του κυρίου του ακινήτου που έχει κοινό όριο με το κτίσμα στον τοίχο του οποίου έγιναν παράνομα ανοίγματα να απαιτήσει το κλείσιμο των ανοιγμάτων αυτών και όχι την εμπράγματη αρνητική αγωγή. Δέχεται την αγωγή. 
ΠολΠρωτΛαμ 26/2015 κάδοι απορριμάτων - απομάκρυνση
Κυριότητα. Γειτονικό δίκαιο. Υποχρέωση ανοχής εκπομπών. Αγωγή με βάση το άρθρο 1003 ΑΚ κατά Δήμου με αίτημα την απομάκρυνση κάδων απορριμάτων απέναντι από την είσοδο του ακινήτου των εναγόντων. Αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου. Παραπέμπει.

Συνηγορος του Πολίτη και κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή σειρά αναφορών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατέγραψε τα κυριότερα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αναφορικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας από πολεοδομικής απόψεως, τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των συστημάτων και απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

 Βλ. το σύνολο του εγγράφου εδώ :

http://www.synigoros.gr/resources/20170116-eggrafo-stp.pdf

ΣτΕ 797/2015 αναιτιολογητος χαρακτηρισμός κτισματος ως επικινδυνα ετοιμορροπου

Η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης παρίσταται ανεπαρκής δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία του φακέλου, τα οποία να δικαιολογούν τη λήψη του ακραίου μέτρου της κατεδάφισης του επίμαχου κτιρίου, στην δε προσκομισθείσα από τους ήδη αιτούντες στο Δικαστήριο τεχνική έκθεση ιδιώτη πολιτικού μηχανικού περιγράφεται η εν γένει καλή στατική συμπεριφορά του επίμαχου κτιρίου και η αντοχή του στο χρόνο, βεβαιώνεται δε ότι είναι απολύτως επισκευάσιμο. Εξάλλου, ενόψει της ομοφωνίας της Επιτροπής σχετικά με το χαρακτηρισμό του επίμαχου κτίσματος δε δόθηκε η δυνατότητα, τόσο στον αρχικό ιδιοκτήτη του κτιρίου όσο και στους κληρονόμους του, να ασκήσουν ένσταση κατά της προσβαλλόμενης πράξης προσκομίζοντας κατά τον κρίσιμο χρόνο, στοιχεία, πρόσφορα να αμφισβητήσουν την εν λόγω κρίση

Πηγή : Νομος και Φύση

Η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ. 6 παρ. 3 Ν. 4067/2012)

Περιγράφεται η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου με τον νέο οικοδομικό κανονισμό (ν. 4067/2012). Επισημαίνονται οι διαφορές και οι ομοιότητες με το πρoυφιστάμενο πλαίσιο του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ). Αναλύονται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού, η διαδικασία,  η ανάγκη αιτιολόγησης, η δημοσιότητα, το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων. Προσεγγίζονται τα θέματα της απαγόρευσης επεμβάσεων, της ανακατασκευής, των κριτηρίων χαρακτηρισμού, της κατεδάφισης.

*Το άρθρο μου αυτό δημοσιεύθηκε στο Περιβάλλον και Δίκαιο, τ. 3/2016, σ. 440 επ.

Κατάργηση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων - Ν. 4442/2016


Αλλάζει με το νόμο 4442/2016 η μέχρι σήμερα διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλέον απαιτείται μόνο γνωστοποίηση του άρθρου 28 του νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4442/2016: «1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.
2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.
3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου
Παρουσία Δικαστικού Λειτουργού σε ελεγχο σε κατοικια φορολουμενου

Εγκυκλιος ΠΟΛ 1165/17.11.2016 του ΥΠΟΙΚ. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την πραγματοποίηση του ελέγχου απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού.


ΑΠ 43/2016 Χρηματικη ικανοποιηση λογω οχλησης απο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Οχλησεις από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δικαίωμα στην προσωπικότητα. Δικαίωμα χρήσης κοινοχρήστων πραγμάτων.Ψησταριά, καπνοί και αιθιάλη, οχλήσεις γειτόνων.
ΣτΕ 1857/2016 Νόμιμη Οικοδομική ʼδεια για μεζονέτες και πισίνα σε ακάλυπτο οικοπέδου

-Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, το οποίο, μάλιστα, συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αυτή εξαρχής και είναι τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης της άδειας που πρόκειται να εκδοθεί, αποτελεί δε, ως εκ τούτου, αντικείμενο πλήρους και διεξοδικού ελέγχου εκ μέρους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, καθώς και νέου ελέγχου πριν υπογραφεί η οικοδομική άδεια. Η πιστότητα του υποβαλλομένου με την αίτηση τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο, κατά κανόνα, συνδέεται άρρηκτα με εμπράγματα δικαιώματα επί του γηπέδου του ενδιαφερομένου για την ανέγερση της οικοδομής ή τρίτων, καθώς και με την έκταση και τα όρια του οικοπέδου, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

-Κατά την ανέγερση οικοδομής, οι τυχόν επιτρεπόμενες από τον νόμο επεμβάσεις επί της φυσικής στάθμης του εδάφους στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, από τις οποίες είναι ενδεχόμενο να επηρεάζεται και το τελικό νόμιμο ύψος της οικοδομής, επιτρέπονται μόνον αν είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του κτιρίου στο έδαφος, όχι δε και στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή για την προσαρμογή του εδάφους στις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να προσδώσει στο κτίριο ο κατασκευαστής του. Αντίθετη, ερμηνευτική εκδοχή θα επέτρεπε στον κατασκευαστή του κτιρίου να αναδιαμορφώσει εκείνος, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής που επιλέγει, ουσιώδεις όρους δόμησης του κτιρίου, καταστρατηγώντας, έτσι, τις αντίστοιχες προβλέψεις του πολεοδομικού νομοθέτη, που θεσπίσθηκαν για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης στην περιοχή.

-Η κλίση του εδάφους, η οποία, κατά τα προβληθέντα, καθιστούσε μη νόμιμη την προσβληθείσα οικοδομική άδεια και την αναθεώρησή της, αφορούσε το όλο ΟΤ, το δε αρνητικό υψόμετρο στο απώτατο αντιδιαμετρικό σημείο του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου, που ευρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την ιδιοκτησία του εφεσιβλήτου κατά τρόπο ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας αυτής και του ως άνω αντιδαιμετρικού σημείου να παρεμβάλλονται και δύο εκτεταμένες ιδιοκτησίες τρίτων, ουδόλως αποδεικνύει ότι υπήρχε κλίση ειδικώς στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου όπου εντοπίζεται η ιδιοκτησία του εφεσιβλήτου, τούτο δε ανεξάρτητα του κατά πόσον η κλίση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί από μόνο το προσκομισθέν από τον εκκαλούντα διάγραμμα, το οποίο δεν προκύπτει ότι έχει ελεγχθεί από οποιαδήποτε πολεοδομική ή άλλη αρχή. Οι λόγοι ακυρώσεως του εκκαλούντος, σύμφωνα με τους οποίους οι προσβληθείσες με την αίτηση ακυρώσεως πράξεις έπρεπε να ακυρωθούν διότι η αποτύπωση των υψομέτρων στις τέσσερις κορυφές του οικοπέδου του εφεσιβλήτου στα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα δεν ήταν ακριβής, ήταν αβάσιμοι και ορθώς απορρίφθηκαν από το διοικητικό εφετείο.

-Από κανένα κανόνα υπέρτερης των εφαρμοσθεισών διατάξεων ισχύος δεν απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων μεγαλυτέρου ύψους αυτών που έχουν ήδη ανεγερθεί σε όμορες ιδιοκτησίες ούτε η διαμόρφωση της οριστικής στάθμης του εδάφους σε μεγαλύτερο ύψος αυτού που έχει διαμορφωθεί ομοίως σε όμορες ιδιοκτησίες.

-Δεν είναι κρίσιμος ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε η οριστική στάθμη του φυσικού εδάφους στο οικόπεδο του εκκαλούντος και, ειδικότερα, δεν είναι κρίσιμη η μορφή των επεμβάσεων στο φυσικό έδαφος προκειμένου να διαμορφωθεί η οριστική του στάθμη, ούτε αν η φυσική στάθμη παρέμεινε όπως είχε διότι δεν έλαβαν χώρα επεμβάσεις που θα διαφοροποιούσαν τη φυσική στάθμη από την οριστική. Συνεπώς, το διοικητικό εφετείο νομίμως δεν ερεύνησε περαιτέρω το ζήτημα αυτό, αφού κρίσιμη είναι η οριστική στάθμη του εδάφους και ο τρόπος διαμόρφωσής της στο οικόπεδο όπου υλοποιείται η προσβληθείσα οικοδομική άδεια, και όχι σε άλλα οικόπεδα, ακόμη και παρακείμενα.

Πρόεδρος: Ν. Ρόζος
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης

Πηγή : www.nomosphysis.org.gr 
ΣτΕ 1867/2016 Χαρακτηρισμός ISOBOX και Στεγάστρων ως αυθαιρέτων

Ως τεχνικό έργο για την κατασκευή του οποίου απαιτείται οικοδομική άδεια νοούνται και τα κτίσματα από κόντρα πλακέ ή λαμαρίνα, η κολώνα στήριξης καλωδίων, και η υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου, διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν έχουν θεμελίωση, είναι πακτωμένα στο έδαφος και δεδομένου του όγκου, του βάρους και των υλικών τους προσιδιάζουν προς την έννοια της κατασκευής που βρίσκεται σε ακινησία.

Στις δομικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται άδεια περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί χώροι αποθήκευσης υλικών ή αποδυτηρίων και ενδιαίτησης ατόμων, ανεξάρτητα αν είναι πακτωμένοι στο έδαφος ή μπορεί να μετακινηθούν καθώς και κάθε άλλη εγκατάσταση όπως αντλίες ή δεξαμενές καυσίμων. Η κρίση αυτή του δικάσαντος είναι νόμιμη, δοθέντος και ότι κατά το άρθρο 22 του ΓΟΚ 1985 κατασκευή, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, είναι κάθε κατασκευή που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και η οποία προορίζεται, πλην άλλων, για την παραμονή ανθρώπων ή την αποθήκευση ή την τοποθέτηση πραγμάτων.


Πηγή : www.nomosphysis.org.gr 
Πολ1154/12-10-2016 ΥΠΟΙΚ Παραγραφές απαιτήσεων Δημοσίου
Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παργαραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων
ΣτΕ 936/2016 αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού
 Αυθαίρετα κτίσματα, αναγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός του αιγιαλού ή της παραλίας ή εντός της θάλασσας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων, με τα οποία επιβάλλεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που ανεγείρονται εντός του αιγιαλού ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής τους και του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης είναι πράξη πραγματοπαγής και, συνεπώς, η έκδοσή του δεν προϋποθέτει υπαιτιότητα εκείνων που έχουν ανεγείρει τα κατεδαφιστέα κτίσματα.

-Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αιτούντες κλήθηκαν να κατεδαφίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των πρωτοκόλλων κατά τα λοιπά, κατά το μέρος, δηλαδή, που με αυτά διατάσσεται η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών εντός του αιγιαλού. Οι αιτούντες δεν προβάλλουν ισχυρισμούς σχετικούς με το κατά πόσον η πλημμέλεια αυτή επέδρασε στην έννομη κατάστασή τους, αφού, άλλωστε, η Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αιτωλοακαρνανίας κινήθηκε για την κατεδάφιση των αυθαίρετων οικίσκων.

-Τυχόν εκμίσθωση στους αιτούντες των χώρων με τις επ’ αυτών πελάδες από το Ελληνικό Δημόσιο για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν καθιστά ανεφάρμοστες τις διατάξεις περί κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών εντός του αιγιαλού, πολύ δε περισσότερο όταν τα σχετικά πρωτόκολλα εκδίδονται μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης, κατά τον οποίο οι αιτούντες κάνουν χρήση των οικίσκων αυθαιρέτως, όπως εν προκειμένω.
ΣτΕ 1352/2016 Σταθμός βάσης για κεραία κινητής τηλεφωνίας
Από μόνη τη διατύπωση από τον αιτούντα Δήμο αρνητικής γνώμης αναφορικώς με την έγκριση της σχετικής μελέτης για την επίμαχη κεραία και την ανάρτηση της προσβαλλόμενης πράξης στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης της απόφασης εκ μέρους του αιτούντος Δήμου σε χρόνο που να καθιστά την κρινόμενη αίτηση εκπρόθεσμη, ενόψει και του χρόνου που μεσολάβησε ως την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης καθώς και του γεγονότος ότι δεν έλαβαν χώρα εργασίες για την τοποθέτηση της επίμαχης κεραίας μέχρι την άσκηση της αιτήσεως.

-Η εξέταση, εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής, για την επιλογή της θέσης ορισμένης εγκατάστασης κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης οφείλει να διενεργείται και κατά συνεκτίμηση της φύσης και του αντικειμένου της συγκεκριμένης εγκατάστασης, καθώς και του κατά πόσον αυτή εντάσσεται σε ήδη υφιστάμενο δίκτυο όμοιων ή παρεμφερών εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν χωροθετηθεί και κατασκευασθεί για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, η δε μεταξύ τους χωρική σχέση οφείλει να τελεί σε συνάρτηση και να υπαγορεύεται από τα δεδομένα της επιστήμης.

-Αν και στην ΜΠΕ του επίδικου Σ/Β δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε άλλες θέσεις στις οποίες θα μπορούσε να εγκατασταθεί ο επίδικος σταθμός εκτίθεται για ποιο λόγο επιβάλλεται η εγκατάσταση της κεραίας στη συγκεκριμένη θέση. Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλει ο αιτών Δήμος σχετικά με την μη εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς τη θέση της επίδικης εγκατάστασης είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

-Το ζήτημα της απόστασης των σταθμών κινητής τηλεφωνίας από κτίρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού εξετάζεται κατά την έγκριση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων, όχι όμως μεμονωμένως, δηλαδή ως αποκλειστικός γνώμονας για το επιτρεπτό ή μη της λειτουργίας του σταθμού στη θέση για την οποία πρόκειται, αλλά συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία της περιβαλλοντικής μελέτης, αφού δεν απαγορεύεται άνευ ετέρου η εγκατάσταση κεραιών πλησίον χώρων συνάθροισης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, ούτε ορίζεται ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση των σταθμών κινητής τηλεφωνίας από τέτοιους χώρους αλλά προβλέπεται η τήρηση μειωμένων ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία σε σχέση με τα γενικώς οριζόμενα. Για τον επίμαχο σταθμό εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι ύστερα από συνεκτίμηση των επιπτώσεων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, κατά την οικεία διαδικασία που θεσπίζεται από τη νομοθεσία σε εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της προφύλαξης, οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του αιτούντος Δήμου είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
ΣτΕ 207/2016 παράνομη εν μέρει αναθεώρηση επέκταση του ΓΠΣ Μυτιλήνης
– Η επίδικη ρύθμιση, όπως τελικώς, σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου, εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση στα επιμέρους προσβαλλόμενα κεφάλαια αυτής, είναι πλημμελής, διότι απέκλινε από τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ, χωρίς η απόκλιση αυτή να δικαιολογείται ειδικώς, στηριζόμενη σε συγκεκριμένα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά ή αναπτυξιακά κριτήρια, παρά μόνο με την αόριστη επίκληση της προστασίας της τοπικής οικονομίας και των γενικών αναπτυξιακών στόχων της περιοχής. ʼλλωστε, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη συγκεκριμένων πολεοδομικών ή άλλων λόγων, ένεκα των οποίων κατέστη επιβεβλημένη η μεταβολή του αρχικού σχεδιασμού ως προς τις παρεκκλίσεις, το επιτρεπόμενο όριο κατάτμησης και την αύξηση της οικιστικής πυκνότητας στις επίδικες περιοχές.

– Πρέπει, επομένως, και ενόψει των κατευθύνσεων, που δίδονται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως προς το δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης», να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής που αφορά τη διατήρηση παρεκκλίσεων και το επιτρεπόμενο όριο κατάτμησης στις ανωτέρω ζώνες καθώς και τη συνολική επιφάνεια ορόφων κατοικιών στην περιαστική ζώνη προστασίας φυσιογνωμίας των οικισμών- μέσης προστασίας.
ΣτΕ 369/2016 παράνομη κύρωση μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την παραλία Καλυβίων

Κατ’αντίθεση προς τα οριζόμενα στο προαναφερθέν διάταγμα εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με το οποίο άρτια είναι μόνο τα οικόπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600, 00 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο δέκα μέτρα, με την προσβαλλόμενη πράξη εφαρμογής δημιουργούνται, πρωτογενώς, κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα, δυνάμει διατάξεων που είναι αντισυνταγματικές, η επίδικη πράξη εφαρμογής δεν είναι νόμιμη και για το λόγο αυτό, που προβάλλεται παραδεκτώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση.

Πηγή : Νόμος και Φύση

ΣτΕ 1353/2016 καθορισμός οριογραμμής παλαιού αιγιαλού
Η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, ως προς την διαπίστωση της υπάρξεως παλαιού αιγιαλού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ερείδεται αποκλειστικώς στην δημιουργηθείσα αμφιβολία ως προς την πραγματική έκταση των υφισταμένων, για την επίμαχη περιοχή, αρχικών συμβολαίων, χωρίς περαιτέρω έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εκτάσεως, κλονίζεται, πάντως, από τις διαπιστώσεις τεχνικής εκθέσεως των υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία, κατόπιν ελέγχου των υφιστάμενων και προσαχθέντων για την περιοχή τίτλων και εφαρμογής αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τίτλοι αυτοί, οι οποίοι ανάγονται στο έτος 1880 (για τα 80 παλαιά στρέμματα) και στο έτος 1889 (για τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Οικονομικών 100 βασιλικά στρέμματα), επιβεβαιώνουν την ύπαρξη διακατοχικών πράξεων ιδιωτών επί εκτάσεως, εμβαδού 228,60 στρεμμάτων, καταλαμβανομένης από την καθορισθείσα με την προσβαλλομένη απόφαση οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού.
ΣτΕ 1354/2016 Περιβαλλοντικό πρόστιμο λόγω ρύπανσης του Ασωπού


Η κύρωση η οποία επιβάλλεται για τη ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων οργάνων είναι ενιαία, έστω και εάν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν με τον έλεγχο είναι περισσότερες. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα για την επιβολή του προστίμου κρίνεται από το συνολικό ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχεται το πρόστιμο και όχι από τα ποσά που επιμετρώνται στις επιμέρους παραβάσεις. Συνεπώς, αρμοδίως επιβλήθηκε το πρόστιμο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

-Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του προσώπου αυτού ως φορέα της δραστηριότητας ή του έργου, ο οποίος φέρει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης. Συνεπώς, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του φορέα απαιτείται η τροποποίηση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Ορθώς επομένως, έκρινε το δικάσαν εφετείο ότι, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο του ελέγχου η αναιρεσείουσα δεν είχε προβεί στις απαραίτειτες ενέργειες για την τροποποίηση της αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που διέθετε η απορροφηθείσα από αυτήν εταιρία, νομίμως της καταλογίστηκε η συγκεκριμένη παράβαση.

-Πρόστιμο επιβάλλεται όχι μόνον για παραβάσεις του ν. 1650/1986 ή άλλων κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων νομοθετημάτων, αλλά και σε κάθε περίπτωση που φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβιάζουν διατάξεις που έχουν τεθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως εν προκειμένω, με την παράλειψη της αναιρεσείουσας εταιρείας να λάβει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια για τη διάθεση υγρών αποβλήτων. Η διαπιστωθείσα κατά τον έλεγχο ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων, μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων απευθείας σε ανοικτό ρέμα με τελικό αποδέκτη τον Ασωπό ποταμό, συνιστά αυτοτελή πράξη ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε σχέση με την ανωτέρω έλλειψη της διοικητικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων. Συνεπώς, οι κρίσεις της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης είναι ορθές.

-Η αναιρεσείουσα ουδέποτε έλαβε άδεια χρήσης ύδατος από τις γεωτρήσεις που βρίσκονταν εντός του αυτοκινήτου της ούτε κατά τις διατάξεις του ν. 1739/1987 ούτε βέβαια του νεώτερου 3199/2003. Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης των υδάτων αλλά και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου, συνεπώς και η διάταξη που προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση νερού, επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο, ύστερα από έλεγχο και διαπίστωση της παράβασης που μπορεί να γίνει και από τα κλιμάκια Ελέγχων Ποιότητας Περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο ν. 1650/1986, στην περίπτωση δε αυτή το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

-Η αναιρεσείουσα εταιρεία κατά την ημέρα της αυτοψίας διέθετε ανεξέλεγκτα υγρά απόβλητα, μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων απευθείας σε ανοικτό ρέμα με τελικό αποδέκτη τον Ασωπό ποταμό, η δε μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας της ανοδίωσης βρέθηκε εκτός λειτουργίας. Συνεπώς, η αναιρεσιβαλλομένη ορθώς έκρινε ότι στοιχειοθετήθηκαν οι αντίστοιχες παραβάσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η αναιρεσείουσα εταιρεία δεν απέστειλε στοιχεία που της ζητήθηκαν σχετικά με τη διαχείριση της ιλύος που παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της μονάδας ανοδίωσης. Συνεπώς, η αναιρεσιβαλλομένη ορθώς έκρινε ότι στοιχειοθετήθηκε η εν λόγω παράβαση.

Με την προσφυγή της ενώπιον δικάσαντος εφετείου η αναιρεσείουσα δεν είχε προβάλει ισχυρισμούς ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από άδεια επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδικότερα, δεν είχε ισχυριστεί ότι προβαίνει σε αξιοποίηση ή επεξεργασία των αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία ή σε προσωρινή αποθήκευση αυτών, ισχυρίστηκε δε ότι συλλέγει τα απόβλητά της. Συνεπώς, η κρίση της αναιρεσιβαλλομένης ότι η αναιρεσείουσα υπέπεσε στην αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, διότι δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για τον εφοδιασμό της με την προβλεπόμενη άδεια για τη λειτουργία της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας της ανοδίωσης και διότι δεν υπάγεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις ούτε ισχυρίζεται ότι υπάγεται σε αυτές, είναι ορθή
ΣτΕ 1392/2016 Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών ξενοδοχείου
Όταν βάσει της συγκεκριμένης ειδικής νομοθεσίας που διέπει την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης προβλέπονται, πέραν της αρχικής προηγουμένης ακροάσεως, και ένα ή περισσότερα στάδια ενδικοφανούς διαδικασίας ενώπιον ανωτέρων οργάνων η μη τήρηση του προβλεπόμενου τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της αρχικής πράξης καλύπτεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει την ή τις ενδικοφανείς προσφυγές και προβάλει τους κρίσιμους, κατ’ αυτόν, ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της αρχικής πράξεως. Στην περίπτωση, μάλιστα αυτή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως εκτελεστή διοικητική πράξη η τελικώς εκδιδομένη, μετά την άσκηση από τον ενδιαφερόμενο της ή των ενδικοφανών προσφυγών, διότι ως οριστική διοικητική πράξη είναι η τελικώς εκδιδομένη μετά την εξάντληση της ενδικοφανούς διαδικασίας. Συνεπώς, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκκαλούσα άσκησε την ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 4 του π.δ. 267/1998 και προέβαλε πριν την έκδοση της έκθεσης αυτοψίας, η μη τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της έκθεσης αυτοψίας καλύφθηκε. Ορθώς, επομένως, έστω και με άλλη αιτιολογία, απορρίφθηκε ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως, είναι δε απορριπτέος και ο αντίστοιχος λόγος εφέσεως.

Πηγή : Νόμος κ Φύση

ΣτΕ 1418/2016 Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου ενόψει έκδοσης οικοδομικής άδειας
Εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπραγμάτων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής άδειας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Αναλόγως δε του πορίσματος της παρεμπίπτουσας αυτής έρευνας, η πολεοδομική υπηρεσία οφείλει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδώσει την άδεια ή να αρνηθεί τη χορήγησή της, μπορεί δε να προβεί και στην ανάκληση χορηγηθείσας άδειας. Εξάλλου, η ίδια υποχρέωση ανακύπτει, κατ’ αρχήν, για την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και όταν σοβαρές αμφισβητήσεις ή οικοπέδου ή γηπέδου ή ως προς την ύπαρξη εμπραγμάτων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, ανακύπτουν και μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, έστω κι αν δεν είχαν εγερθεί πριν από την έκδοσή της.

-Από τα στοιχεία του φακέλου και τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης προκύπτει ότι το δικάσαν έκρινε ότι στην προκειμένη περίπτωση κατά τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας δεν πραγματοποιήθηκε νομίμως παρεμπίπτων έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου, στηρίχθηκε δε το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων μόνο στις αμφισβητήσεις που είχαν εγείρει οι εφεσίβλητοι, και μάλιστα η πρώτη εξ αυτών μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, χωρίς δηλαδή να επικαλείται στην προσβαλλόμενη απόφασή του τίτλους ιδιοκτησίας που είχαν προσκομίσει πρωτοδίκως οι εφεσίβλητοι, αλλά και χωρίς να προκύπτει ότι έλαβε υπόψη τις αιτήσεις και δηλώσεις των εφεσιβλήτων για την εξαγορά των αυθαιρέτως κατεχομένων από αυτούς παραποτάμιων εκτάσεων. Ακόμη, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο παρεμπίπτων έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του επίμαχου ακινήτου εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας στηρίχθηκε σε έγγραφα, τίτλους και παραχωρητήρια δημοσίων ακινήτων που είχε προσκομίσει το Δημόσιο για την έκδοση της ακυρωθείσας άδειας. Κατά συνέπεια, δεν αρκούσαν για να θεμελιώσουν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το δικάσαν οι ευνοϊκές για άλλους ενδιαφερόμενους αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων τις οποίες είχαν επικαλεστεί οι εφεσίβλητοι πρωτοδίκως, προεχόντως, διότι αυτές αφορούσαν άλλη έκταση και όχι εκτάσεις για τις οποίες ήγειραν αξιώσεις οι εφεσίβλητοι.
ΣτΕ 1437/2016 Αυθαίρετη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας
Η χορήγηση της πολεοδομικής εγκρίσεως προϋποθέτει αφ’ ενός την χορήγηση άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από την ΕΕΤΤ και αφ’ ετέρου για την εγκατάσταση κεραίας ακίνητης τηλεφωνίας την έκδοση αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, δεδομένου, άλλωστε, ότι με την πρώτη από τις πράξεις αυτές προσδιορίζεται η θέση στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση της κεραίας, ενώ με τη δεύτερη ορίζονται, κατ’ εκτίμηση και αξιολόγηση της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της περιβαλλοντικής εκθέσεως, οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση της κεραίας, οι όροι δε αυτοί ενδέχεται να αφορούν ή να επηρεάζουν, πλην άλλων, το είδος και την διαμόρφωση και των δομικών κατασκευών. Εξ άλλου, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων δομικών κατασκευών κεραίας κατ’ επίκληση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 και των επιτρεπομένων από τις διατάξεις αυτές δομικών κατασκευών, σε συνδυασμό προς τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 22 του Γ.Ο.Κ., χωρεί υπό τις αυτές προϋποθέσεις, ήτοι, εφ’ όσον έχουν εκδοθεί η άδεια του ανωτέρω Υπουργού ή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η απόφαση εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων.

-Για το χαρακτηρισμό της εγκαταστάσεως της επιμάχου κεραίας ως αυθαιρέτου και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά τον νόμο προστίμων με έκθεση αυτοψίας, αρκούσε η διαπίστωση ότι η κεραία είχε τοποθετηθεί χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί η αναγκαία προς τούτο έγκριση δομικών κατασκευών, μη απαιτούμενης κρίσεως περί του αν παραβιάζονται ουσιαστικές πολεοδομικές διατάξεις, αφ’ ετέρου δε, η κατά το άρθρο 22 του Γ.Ο.Κ./1985 νομιμοποίηση των άνευ αδείας δομικών κατασκευών για την εγκατάσταση της εν λόγω κεραίας προϋπέθετε την ύπαρξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, την οποία δε διέθετε η επίμαχη εγκατάσταση. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβληθείσα ενώπιον του δικάσαντος δικαστηρίου απόφαση της ως άνω Επιτροπής αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς, η δε περί του αντιθέτου κρίση της εκκαλουμένης αποφάσεως παρίσταται πλημμελής, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο εφέσεως. Εξ άλλου, η μνεία στο κατατεθέν μετά τη συζήτηση της υποθέσεως υπόμνημα και η προσκομιδή υπό της εφεσιβλήτου εταιρείας της μετέπειτα εκδοθείσης αποφάσεως του Περιφερειάρχου Αττικής, περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων της εγκαταστάσεως της επιδίκου κεραίας, ουδεμίαν ασκεί επιρροή επί του αντικειμένου της παρούσης δίκης, δεδομένου ότι, πάντως η επίδικη εγκατάσταση δεν διέθετε έγκριση δομικών κατασκευών.

*Συναφής η ΣτΕ 4380/2016
ΣτΕ 1419/2016 Απόρριψη Αίτησης για επανακαθορισμό ορίων παλαιού αιγιαλού

Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου
Εισηγητής: Α. Σκούφαλος

Εφ’ όσον ζητείται από ενδιαφερόμενο ο επανακαθορισμός αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας, που έχουν καθορισθεί κατά το παρελθόν εσφαλμένως, κατά την άποψή του, η Διοίκηση οφείλει να επιλαμβάνεται του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει συγκεκριμένα κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη σφάλματος κατά τον αρχικό καθορισμό. Η κρίση της Διοίκησης για τη διαμόρφωση παλαιού αιγιαλού και για τον χρόνο δημιουργίας του πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε ενδείξεις τεκμηριωμένες επιστημονικά ή σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρουμένων, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, των μαρτυρικών καταθέσεων. Εάν η νέα χερσαία ζώνη έχει δημιουργηθεί, στο σύνολό της, πριν από το έτος 1884 και, στην έκταση μεταξύ του σημερινού και του παλαιού αιγιαλού, υπάρχουν πράξεις νομής και κατοχής ιδιωτών πριν από το έτος αυτό, δεν μπορεί να καθορισθεί οριογραμμή παλαιού αιγιαλού και να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό δημόσια κτήση. Εάν δε τμήμα μόνον της νέας χερσαίας ζώνης έχει δημιουργηθεί πριν από το έτος 1884 και, στο τμήμα αυτό του παλαιού αιγιαλού, υπάρχουν πράξεις νομής και κατοχής ιδιωτών πριν από το έτος αυτό, η οριογραμμή παλαιού αιγιαλού δεν μπορεί να καθορισθεί με τρόπο που να περιλαμβάνει και το ως άνω τμήμα. Εάν όμως δεν υπάρχουν πράξεις νομής και κατοχής ιδιωτών έως το έτος 1884, τότε ο χρόνος αυτός δεν αποτελεί κρίσιμο, κατά το νόμο, στοιχείο για τον καθορισμό της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού, και, συνεπώς, δεν απαιτείται να προσδιορίζεται επακριβώς στην αιτιολογία της σχετικής διοικητικής πράξης η χρονολογία δημιουργίας του παλαιού αιγιαλού.

Πηγή : Νόμος και Φύση
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου - Ιστορία μου Αμαρτία μου
ʼθρο για το δικαστικό μέγαρο Βόλου, όπως δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο στις 30/6/2016.
ΣτΕ 720/2015 σχέδια πόλεων, αιτηση ακυρωσης, προθεσμία γνώσης
Σχέδια πόλεων. Αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης και έναρξη αυτής. Αν η τροποποίηση εντοπισμένη, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της πρότασης του οικείου ΟΤΑ για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από αυτόν. Αν, μετά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, απαιτείται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων. Πότε η Διοίκηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας. Δεν τηρήθηκαν οι τασσόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως, διότι δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας ούτε λόγος χωρισμού του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.
ΣτΕ 720/2015 σχέδια πόλεων, αιτηση ακυρωσης, προθεσμία γνώσης
Σχέδια πόλεων. Αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης και έναρξη αυτής. Αν η τροποποίηση εντοπισμένη, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της πρότασης του οικείου ΟΤΑ για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από αυτόν. Αν, μετά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, απαιτείται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων. Πότε η Διοίκηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας. Δεν τηρήθηκαν οι τασσόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως, διότι δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας ούτε λόγος χωρισμού του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.
ΔκοΕφετΑθην 15/2015 Δημοσια Νοσοκομεια - Υποχρέωση Ενημέρωσης
Η από τα αρμόδια όργανα των δημοσίων νοσοκομείων μη ενημέρωση του ασθενούς ή η πλημμελής ενημέρωσή του για την κατάσταση της υγείας του και την ανάγκη θεραπείας του συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας, η οποία δύναται να στοιχειοθετήσει ευθύνη αυτών προς αποζημίωσή του, κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, εφ’ όσον υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παραλείψεως και της βλάβης που προκλήθηκε στην υγεία του ασθενούς ή του θανάτου του.
ΣτΕ 3944/2015, Τμ. Ε΄ Αιγιαλοί, παραχώρηση σε ΟΤΑ
Η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων, κατ’ αρχήν, ήπιων και συμβατών με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων, πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση. Ενόψει της σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, η έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εκ μέρους των ΟΤΑ ως παραχωρησιούχων, χορηγείται κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων.
ΣτΕ 3197/2015 Υδρορεύματα - Δημόσια Έργα - Οριοθέτηση

Προστασία περιβάλλοντος και δημόσια έργα. Προκειμένου να λάβουν χώρα επιτρεπόμενες επεμβάσεις στα υδρορεύματα ή και πλησίον αυτών απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή τους. Η προσβαλλόμενη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με την οποία επιτρέπεται τεχνική παρέμβαση, είναι ακυρωτέα, εφόσον η προηγηθείσα αυτής οριοθέτηση του ποταμού, που ως κανονιστική ελέγχεται παρεμπιπτόντως, είναι μη νόμιμη και ανακλητέα διότι εκδόθηκε αναρμοδίως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Γνωμ ΝΣΚ 293/2015 κυρώσεις για παραβιαση ν. 2121/93

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους, στο ερώτημα της επιβολής κυρώσεων και από ποιο όργανο στην παραβίαση διατάξεων προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ν. 2121/93

Πηγή : http://www.legalnews24.gr/2016/04/blog-post_66.html

Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης :

https://drive.google.com/file/d/0By2xFFX5wmpcZXhZOHFINXlFdEE/view 


N. 4373/206 Μισθώσεις ΟΤΑ
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Nόμος 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 69 του νόμου προβλέπεται τροποποίηση στο ΠΔ 34/1995 για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ειδικότερα: Στο άρθρο 5 της παρ. 2β του Π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά
οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου.»
ΔκοΠρωτΛαρ 153/2016 πρόστιμο μη αναγραφης σε πινακα προσωπικού

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας. Ακύρωση προστίμου Επιθεωρητών εργασίας για μη αναγραφή σε πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας.

ΣτΕ 646/2015 παραχωρηση αιγιαλου-παραλίας σε ΟΤΑ

Ο κανόνας του επιτρεπτού της παραχωρήσεως ιδιαιτέρων δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, ισχύει και προκειμένου περί αιγιαλού και παραλίας. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες παραχωρείται απ΄ ευθείας και με αντάλλαγμα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού δικαίωμα απλής χρήσεως αιγιαλού και παραλίας εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. Η συλλήβδην παραχώρηση με την προσβαλλομένη κυα 1038460/2439/Β0010/2009 στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ του συνόλου των αιγιαλών της χώρας βρίσκεται εκτός ορίων της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρθρου 13 ν. 2971/2001. Εν όψει της σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ανήκει και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. Η διάταξη του άρθρου 8 της προσβαλλομένης κυα, με την οποία εγκρίνεται περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσεως αιγιαλού και παραλίας από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 15 παρ. 3 ν. 2971/2001.

Πηγή : Περιβάλλον και Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, τ. 1/2015, σ. 147 επ. με Σημείωμα Χαροκόπου Αγ.

ΣτΕ 975/2015 Περιβαλλοντικη ευθύνη. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Προστασία περιβάλλοντος. Η παράλειψη της Διοικήσεως προς λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας υποκειμένη σε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Ε.Υ.Ε.Π. αν διαπιστώσει περιβαλλοντική ζημία, κατά το π.δ. 148/2009. Υποχρέωση ενημέρωσης εντός ευλόγου χρόνου του αιτούντος σχετικά με την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης του άρθρου 13, άλλως στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Μέτρα αποκαταστάσεως περιβαλλοντικής ζημίας που λαμβάνει η αρμόδια αρχή. Η ΕΥΕΠ δεν απάντησε επί της αίτησης και συντρέχει παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Δεν απαιτείτο συσχέτιση της περιβαλλοντικής ζημίας με συγκεκριμένο φορέα. Η δυσχέρεια εντοπισμού των υπευθύνων ρυπάνσεως δεν συνιστά αναγκαίως ρύπανση διάχυτου χαρακτήρα. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας προερχόμενης από πλείονες δραστηριότητες δεν απαιτείται ο επιμερισμός της σε κάθε μεμονωμένη δραστηριότητα. Η αίτηση ακύρωσης ασκήθηκε από τον αιτούντα Δήμο με έννομο συμφέρον, ανεξάρτητα τυχόν παράβασης εκ μέρους του διατάξεων της οικείας νομοθεσίας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Όμοια με την αριθ. 976/2015 απόφαση ΣτΕ.
ΣτΕ ΕΑ 101/2015 μη χορηγηση αναστολής - απόφαση δημοτικου συμβουλίου για τέλη
Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίσθηκαν οι συντελεστές τελών καθαρισμού και φωτισμού για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους βιομηχανιών. Συμπροσβαλλόμενη η πράξη με την οποία συμπληρώθηκε η αρχική προσβαλλόμενη. Αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως δεν χορηγείται, κατ` αρχήν, εκτός εάν αυτός που ζητεί την αναστολή εκτελέσεως προβάλλει ότι από την εκτέλεση της κανονιστικής πράξεως θα υποστεί ευθέως και αμέσως, συγκεκριμένη και δυσχερώς επανορθώσιμη ζημία, οπότε και χορηγείται μερική μόνο αναστολή της πράξεως αυτής, δηλαδή καθόσον αφορά στον αιτούντα, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αποκλείουν την χορήγηση της αναστολής. Μόνη η χρηματική ζημία, ως κατ` αρχήν επανορθώσιμη, δεν δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής εκτελέσεως, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ως εκ των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του. Δεδομένου ότι δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως. Δεν απαγορεύεται ο καθορισμός διαφορετικών συντελεστών ανά δημοτική ενότητα, ύστερα από εκτίμηση των τοπικών αναγκών και συνθηκών. Η βλάβη την οποία επικαλείται η αιτούσα, ανεξαρτήτως του ότι είναι περιουσιακή και συνεπώς επανορθώσιμη, δεν επέρχεται ευθέως από τις προσβαλλόμενες κανονιστικές αποφάσεις, αλλά από την επακολουθούσα εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου την οποία μπορεί να προσβάλει αυτοτελώς. Απορρίπτει την αίτηση.
ΣτΕ Ολ 2152/2015 αναπλαση ιστορικου κεντρου Αθηνα
2152/2015 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)
Προστασία περιβάλλοντος και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Αίτηση ακύρωση της 170784/2014 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και επέκταση του τραμ με συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου». Οι αιτούντες ασκούν την αίτηση ακυρώσεως με έννομο συμφέρον. Αντίθετη μειοψηφία. Με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης το Κοινωφελές Ίδρυμα που χρηματοδότησε και δώρισε στο Δημόσιο τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος μελέτες. Η προσβαλλόμενη ΕΠΟ, εκδοθείσα βάσει του προϊσχύσαντος Ρ.Σ.Α. (ν. 1515/1985), παράγει αμέσως τα έννομα αποτελέσματά της. Μόνη η έκδοση του ν. 4277/2014 και η θέση σε ισχύ του νέου Ρ.Σ.Α. δεν επηρεάζουν το αντικείμενο της δίκης. Μη νομίμως ο σχεδιασμός της επιχειρούμενης παρέμβασης αποτελεί αντικείμενο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέκτασης του τραμ, και μάλιστα με τη θέση και έγκριση στόχων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός που να τους προβλέπει. Ο σχεδιασμός που ενσωματώνει η προσβαλλόμενη ρύθμιση είναι εν μέρει αντίθετος με αυτόν του Ρ.Σ.Α., δηλαδή σχεδιασμού υπερκειμένου επιπέδου, καθώς και με το ισχύον Γ.Π.Σ. του Δήμου Αθηναίων. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.
Η χωροθέτηση της πίστας skateboard στο πάρκο Ανάυρου

ʼρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Θεσσαλια και αφορά την χωροθέτηση πίστας scateboard σε χώρο πάρκου πρασίνου, στον Αναυρο του Βόλου. Αναλύονται συνοπτικά τα νομικά προβλήματα μιας τέτοιας χωροθέτησης.

ΑΠ 90/2015 (ποιν) στοιχεία εγκλήματος φοροδιαφυγής
Φοροδιαφυγή κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση. Ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρηματιστηριακής εταιρείας. Στοιχεία του εγκλήματος. Υπερχειλής δόλος (προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος). Ποινική ευθύνη Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και Αντιπροέδρου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Δόλος. Δεν αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του αναιρεσείοντα Αντιπροέδρου ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν ανακριβείς, καθώς και ο σκοπός αυτού επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος αποφυγής πληρωμής φόρου εισοδήματος. Ποινική ευθύνη Αντιπροέδρου. Δεν διευκρινίζεται αν αναπλήρωνε, κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος τον Πρόεδρο του ΔΣ, γιατί εκπροσωπούσε αυτός την εταιρεία, ανά του προβλεπομένου ΔΣ, καθώς και αν του είχε ανατεθεί η αρμοδιότητα υποβολής φορολογικής δηλώσεως. Τέλος, δεν διευκρινίζεται αν αυτός ασκούσε πραγματικά συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως, εν όψει μάλιστα της παραδοχής περί συναυτουργικής δράσης. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 2023/2013 απόφαση του Πεντ. Εφ. Αθηνών για τους ως άνω
λόγους.
AΠ 683/2015 (ποιν) οικοι ανοχης, περιορισμοί, εννοια σχολείου
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και περιορισμοί στην εγκατάστασή τους. Νόμος 2734/1999. Απαγόρευση γειτνίασης οίκων ανοχής με σχολεία. Εννοια σχολείων. Στην έννοια των σχολείων περιλαμβάνονται τα κάθε είδους σχολεία, δηλαδή και εκείνα στα οποία διδάσκεται μουσική ή
χορός, έστω κι αν δεν ονομάζονται ρητώς "σχολεία", αλλά φέρουν άλλα ονόματα (π.χ. ωδείο, σχολή χορού, χορευτικό εργαστήρι κλπ.). Καταδίκη για το ως άνω αδίκημα. Ποινική ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ιδιοκτήτριας εταιρείας (Α.Ε. με αντικείμενο επενδύσεις ακινήτων), ο οποίος εκμίσθωσε
το ακίνητο σε μία εκ των κατηγορουμένων για να το χρησιμοποιήσει ως οίκο ανοχής. Υπαρξη εξωραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου (χορευτικό εργαστήρι) σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το ακίνητο. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Εσφαλμένη ερμηνεία. Ορθή και
αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.
ΣτΕ Ολ 166/2016 φορολογια απαλλοτριωτέων
Φορολογία κληρονομιάς για ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα χωρίς να έχει καταβληθεί ακόμα η αποζημίωση. Αντισυνταγματική η διάταξη που όριζε ως κρίσιμο χρόνο υποβολής  δήλωσης & καταβολής φόρου τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς
ΑΠ 11/2015 χρησικτησία επί δημοσίου κτήματος
Εκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋποθέσεις. Αδιατάρακτη νομή μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003. Η κοινοποίηση από το Ελληνικό Δημόσιο της απόφασηςτης Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων περί καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, συνιστά διατάραξη της νομής. Ο ασκών επί τριάντα χρόνια νομή καλόπιστα δεν αποκτά κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία αν του κοινοποιήθηκε τέτοια απόφαση λίγο πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003.
ΑΠ Ολ 4/2015 διετης παραγραφη αξιωσεων αποδοχων υπαλληλων δημοσίου
Δημόσιοι υπάλληλοι. Αξιώσεις υπαλλήλων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά του δημοσίου που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανομία των οργάνων του δημοσίου ή σε αδικαιολόγητο πλουτισμό, υπόκειται σε διετή παραγραφή, με χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής τη γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης (το τέλος κάθε μήνα) και όχι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 251/2006 απόφαση Αρείου Πάγου και αναιρεί την υπ΄αριθ. 3013/2003 Εφετείου Αθηνών.
Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιο με νέα εγκύκλιο

Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιομε νέα εγκύκλιο

Πηγή και κείμενο εγκυκλίου : 
http://analuseto.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%9F%CE%9B-1272.pdf

Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε περιοχές αμιγής κατοικίας

 Εγκύκλιος 50666/23.11.2015

Προς Δ/σεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμών (ΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (για ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής αρμοδιότητας τους)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις  αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Το ακριβές κείμενο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου : 

 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=GEviL32nGyg%3d&tabid=777&language=el-GR


ΠΠρΘεσ 3256/2015 απαγόρευση χρήσης SMS σε πολιτική δίκη
ΠολΠρωτΘεσ 3256/2015 απαγορευση χρήσης SMS σε πολιτική δίκη
ΣτΕ 100/2015 Τμ. Ε΄ Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος

Ανάρτηση Διαφημηστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας.


Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος Δ/ση Προστασίας Δασών προς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 130150/5234/1.10.2015
Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές

Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο εδώ :
https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/01/130150_5234.pdf 
ΣτΕ 3037/2015 Τμ. Ε΄ Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικού λειτουργού σε Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΑ). Ο αναθεωρητικός συνταγματικός νομοθέτης απαγορεύει πλέον, από 1.1.2002, την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους. Εξαίρεση από τη γενική αυτή απαγόρευση, η οποία όμως είναι για τον λόγο αυτό στενά ερμηνευτέα, προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος, προκειμένου για τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συμβούλια ή επιτροπές πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα. Οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/1979 δεν συνιστούν συμβούλια ή επιτροπές ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά τους, όπως ορίζεται στη διάταξη αυτή του ν. 998/1979 και στο άρθρο 14 του ιδίου νόμου, δεν έχει ως αντικείμενο την άσκηση οικονομικού ή δημοσιονομικού ελέγχου ούτε συνάπτεται με θέματα οικονομικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα. Οι επιτροπές αυτές δεν έχουν δικαιοδοτικό χαρακτήρα, διότι αποφαίνονται επί ενδικοφανών προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων με βάση τη διαγραφομένη στον νόμο διοικητική διαδικασία που δεν έχει στοιχεία, τα οποία προσιδιάζουν σε εκτέλεση δικαιοδοτικού έργου και σε άσκηση αρμοδιότητας δικαιοδοτικού οργάνου, όπως η δημοσιότητα των συνεδριάσεων και η υποχρέωση εξασφάλισης της κατ΄ αντιμωλία συζητήσεως. Επομένως, η συγκρότηση των ως άνω επιτροπών με τη συμμετοχή δικαστικού λειτουργού δεν είναι νόμιμη, ως αντίθετη προς τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις. Ήδη, εξ άλλου, δεν προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, στις οποίες έχει ανατεθεί η εξέταση των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικού χάρτη που αναρτήθηκε. Κατά δε το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος, δεν συντρέχει ανάγκη παραπομπής στην Ολομέλεια του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας των προαναφερθεισών διατάξεων του ν. 998/1979, καθ΄ ο μέρος αφορούν τη συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως προέδρου στις επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, δεδομένου ότι πρόκειται αναμφιβόλως για το ίδιο κατ΄ ουσίαν νομικό ζήτημα με το ήδη επιλυθέν με την απόφαση 3503/2009 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου περί της συμμετοχής δικαστικού λειτουργού ως προέδρου στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Οι αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων δημοσιεύονται, όπως και η πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεων κατ΄ άρθρο 14 του ν. 998/1979, η δε δίμηνη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον της δευτεροβάθμιας ΕΕΔΑ κατ΄ αποφάσεως της πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 998/1979.
ΜονΠρωτΑθην 9118/2014 Προσβολή προσωπικότητας κ Wikipedia
 Προσβολή Προσωπικότητας δημοσίου προσώπου μέσω καταχώρησης στην WIKIPEDIA. Καταχώριση πραγματικών γεγονότων που συνδέονται με το πρόσωπο του αιτούντος στην Wikipedia (Βικιπαίδεια). Εφαρμογή ή μη των διατάξεων περί τύπου στα διαδικτυακά ημερολόγια (blogs).
Εγκυκλιος για την αυτοδικαιη αρση απαλλοτριωσης χωρίς δικαστική απόφαση
Με την υπ’αρ. 41896/12.10.2015 εγκύκλιο της Γεν.Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ενέργειας (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης) ορίζονται οι τρεις προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης από τη διοίκηση χωρίς την προσκόμιση σχετικής δικαστiκής απόφασης.
Η πολεοδόμηση η Πράξη Εφαρμογής, τα πρακτικά κ τα θεσμικά κενά η Μελέτη περίπτωσης Αγ. παρασκευής Βόλου. Τα νέα δεδομένα μετά τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου

 Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΝΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΛΟΥ. ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ*

(Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας - Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015)

ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Δικηγόρος
Υπ. Διδάκτωρ Πολεοδομίας, Χωροταξίας Π.Θ.
Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ-Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ- Πολεοδομίας, Χξιας Π.Θ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός
Υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ.

Περίληψη

Το πολεοδομικό εργαλείο της Πράξης Εφαρμογής περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πραγμάτωση της πολεοδομικής μελέτης. Αυτό επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση των εισφορών σε γη και χρήμα, καθώς και με τις απαιτούμενες τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις οικοπέδων και ρυμοτομήσεις. Η Πράξη Εφαρμογής περιλαμβάνει το περιεχόμενο των πράξεων ρυμοτομίας, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης, πραγματοποιεί την εισφορά σε γη, αποτελεί το υπόβαθρο για την εισφορά σε χρήμα, προσδιορίζει τις εδαφικές εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κοινωφελείς χώρους, δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Σε πρακτικό επίπεδο έχουν παρουσιαστεί πολλά προβλήματα που αποτυπώνονται κυρίως στη μεγάλη χρονική απόσταση από την κατάρτιση ενός γενικού πολεοδομικού σχεδίου και στην συνέχεια της πολεοδομικής μελέτης, έως την τελική μελέτη της πράξης εφαρμογής και των δεδομένων που εντωμεταξύ έχουν δημιουργηθεί, στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών σε γη και χρήμα, στα κενά που παρουσιάζονται ειδικά στις πράξεις εφαρμογής στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Το κενό μεταξύ θεσμικού πλαισίου και πρακτικού επιπέδου τις Πράξεις Εφαρμογής είναι το κύριο σημείο στόχευσης του παρόντος άρθρου. Η ανάλυση του αντικειμένου αυτού αποκτά μεγαλύτερη ερμηνευτική δυνατότητα με την εξέταση ως case study της πολεοδομικής ενότητας της Αγ. Παρασκευής, ενός παραδοσιακού οικισμού προ του 1923, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου – Ν. Ιωνίας και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Συγκεκριμένα, με το ΦΕΚ.109/Δ/18-2-1999, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη, η διαδικασία της οποίας , είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 (Ε.Π.Α.) και με το υπόβαθρο της εποχής. Ο χαρακτήρας του οικισμού, έχει δύο όψεις : το πυκνοδομημένο – παραδοσιακό τμήμα και το αραιοδομημένο, με καθαρά αγροτικό προσανατολισμό. Το χρονικό διάστημα των σχεδόν 15 χρόνων, που διήρκεσαν οι συμμετοχικές διαδικασίες, δημιούργησαν – κληρονόμησαν τεράστια προβλήματα στην πράξη εφαρμογής. Το ανεπίκαιρο υπόβαθρο και συνεπακόλουθα το διάταγμα έγκρισης των πυκνοδομημένων τμημάτων (3551/781/98 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) , ο διττός χαρακτήρας της περιοχής, η μεγάλη επεμβασιμότητα της ρυμοτομικής μελέτης στο παραδοσιακό τμήμα, η μεγάλη καθυστέρηση των συμμετοχικών διαδικασιών, αλλά και ο ερχομός της οικονομικής κρίσης, δημιούργησαν σοβαρές αντιδράσεις των κατοίκων, η οποία με την έλλειψη πολιτικής βούλησης, έφεραν σε τέλμα την πράξη εφαρμογής.

Παράλληλα μέσω της μελέτης περίπτωσης, γίνεται επισκόπηση των θεσμικών και πρακτικών κενών, μέσα από το πρίσμα του αρ. 24 του Συντάγματος, του ν. 1337/1983 και του ν. 2508/1997. Επίσης εξετάζονται τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά με τους ν. 4269/2014 «χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – βιώσιμη ανάπτυξη» και ν. 4315/2014 «πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα – ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Λέξεις Κλειδιά:  πολεοδομική μελέτη, πράξη εφαρμογής, νέο νομοθετικό πλαίσιο, πολεοδομικός σχεδιασμός, Αγ. Παρασκευή Βόλου, παραδοσιακοί οικισμοί

Η χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου Βόλου - Παρουσίαση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χξιας

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ*

(*Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολεοδομικού Σχεδιασμού
κ Αστικής Διακυβέρνησης,
Τ.Μ.Χ.Π. Π.Θ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ
Πολ. Μηχανικός, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Δικηγόρος
Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Δ.Π.Θ.
–Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ.
–Χωροταξίας, Πολεοδομίας Π.Θ.
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός
υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ.

Περίληψη

    Το ζήτημα των χωροθετήσεων εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής μεγάλης κλίμακας σε μία πόλη είναι εξαιρετικής σημασίας και πολλαπλών διαστάσεων, σε σχέση με την επιρροή του στις αστικές λειτουργίες. Η επιρροή αυτή είναι άμεση –μέσω αυτών καθαυτών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτές και των πολλαπλών επιρροών τους στους τομείς αναφοράς τους- αλλά και έμμεση, με την δυνατότητα, π.χ. συνεισφοράς της αρχιτεκτονικής τους στην μετατροπή των κελυφών τους σε τοπόσημα, και την συνεπάγωγη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της πόλης που τις φιλοξενεί.

    Λόγω της σημασίας αυτής, λοιπόν, οι χωροθετήσεις τέτοιου είδους αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες των αντιστοίχων πόλεων-φορέων, και αποτελούν θέμα συζητήσεων, διαβουλεύσεων, αντιπαραθέσεων, και πολιτικών χειρισμών, διαφανών ή μη. Οι συμμετοχικές διαδικασίες γίνονται συχνά με ελλιπή ή μονομερή πληροφόρηση και με έλλειψη γνώσης όλων των δυνατών εναλλακτικών, και των τομέων επιρροής. Παράλληλα τα  συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (συντεχνίες)  επηρεάζουν σε μέγιστο βαθμό όχι μόνο τις συμμετοχικές διαδικασίες, αλλά και την κατάληξη στην οποιαδήποτε λύση.

    Η παρούσα εισήγηση περιγράφει και αναλύει ένα μοντέλο διαβούλευσης που συνδυάζει την πληρότητα και την διαφάνεια πληροφόρησης, με μία ex antes αξιολόγηση πιθανών λύσεων, και με ποσοτικοποίηση κριτηρίων, ώστε να ελαχιστοποιείται η ασάφεια επιχειρημάτων στην έκφραση προτίμησης. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία και περιγράφεται ως μελέτη περίπτωσης (case study) της εισήγησης. 

    Στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη διατύπωση προτάσεων, επί της μελέτης της αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου (Β1 φάση), τέθηκε και το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, ένα ζήτημα το οποίο ουδέποτε προσεγγίστηκε με επιστημονικά κριτήρια, παρόλη την πραγματική και επιτακτική ανάγκη ανεύρεσης βιώσιμης λύσης.  

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Δήμος Βόλου παρουσίασε σε ανοικτή συζήτηση, μια έκθεση πρότασης για το θέμα της χωροθέτησης. Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε, με εκπροσώπους του Δήμου, του ΤΕΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προχώρησε στη διερεύνηση του θέματος της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, στην μεθόδευση της αξιολόγησης και τον καθορισμό των κριτηρίων και τελικά αξιολόγησε και κατέληξε στα τελικά συμπεράσματα για εννέα συνολικά προτάσεις, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ουσία της πρότασης, στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, τα κριτήρια – δείκτες που τέθηκαν, τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών και κυρίως στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.


Λέξεις Κλειδιά : Συμμετοχικές Διαδικασίες, χωροθέτηση, δικαστικό μέγαρο Βόλου, πολεοδομικός σχεδιασμός, ΓΠΣ


ΔκοΕφετΑθην 2829/2014 εμβάσματα εξωτερικό, απόδειξη προελευσης, χρονος
Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. )
ΔκοΕφετΑθην 2885/2015 εμβάσματα εξωτερικο, αποδειξη προέλευσης, χρόνος
Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων.
ΔΕφΑθ 3744/2014

Στην περίπτωση που πριν να εκδοθεί καταλογιστική του διαφυγόντος φόρου πράξη, έχει προηγηθεί η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε ο επιτηδευματίας και οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη διαφυγή φόρου που καταλογίζεται, αρκεί για τη νομιμότητα της καταλογιστικής του φόρου πράξης η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης εκ μέρους του επιτηδευματία άπαξ, πριν δηλαδή από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΒΣ. Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι η τήρηση του ενλόγω δικαιώματος δεν προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, ούτε το ότι η καταλογιστική του διαφυγόντος φόρου πράξη εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, αρκούν για να θέσουν εκποδών την υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλέσει τον επιτηδευματία ν’ ασκήσει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δοθέντος ότι υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, η πράξη με την οποία καταλογίζεται διαφυγών φόρος, εκδίδεται κατ’ εκτίμηση από τη φορολογική αρχή υποκειμενικής συμπεριφοράς αυτού, οπότε είναι επιβεβλημένο να μπορεί να εκθέσει αυτός λυσιτελώς την απόψή του ως προς το υποστατό και τη λυσιτέλεια των εκτιμώμενων από τη φορολογική αρχή περιστατικών και εγγράφων κατά τη στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων παραβάσεων του ΚΒΣ. Η προηγούμενη δε ακρόαση, όταν καθιερώνεται δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου πριν από την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης, συνιστά ουσιώδη τύπο της διοικητικής διαδικασίας, η μη τήρηση του οποίου καθιστά μη νόμιμη την εν λόγω πράξη.
ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου - Ιδιοκτησία - Αρμοδιότητα - Σύνταγμα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να κρατήσει και να δικάσει κατ΄ ουσίαν υπόθεση, η οποία κατ΄ άρθ. 1 Ν 702/1977 υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου, όταν για την υπόθεση αυτή επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αποφάσεως του διοικητικού Εφετείου. Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητος και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Η παρ. 3 του άρθ. 14 Ν 998/1979 παρέχει την ευχέρεια στην Επιτροπή να διενεργήσει αυτοψία για τη διαμόρφωση ασφαλέστερης κρίσεως περί της υφισταμένης καταστάσεως της εξεταζομένης εκτάσεως, δεν επιβάλλει όμως συμμετοχή του ενδιαφερομένου κατά τη διενέργεια της αυτοψίας ούτε τη σύνταξη ιδιαίτερης εκθέσεως αυτοψίας, το πόρισμα δε της αυτοψίας επιτρεπτώς ενσωματώνεται στην απόφαση της Επιτροπής, της οποίας η κρίση υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας. Ο χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου πόλεως, μη προοριζομένης για άλλη χρήση και ειδικότερα για δόμηση, δεν προσβάλλει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, εφ΄ όσον ο χαρακτηρισμός ανταποκρίνεται στον αληθή χαρακτήρα της εκτάσεως και δεν παρεμποδίζει την κατά προορισμόν χρήση της.

Πηγή : Περιβάλλον και Δίκαιο 2014/3

ΣτΕ 2882/2014 Αντιδήμαρχοι, Αργία, Παράβαση καθήκοντος, καταστήματα
 Δήμοι και επιβολή πειθαρχικών ποινών σε αιρετά όργανα,όπως είναι οι Αντιδήμαρχοι. Σε περίπτωση σοβαρής καταγγελίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες συνιστούν λόγο ανακλήσεως ή αφαιρέσεως της αδείας ή σφραγίσεως του καταστήματος ή αφότου συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν μάλιστα σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, ο πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής οφείλει, εντός ευλόγου χρόνου, να περιλάβει το ζήτημα στα προς συζήτηση θέματα ενώπιον της επιτροπής, άλλως του επιβάλλεται η ποινή της αργίας λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος. Νομίμως επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, Αντιδήμαρχο Λήμνου, η πειθαρχική ποινή της αργίας διάρκειας τριών μηνών, για παράβαση της ανωτέρω υποχρεώσεώς του. Περιστατικά. Απορρίπτεται η προσφυγή.
ΣτΕ Ολ 1741/2015 Λαθρεμπορία - πολλαπλά τέλη - μη εφαρμογή αρχής Νe Bis In Idem
Το πολλαπλό τέλος που προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας δεν συνιστά ποινή του ποινικού δικαίου αλλά έχει χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται από διοικητικά όργανα και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό (διασφάλιση είσπραξης πόρων και ομαλή εφαρμογή κανόνων τελωνειακής διαδικασίας). Εφόσον η κύρωση του πολλαπλού τέλους δεν έχει ποινικό χαρακτήρα δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem που διαλαμβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και στο άρθρο 50 του ΧΘΔΕΕ. Έτσι, ούτε η έναρξη ούτε η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής του πολλαπλού τέλους και της τυχόν ανοιγείσας δίκης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κωλύεται σε περίπτωση που για την ίδια παράβαση έχει ολοκληρωθεί η ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων διαδικασία με απόφαση που έχει καταστεί απρόσβλητη. (μειοψ.) Η διαφοροποίηση μεταξύ καταδικαστικών και αθωωτικών αποφάσεων στο άρθρο 5 παρ. 2 ΚΔΔ δεν προσκρούει στα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 Συντ. Ως εκ τούτου, η αμετάκλητη αθώωση του κατηγορουμένου από τα ποινικά δικαστήρια δεν αποκλείει την κατόπιν συνεκτίμησης της αθώωσής του αυτής αιτιολογημένη διαφορετική κρίση στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης περί επιβολής πολλαπλού τέλους λόγω λαθρεμπορίας. (μειοψ.)
ΕΔΔΑ υποθ Καπετάνιος κατα Ελλάδος Αρχή Ne Bis In Idem - τεκμηριο αθωότητας σε διοικητικές διαφορές
ΕΔΔΑ, υπόθ. Καπετάνιος και λοιποί κατά ΕΛΛΑΔΑΣ, Πρώτο Τμήμα (Προσφ. αριθ. 3453/12, 42941/12 και 9028/13)


Τα διοικητικά δικαστήρια της ουσίας θεώρησαν, αφού προέβησαν σε εκτίμηση των στοιχείων των φακέλων διαφορετική από εκείνη των ποινικών δικαστηρίων, ότι οι προσφεύγοντες είχαν τελέσει τις ίδιες παραβάσεις λαθρεμπορίας για τις οποίες είχαν προηγουμένως αθωωθεί από τα ποινικά δικαστήρια. Οι σκέψεις αυτές επικυρώθηκαν, στη συνέχεια, σε τελευταίο βαθμό, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεδομένης της ταυτότητας της φύσης των δύο επίμαχων σειρών διαδικασιών, των επίδικων πραγματικών περιστατικών και των συστατικών στοιχείων των εν λόγω παραβάσεων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι το προαναφερόμενο συμπέρασμα των διοικητικών δικαστηρίων παραγνώρισε την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας των προσφευγόντων, την οποία είχαν ήδη καθιερώσει οι αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Επομένως, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παραγρ.2 της Σύμβασης, ενώ υπήρξε παραβίαση και του άρθρου 4 του υπ’ αριθ. 7 Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι οι επίμαχες διοικητικές διαδικασίες αφορούσαν σε δεύτερη «παράβαση» με αφετηρία πραγματικά περιστατικά όμοια με εκείνα που έγιναν αντικείμενο των πρώτων αθωώσεων, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι υπήρξε και παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για την υπέρμετρη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών καθώς και του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ, για την έλλειψη αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος στην εθνική έννομη τάξη.
ΣτΕ Ολ 149/2015 οδοντιατρικοί σύλλογοι - ανταγνωνισμός στην αγορά παροχής οδον/κων υπηρεσιων
Προστασία ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΑ εγκύρως εκδόθηκε με υπουργική απόφαση. Οι οδοντίατροι αποτελούν «επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι «ενώσεις επιχειρήσεων» κατά την ίδια διάταξη. Αποφάσεις των οδοντιατρικών συλλόγων περί καθορισμού κατωτάτων ορίων αμοιβών έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό του ανταγωνισμού και αντίκεινται στο άρθρο 1 του ν. 703/1977. Νομίμως η Επιτροπή Ανταγωνισμού επελήφθη εν προκειμένω. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ δεν αποκλείει την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο της δικής της εφαρμογής. Ο καθορισμός των ιατρικών και οδοντιατρικών αμοιβών ανήκει στην κρατική παρέμβαση. Για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, ο αναιρεσείων οδοντιατρικός σύλλογος, που αποτελεί νπδδ, απαλλάσσεται από τέλη και παράβολο. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 1027/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με την αριθμ. 126/2009 απόφαση του ΣτΕ.
ΣτΕ 3165/2014 χρήσεις γης - διαγνωστικά κέντρα
 Σχέδια πόλεων και επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Η λειτουργία διαγνωστικών κέντρων, στα οποία δεν υπηρετεί αυξημένος αριθμός ιατρών και νοσηλευτών για την εκτέλεση μη απλών ιατρικών πράξεων και δεν διαμένουν νοσηλευόμενοι, με συνέπεια πολύ μικρότερη οικιστική επιβάρυνση της περιοχής, επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων πλην εκείνων του χονδρεμπορίου και των ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, δηλαδή στις περιοχές στις οποίες επιτρέπονται κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. Αντίθετη μειοψηφία. Νόμιμες οι ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου π.δ/τος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.
ΣτΕ 143/2015 φορολογία, τεκμήριο προσδιορισμού κέρδους από πώληση ακινήτων

 Φορολογία εισοδήματος. Το τεκμήριο προσδιορισμού του κέρδους εκ της πωλήσεως ακινήτων (διαφορά μεταξύ αξίας πωλήσεως και αξίας αγοράς) είναι μαχητό και πωλητής δύναται να το ανατρέψει, αν αποδείξει το αληθώς εισπραχθέν τίμημα, οπότε δεν οφείλει φόρο για τη διαφορά μεταξύ αυτού και της τυχόν μείζονος αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο πωλήσεως. Δεν δεσμεύονται η φορολογική αρχή και τα δικαστήρια της ουσίας από τον γενόμενο στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων προσδιορισμό - ενδεχομένως βάσει του αντικειμενικού συστήματος - της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος (ζητείτο η αναίρεση της αριθμ. 529/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
ΣτΕ Ολ 2399/2014 Λειτουργια Τεμεμνους σε Αθηνα

Μουσουλμανικό τέμενος. Αίτηση ακυρώσεως της ΚΥΑ περί χρηματοδοτήσεως των δαπανών για την υλοποίηση του έργου της μετασκευής δημοσίου κτιρίου σε χρήση τεμένους στην περιοχή της Αττικής. Έννομο συμφέρον αιτούντων. Συνταγματικότητα. Αβασίμως προβάλλεται ότι η ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου τεμένους στο κέντρο της πόλης των Αθηνών θα πλήξει τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη της ελληνικής κοινωνίας.

Βλ. ΘΠΔΔ 12/2014 με παρατηρήσεις Κ. Παπαγεωργίου

Ελεγκτικό Συνέδριο προσλήψεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ

Προσλήψεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ μετά την λήξη των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ προγραμμάτων απασχόλησης. Απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι ενλόγω εγκρίσεις απαιτούνται, ανεξαρτήτως του συστήματος πρόσληψης ή του είδους της εργασιακής σχέσης, άλλως η σχετική πράξη πρόσληψης είναι αυτοδικαίως άκυρη (αντίθ. μειοψ.).

Βλ. αναλυτικά ΘΠΔΔ 4/2015

Αργία και Έκπτωση Αιρετών
Για την επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του N. 3852/2010) ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, με σχετικό έγγραφό του (ΑΔΑ: Β498Ν-ΡΧΜ) και αφορμή και τις τροποποιήσεις στον «Καλλικράτη 2» (Ν. 4071/ 2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ»).

ΣτΕ 2153/2015 (Ολ) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για αναπλαση άλσους Ν. Φιλαδελφείας
ΣτΕ 2153/2015 (Ολ) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για την ανάπλαση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας
Πειθαρχική ποινή αργίας σε αιρετό δημόσιο λειτουργό για παράλειψη επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Αρμόδιος αντιδήμαρχος παρέλειψε αδικαιολόγητα να επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε κατάστημα


ΣτΕ 1442/2015 [Νόμιμη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση κατά παρέκκλιση άρτιου οικοπέδου
Νόμιμη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση κατά παρέκκλιση άρτιου οικοπέδου
ΣτΕ 1483/2015 Νόμιμη έκθεση αυτοψίας λόγω αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
Νόμιμη έκθεση αυτοψίας λόγω αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
ΣτΕ Ολ 1858/2015 συνταγματικότητα ν. 4178/2013
Συνταγματικός ο ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εκτός εκείνων που ανεγέρθηκαν με άδεια ακυρωθείσα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014
ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014), όπως ισχύει.
ΠΟΛ 1081/2015 Ενδικοφανείς Προσφυγές
ΠΟΛ.1081/6.4.2015
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη
ΣτΕ 4763/2014 Παράνομη άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει ΥΑ εγκριτική πολεοδομικής μελέτης
ΣτΕ 4763/2014
Παράνομη άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει ΥΑ εγκριτική πολεοδομικής μελέτης
ΣτΕ (Ολ) 527/2015 αναπληρωτές καθηγητές - ν. 3848/2010
 ΣτΕ 527/2015 (Ολομέλεια)

Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Απόφαση Δ.Π.Σ. ΕΣΗΕΑ υπόθεση Βερύκιος-Κορτώ
To ΔΠΣ, έκρινε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο, τον συν. Δημοσθένη Βερύκιο,  ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη του ΠΠΣ.
ΣτΕ 442/2014 κάμερες - κοινόχρηστοι χώροι
ΚΑΜΕΡΕΣ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ. Εγκατάσταση καμερών ασφαλείας από ιδιώτη (κατάστημα) στο χώρο αεροδρομίου. Έκταση επιτρεπτής κάλυψης των χώρων του αεροδρομίου και αρχή της αναλογικότητας στη συλλογή δεδομένων.
ΣτΕ 3053/2014 ΙΚΑ Αχρεώστητη καταβολή ασφαλιστικών παροχών
ΙΚΑ. Αχρεώστητη καταβολή περιοδικών ασφαλιστικών παροχών. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ τέτοιων παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους, εκτός αν ο ασφαλισμένος τελούσε, κατά την είσπραξή τους, σε δόλο έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Όταν η αναζήτηση έχει έρεισμα δικαστική απόφαση, εφαρμόζεται αποκλειστικά το άρθρο 40 του α.ν. 1846/1951. Εφόσον η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών προς τον αναιρεσίβλητοσυντάξεων έλαβε χώρα σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, μεταξύ δε της χορήγησης των παροχών και της αναζήτησής τους δεν παρήλθε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη, που προβλέπει αναζήτηση των παροχών και μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από τη χορήγησή τους και ανεξαρτήτως της καλής πίστης του λαβόντος και των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων που υφίσταται αυτός. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 4573/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

ΔΕΚ: Ο νέος κύριος ιδιοκτησίας δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος
Απόφαση του Ευρωπαίκού Δικαστηρίου, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του ιταλικού ΣτΕ
Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης
Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονο΅ικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέ΅εινε στην άποψή του
Απόφαση του ΕΔΑΔ δικαιώνει δημοσιογράφους για τη χρήση κρυφής κάμερας
Η υπόθεση αφορούσε την καταδίκη τεσσάρων δημοσιογράφων οι οποίοι κατέγραψαν και μετέδωσαν συνέντευξη ασφαλιστικού συμβούλο
ΕφετΑθην 3071/2014 προσβολή προσωπικότητας - internet - blogs- τεκμηριο αθωότητας
Προσβολή προσωπικότητας. Απλή και συκοφαντική δυσφήμιση. Δυσφήμιση δια του τύπου. Προϋποθέσεις. Εφαρμόζεται αναλογικά και για τα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο (internet) σε ιστοσελίδες κλπ (blogs). Ενσταση άρσης του αδίκου 367 ΠΚ. Εφαρμόζεται και στο ιδιωτικό δίκαιο. Δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμιση επειδή ο δημοσιογράφος στο δημοσίευμα έκανε αναφορά στα όσα αναφέρονταν στο πόρισμα της ΕΔΕ. Δεν γνώριζε την αναλήθεια των αναφερθέντων. Δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι κατέρρευσαν μεταγενέστερα οι κατηγορίες. Ο τίτλος του δημοσιεύματος ήταν δυσφημιστικός για τους ενάγοντες. Δεκτή η ένσταση ότι έγινε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την ενημέρωση των πολιτών. Παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου κατά την προδικασία. Μη νόμιμα οι εναγόμενοι, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης, ανέφεραν τα ονόματα των εναγόντων ενώ διαρκούσε η ποινική διαδικασία και ίσχυε το τεκμήριο αθωότητας. Απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για δημόσια πρόσωπα. Επρεπε να είχαν λάβει άδεια της αρμόδιας αρχής. Εκκαλείται η προσβαλλομένη που έκρινε ότι υφίσταται αδικοπραξία λόγω προσβολής της προσωπικότητας ενώ έπρεπε να κρίνει ότι υφίσταται αδικοπραξία λόγω παράβασης της αρχής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Εκκαλεί την προσβαλλομένη που επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 25.000 ευρώ αντί του ορθού των 15.000 ευρώ. Προσωπική κράτηση. Αβάσιμος ο λόγος έφεσης ότι έπρεπε να διαταχθεί έμμεση εκτέλεση με προσωπική κράτηση αφού δεν αποδείχθηκε αφερεγγυότητα των εναγομένων. Εκκαλεί την με αρ. 5627/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων για τις διοικητικές προσφυγές
Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ΣτΕ 527/2015 αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων Ν. 3848/2010
Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γνωμοδοτηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2014 δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από ΣΔΟΕ
Δυνατότητα επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.
ΣυμΕφΛαρ 138/2014 επανάληψη διαδικασίας
Γινεται δεκτή η αίτηση της κατηγορουμένης περί επανάληψης της διαδικασίας και ακυρώνεται απόφαση Τριμελούς Πλημκειου με την οποία αυτή καταδικάσθηκε για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, παυει δε οριστικώς λόγω παραγραφής η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Συγκεκριμένα η αιτούσα επικαλείται και προσκομίζει ως νέο γεγονός αποφάσεις του Δκου Πρωτοδικείου, δημσοιευθείσες μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες διαγραφήκαν τα χρέη της. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών, οι προσφυγές της αιτούσας κατά του Δκου Πρωτοδικείου, υπήρχαν κατά το χρόνο εκδίκαστης της υπόθεσης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και οι λόγοι που επικαλέσθηκε και έγιναν αποδεκτοί τελικά από το Δκο Πρωτοσδικείου, ήταν γνωστοί, πληων όμως η έκδοση των αποφάσεων και η εν τέλει διαγραφή αυτών έλαβων χώρα μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης η οποί εκ των υστέρων κατέστη και αμετάκλητη. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι αν το Τριμελές Πλημ/κειο είχε υπόψη τη διαγραφή των χρεών από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ο.Υ. θα οδηγούνταν σε απαλλακτική απόφαησ, καθόσον δεν θα υφίστατο πλέον αδίκημα.
ΜονΠρωτΠρεβεζ 117/2014 Διαθεσιμότητα - Σχολικοί φύλακες
Διαθεσιμότητα. Σχολικοί φύλακες. Sui generis απόλυση υπό προθεσμία στο Δημόσιο Τομέα. Προϋποθέσεις συνταγματικά αποδεκτής κατάργησης οργανικών θέσεων δημοσίων υπαλλήλων. Για να κριθεί το νομοθετικό μέτρο που λήφθηκε πρόσφορο θα έπρεπε να καταρτιστεί οργανόγραμμα και να εξασφαλισθεί ότι το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα πλεονάζει ή είναι ακατάλληλο για την εκτέλεση που αυτό παρέχει. Οι αιτούντες (προσλήφθηκαν με το ΑΣΕΠ - πρόγραμμα αποκατάστασης ανέργων) δεν ανήκουν στο πλεονάζον προσωπικό καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σημαντικές για την σχολική κοινότητα και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με μοναδικό κριτήριο ότι είναι κατηγορία ΔΕ. Μονομερής βλαπτική μεταβολή στην εργασία τους. Η διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων που προστατεύεται Συνταγματικά και με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη επιβάλλει οι μεταβολές να γίνονται αφού ληφθούν υπόψη, τοπικές ιδιαιτερότητες και υπηρεσιακές ανάγκες των θιγομένων ΟΤΑ και όχι οριζόντια. Η διαθεσιμότητα σημαίνει και μη δυνατότητα στους ενάγοντες να εργάζονται και στους εναγομένους να αποδέχονται την εργασία τους. Η μείωση των αποδοχών λόγω της διαθεσιμότητας σε συνάρτηση με τις προηγούμενες μειώσεις των αποδοχών τους έχει ως συνέπεια τη διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Η επέμβαση του Κράτους για λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει να είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκομένου από τον νομοθέτη σκοπού γενικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογη σε σχέση προς αυτόν. Κρίθηκε ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας όπως θεσμοθετήθηκε και επιβλήθηκε είναι αντίθετο με τις αρχές της ανθρώπινης αξίας, της προστασίας της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ισότητας, της προστασίας της εργασίας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της αρχής της αναλογικότητας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Νόμιμο το αίτημα να κριθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Δεν εφαρμόζονται τα άρθρ 8 ν. 2097/1952, 3 ν.δ. 31/1968 και 909 παρ.1 ΚΠολΔ. Δεκτή η αγωγή. Αναγνωρίζεται ως παράνομη και καταχρηστική η βλαπτική μεταβολή στην εργασία των αιτούντων. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να αποδέχεται την εργασία των εναγόντων με τους πριν την θέση σε διαθεσιμότητα όρους. Καταδικάζει σε χρηματική ποινή. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
Τέλος τα κέντρα κράτησης μεταναστών
Κέντρα “Ανοιχτής Φιλοξενίας”, τέλος τα “κέντρα κράτησης” μεταναστών
Μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας στο νεοσύστατο υπουργείο
256/2014 ΓΝΜΔ ΝΣΚ
Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α` 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών. (ΜΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ)
ΔκοΠρωτΗρακλ 222/2014

Η τήρηση της διαδικασίας εθελοντικής συμμόρφωσης του φορολογούμενου της διάταξης του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3610/2007 είναι υποχρεωτική για τις φορολογικές αρχές, οι δε καταλογιστικές πράξεςι που εκδίδονται χωρίς να έχει τηρηθεί αυτή είναι νομικώς πλημμελείς και ακυρωττές ειδικώς μάλιστα στο ΦΠΑ. 

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης Θ.Π.Δ.Δ., 2014, σ. 921 επ

ΣτΕ 3316/2014 Ολ - ΣΔΟΕ - Μη επιτρεπτή δεσμευση τραπεζικων λογαριασμών
3316/2014 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)

 Φορολογικές παραβάσεις και επιβολή από τα όργανα του ΣΔΟΕ του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών προϊόντων, στοιχείων και θυρίδων του ελεγχόμενου προσώπου, κατά το άρθρο 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004. Η διάταξη αυτή αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αντίθετη μειοψηφία. Από την αμφισβήτηση της νομιμότητας των σχετικών πράξεων γεννάται ακυρωτική διαφορά, υπαγομένη στην αρμοδιότητα του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. Η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου του ΣΔΟΕ στερείται νομίμου ερείσματος. Παραδεκτά άσκησε παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ η παρεμβαίνουσα που έχει ασκήσει ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως που εκδόθηκε βάσει της ίδιας διατάξεως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την αριθμ. 1032/2013 απόφαση του ΣτΕ
Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής ΣΥμβολαιογράφων για Ν. 4315/2014
Εγκύκλιος  3/13-1-2015  
Συντονιστική Επιτροπή Συμβοαλιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος            
Αριθμ. Πρωτ. 11 
Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση
Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση


ΟΤΑ - Κανονισμός Καθαριότητας - Έλλειψη Κάδων - Πρόστιμα
Μπορεί ο Δήμος Βόλου να τροποποιήσει κανονιστική απόφαση (κανονισμό καθαριότητας) για να επιβάλλει πρόστιμα στους δημότες για εναπόθεση σκουπιδιών σε πεζοδρόμια, από τα οποία ωστόσο ο ίδιος ο Δήμος έχει απομακρύνει τους κάδους για την καλύτερη εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων;
ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999
Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973.

Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
Είναι δε άνευ σημασίας, από την άποψη αυτή, ότι η εν λόγω διάταξη, προσλαμβάνοντας, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου, αναδρομική ισχύ, από 23.11.1998, εμφανίζεται πλασματικά να ισχύει σε χρόνο κατά τον οποίο οι σχετικές αξιώσεις δεν είχαν ακόμη παραγραφεί.

Το διοικητικό εφετείο, απορρίπτοντας με την προσβαλλόμενη απόφαση έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία, κατ’ αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, είχαν ακυρωθεί οι εν λόγω πράξεις, έκρινε ότι οι πράξεις αυτές ήταν ακυρωτέες γιατί είχαν επιδοθεί στην αναιρεσίβλητη μετά την παραγραφή της σχετικής αξιώσεως του Δημοσίου, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1972, είχε, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, συμπληρωθεί στις 31.12.1998· οι δε διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 και 4 του ν. 2676/1999, με τις οποίες είχε μετά ταύτα παραταθεί αναδρομικά ο χρόνος της παραγραφής, ήταν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες.

Ορίστηκε δικάσιμος κατά του Facebook

 Στις 9 Απριλίου θα ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη δίκη, σε δικαστήριο της Βιέννης από 25.000 χρήστες κατά του Facebook. Το δικαστήριο θα συζητήσει την ομαδική αγωγή που έχει κατατεθεί από τους 25.000 χρήστες και έχει οργανωθεί από έναν νεαρό αυστριακό δικηγόρο Max Schrems. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατηγορείται για μια σειρά παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως οτι παρακολουθεί και αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω συστημάτων big data, μεταβιβάζει δεδομένα χρηστών σε εξωτερικές εφαρμογές χωρίς την έγκριση τους. Από την άλλη πλευρά το FB υποστηρίζει ότι οι χρήστες δεν έχουν την δυνατότητα ασκούν σε βάρος του αγωγή, αφού έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης τους. Κάθε χρήσης διεκδικεί αποζημιωση 500€.

Πηγή : www.lawspot.gr


Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Με την απόφαση καθορίζεται το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης και η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση τους


ΣτΕΟλ 4003/2014 φορολογία ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, παράλειψη διοίκησης για αναπροσαρμογή
ΣτΕ.Ολ 4003/2014
Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Υποχρέωση Διοίκησης προς αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανά διετία - Παράνομη παράλειψη Διοίκησης - Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Εξάμηνη προθεσμία προς Διοίκηση να προβεί την αναπροσαρμογή
Καταδίκη Ελλάδας από ΕΔΑΔ
Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΑΔ για απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών
ΣτΕ 2129/2014

Μη νόμιμη μερική ανάκληση πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Θήβας

ΣτΕ 2257/2014

Απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως κατά εγκυκλίου σχετικής με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας

Γνωμοδοτηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 4/2014 για κακοποιήσεις ζώων
Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου για τις κακοποίήσεις ζώων
ΣτΕ 434/2013 Απόρριψη Αιτηση αναστολής απόφασης Γ.Γ. Α.Δ/σης αργίας σε δημοτικό συμβουλο
434/2013 ΣΤΕ

  Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών μηνών, με την αιτιολογία ότι, καθ΄ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του και συγκεκριμένα δεν ενδιαφέρθηκε για τη νόμιμη παράσταση του εν λόγω ν.π. ενώπιον του Μον. Πρωτ. προκειμένου να αμυνθεί κατά αγωγής, ενώ στην συνέχεια δεν άσκησε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή αδυναμία του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι απορριπτέος, διότι η βλάβη την οποία επικαλείται δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Ενδεχόμενη εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της προσφυγής και την εξαφάνιση της προσβαλλομένης πράξεως ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης για τον αιτούντα. Η Επιτροπή σταθμίζοντας, αφ΄ενός μεν, την βλάβη την οποία επικαλείται ο αιτών και, αφετέρου, τον λόγο για τον οποίο του επιβλήθηκε η ως άνω πειθαρχική ποινή, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι και οι προβαλλόμενοι δια της προσφυγής λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.
ΣτΕ 434/2013 Απόρριψη Αιτηση αναστολής απόφασης Γ.Γ. Α.Δ/σης αργίας σε δημοτικό συμβουλο
434/2013 ΣΤΕ

  Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών μηνών, με την αιτιολογία ότι, καθ΄ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του και συγκεκριμένα δεν ενδιαφέρθηκε για τη νόμιμη παράσταση του εν λόγω ν.π. ενώπιον του Μον. Πρωτ. προκειμένου να αμυνθεί κατά αγωγής, ενώ στην συνέχεια δεν άσκησε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή αδυναμία του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι απορριπτέος, διότι η βλάβη την οποία επικαλείται δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Ενδεχόμενη εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της προσφυγής και την εξαφάνιση της προσβαλλομένης πράξεως ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης για τον αιτούντα. Η Επιτροπή σταθμίζοντας, αφ΄ενός μεν, την βλάβη την οποία επικαλείται ο αιτών και, αφετέρου, τον λόγο για τον οποίο του επιβλήθηκε η ως άνω πειθαρχική ποινή, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι και οι προβαλλόμενοι δια της προσφυγής λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.
ΣτΕ 39/2013 Αναστολή εκτέλεσης πράξης εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
Αίτηση αναστολής εκτελέσεως πράξεων περί μερικής εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων. Ο χαρακτηρισμός κτιρίου ως επικίνδυνου και η επιβολή μέτρων για την άρση του κινδύνου δεν συνδέεται απαραιτήτως με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο κτίριο και την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας. Η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στην αιτούσα δυσανάλογη και μη επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ακυρώσεως. Ναι μεν το μέτρο της εκκένωσης επικίνδυνης από στατική άποψη οικοδομής συναρτάται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του κοινού από τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτίσματος, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις περί υπάρξεως παρόμοιου και μάλιστα άμεσου κινδύνου. Δέχεται την αίτηση.
ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής δξης αρ 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999
ΣτΕ 3174/2014
Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999

Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973.

Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
Είναι δε άνευ σημασίας, από την άποψη αυτή, ότι η εν λόγω διάταξη, προσλαμβάνοντας, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου, αναδρομική ισχύ, από 23.11.1998, εμφανίζεται πλασματικά να ισχύει σε χρόνο κατά τον οποίο οι σχετικές αξιώσεις δεν είχαν ακόμη παραγραφεί.

Το διοικητικό εφετείο, απορρίπτοντας με την προσβαλλόμενη απόφαση έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία, κατ’ αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, είχαν ακυρωθεί οι εν λόγω πράξεις, έκρινε ότι οι πράξεις αυτές ήταν ακυρωτέες γιατί είχαν επιδοθεί στην αναιρεσίβλητη μετά την παραγραφή της σχετικής αξιώσεως του Δημοσίου, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1972, είχε, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, συμπληρωθεί στις 31.12.1998· οι δε διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 και 4 του ν. 2676/1999, με τις οποίες είχε μετά ταύτα παραταθεί αναδρομικά ο χρόνος της παραγραφής, ήταν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες
ΣτΕ: Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών εντός εξαμήνου
Εκθεση Συνηγόρου Πολίτη για θέματα παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης - Αποχετευσης Δημων
Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσίευσσε (http://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.files.225482 )ειδική έκθεση αποτυπώνει τα προβλήματα που αναφύονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών-καταναλωτών με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των δήμων. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών και πρακτικών που ακολουθούνται, με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που παρέχονται στους καταναλωες
ΣτΕ 675/2013 ΟΤΑ - Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Διαδικασία Έγκρισης
675/2013 ΣΤΕ
 ΟΤΑ και θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σχετική διαδικασία δεν τελειώνεται, προτού εγκριθούν ρητά οι αποφάσεις των οργάνων των ΟΤΑ από το ΓΓΠ. Ανυπόστατες οι πράξεις που δεν έχουν εγκριθεί. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΣτΕ 2259/2014 αιγιαλός και αυθαίρετα
2259/2014 ΣΤΕ  


Αιγιαλός. Αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους και του χρόνου ανέγερσής τους. Αρκεί ο καθορισμός ζώνης παραλίας για να χαρακτηρισθεί κτίσμα ως αυθαίρετο  και κατεδαφιστέο, μη απαιτουμένης της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ζώνης  αυτής. Πότε μία κατασκευή χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξης  κατεδάφισης. Πότε είναι ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας και πότε η πολεοδομική
υπηρεσία. Αντίθετη μειοψηφία. Αν και η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης υπάγεται στην  αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, το ΣτΕ κρατά και εκδικάζει την υπόθεση σε πρώτο και  τελευταίο βαθμό. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση για να επιλυθεί το ζήτημα του  αρμοδίου για την έκδοση της πράξης κατεδάφισης οργάνου.
Ο
 Στο Ρέθυμνο εκδικάστηκαν σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από εννέα Ρεθυμνιώτες με στόχο να διεκδικήσουν την παραμονή του κροκόδειλου “Σήφη” στο φράγμα Ποταμών, στο Αμάρι Ρεθύμνου.
Περί «crowdfunding»…ο λόγος
Περί «crowdfunding»…ο λόγος. ʼρθρο που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο www.e-thessalia.gr  στις 16.10.2014
ΣτΕ 2037/2014 Φορολογικές Υποθέσεις
2037/2014 ΣτΕ: Φορολογικές υποθέσεις. Δεν είναι επιτρεπτή
η απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης αν δε βεβαιώνεται στην απόφαση ότι δεν προσκομίσθηκε το ειδικό σημείωμα για την καταβολή
του 50% του οφειλόμενου φόρου.

07/2014 ΣτΕ - Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση ΥΑ για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
307/2014 ΣτΕ - Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση της υπουργικής απόφασης για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριές του έτους.
Πόλεις και Πολιτικές

 Σύντομοι προβληματισμοί αναφορικά με την εξωστρέφεια και την δυναμική που αναπτύσσουν πολεις όπως η Θεσ/κη και η Αθήνα, σε σύγκριση με την πόλη του Βόλου και η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού

Διοργάνωση 20th Worldwide IASL Congress
To Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ) και η International Association of Sports Law (IASL) θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα στις 11-13 Δεκεμβρίου 2014  το 20th Worldwide IASL Congress

Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους
Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους


Νέο βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα για λύματα και χωματερέ
Νέο βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα για λύματα και χωματερέ
ΜονΕφετ Ιωάν : Αντισυνταγματικό το παράβολο των €200 για τις εφέσεις
Μονομελές Εφετείο Ιωάννινω : Αντισυνταγματικό το παράβολο των €200 για τις εφέσεις
Σκέψεις γιο σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό
N. 4269 / 2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη
N. 4269 / 2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη
ΑΠ 911/2013 Ρύπανση περιβάλλοντος. Εκ προθέσεως υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη Προέδρου Δ.Σ. και Αντιπροέδρου Δ.Σ. Α.Ε. Απαιτείται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ρυπάνσεως ή υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Δεν αρκεί η μη συμμόρ
ΑΠ 911/2013.  Ρύπανση περιβάλλοντος. Εκ προθέσεως υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη Προέδρου Δ.Σ. και Αντιπροέδρου Δ.Σ. Α.Ε. Απαιτείται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ρυπάνσεως ή υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Δεν αρκεί η μη συμμόρφωση σε εγκριθείσες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Δεν αναφέρονται τα ανώτατα επίπεδα ρυπάνσεως, η παραβίαση των οποίων συνιστά ρύπανση. Δεν προσδιορίζονται τα επίπεδα των προκληθέντων ρύπων, από τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Δεν αναφέρεται ποια διάταξη νόμου καθορίζει τα ανώτατα όρια ρύπων, η μέθοδος μετρήσεώς τους κλπ. Για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν αναφέρονται οι οριακές τιμές περιεκτικότητας επικινδύνων ουσιών. Παραγραφή κάποιων εκ των μερικοτέρων πράξεων και παύση της ποινικής δίωξης για αυτές. Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 584/2012 απόφαση του Τριμ. Εφ. Θράκης για τους ως άνω λόγους.
ΣτΕ 266/2014 [Νόμιμη απόρριψη αιτήματος για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης]
ΣτΕ 266/2014

[Νόμιμη απόρριψη αιτήματος για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης]
ΣτΕ 387/2014 Παράνομη ΑΕΠΟ για κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε νησίδα στον Παγασητικό Κόλπο - Αλατάς
ΣτΕ 387/2014

[Παράνομη ΑΕΠΟ για κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε νησίδα στον Παγασητικό Κόλπο]
ΣτΕ 520/2014 Εξαίρεση από ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας

Εξαίρεση από το ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας, του οποίου όμως η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεσθεί και για αυτό εκδόθηκε απόφαση για την αυτοδίκαιη άρση της.

ομοια και η 519/2014

ΕγκΕισΑΠ 10/2013: Παραγράφονται και οι χρηματικές ποινές μαζί με τη φυλάκιση
ΕγκΕισΑΠ 10/2013: Παραγράφονται και οι χρηματικές ποινές μαζί με τη φυλάκιση
Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 8§4 του Ν. 4198/11-10-13
Δ ιεθνής Αμνηστία : Η καταδίκη μπλόγκερ αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης
Δ ιεθνής Αμνηστία : Η καταδίκη μπλόγκερ αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης
ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντι – συνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους
 ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντι – συνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους
Αντισυνταγματικές είναι οι περικοπές στις αποδοχές όλων των ενστόλων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψή της, σύμφωνα με νέες πληροφορίες.
Κατατέθηκε μήνυση κατά του Facebook
Κατατέθηκε μήνυση κατά του Facebook -Ισχυρίζονται ότι «κρυφοκοιτάζει» μηνύματα μελών του
ΑΠ 687/2013 – Ιατρική ευθύνη
Ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημιά που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλεια του, ακόμα και ελαφρά, αν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωση του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελειώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτή που αναμένεται από το μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Περισσότεροι ιατροί για το αυτό ζημιογόνο αποτέλεσμα, στο οποίο υπήρξε συντρέχουσα αμέλεια τους, ταυτόχρονη και διαδοχική, ενέχονται από κοινού και εις ολόκληρο. Καθιερώνεται νόθος αντικειμενική ευθύνη για τον υπαίτιο ιατρό, αφού και αυτός παρέχει ιατρικές υπηρεσιές του κατά τρόπο ανεξάρτητο, δηλαδή δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες υποδείξεις ή οδηγίες του ασθενούς, αλλά έχει την πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει ο ίδιος τον τρόπο της παροχής των υπηρεσιών του.
Yπ’ αριθμ. 137/2013 απόφαση της ΑΠΔΠΧ : “Όχι” στις κάμερες μέσα στους συρμούς του Μετρό.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν επέτρεψε την εγκατάσταση καμερών στο εσωτερικό των συρμών του Μετρό, αλλά την εγκατάστασή τους στις εξωτερικές πλευρές των συρμών.

Το ΣτΕ απαγόρευσε Προσωρινή Διαταγή ΣτΕ για απαγόρευση κυνηγιού
Το ΣτΕ απαγόρευσε προσωρινά το κυνήγι σε όλα τη χώρα και για όλα τα θηράματα
To παραμύθι μιας κορύνας
Με αφορμή την απόφαση για την τοποθέτηση οριοδεικτών στην πόλη του Βόλου, μια ανάλαφρη αλλά χαρακτηριστική περιγραφή της γιγάντωσης της μάταιης γραφειοκρατίας και του διοικητικού στραγγαλισμού των ΟΤΑ.
Εφ Αθ 2438 – Προσβολή προσωπικότητας από τη διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης σε δικηγορικό γραφείο
Περίληψη: Προσβολή προσωπικότητας από τη διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης σε δικηγορικό γραφείο -. Ευθύνη προς αποζημίωση από τη συμπεριφορά προστηθέντων της τηλεφωνικής εταιρεία 
Η πρώτη απόφαση του ΣτΕ που επιδόθηκε ηλεκτρονικά Ιστορική ημέρα τόσο για το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και για τη Δικαιοσύνη χαρακτήρισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης τη σημερινή πρώτη ηλεκτρονική επίδοση απόφασης του
Η πρώτη απόφαση του ΣτΕ που επιδόθηκε ηλεκτρονικά

Ιστορική ημέρα τόσο για το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και για τη Δικαιοσύνη χαρακτήρισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης τη σημερινή πρώτη ηλεκτρονική επίδοση απόφασης του ΣτΕ στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από την υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Παρασκευή  Χριστοφιλοπούλου και υπηρεσιακούς παράγοντες επισκέφθηκαν για μιάμιση περίπου ώρα τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήρη Ρίζο και έγινε η παρουσίαση της πρώτη ηλεκτρονικής επίδοσης απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ηλεκτρονική υπογραφή.

Ειδικότερα, η προϊσταμένη του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ Δήμητρα Τετράδη-Χαρλαύτη, παρουσία των ηγεσιών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου πραγματοποίησε η ηλεκτρονική επίδοση δικαστικής απόφασης. Μετά την πάροδο μόλις τριών λεπτών η αρμοδία υπηρεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  διαβίβασε ηλεκτρονικά με τη σειρά της στο ΣτΕ το αποδεικτικό επίδοσης, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι παρέλαβε ηλεκτρονικά την επίδοση της δικαστικής απόφασης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι η θετική πλευρά της διοικητικής μεταρρύθμισης, ενώ παράλληλα τη χαρακτήρισε  ιστορική για το ΣτΕ και τη Δικαιοσύνη, καθώς έγινε η πρώτη ηλεκτρονική επίδοση απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Πηγή : ethemis.gr
Δικαίωση της Ένωσης Ιατρών από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεκτή έγινε η αίτηση αναστολής της ΕΝΙ κατά του ΕΟΠΠΥ.
Τα ελληνικά δικαστήρια εξέδωσαν την πρώτη απόφαση αναστολής της απόφασης του ΕΟΠΥΥ, για την αφαίρεση του δικαιώματος συνταγογράφησης σε ιατρούς που είχαν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Έγκυρη διαθήκη γραμμένη σε iphone.
Νομικό πρωτοφανές γεγονός σημειώθηκε σε υπόθεση στο Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία. 
Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες
Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες. Απόφαση 2980/2013 ΣτΕ (Δ τμήμα).
Δικαστήριο απαγορεύει τη χρήση Twitter
Δικαστήριο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ απαγόρευσε στην 34χρονη Sadiyyah Young τη χρήση του κοινωνικού δικτύου Twitter για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η Young είχε εμπλακεί σε ένα ηλεκτρονικό "πόλεμο" για ένα μήνα με ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών της. Δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί και οι παρένθετοι γονείς τα άκουγαν συνεχώς από την Young η οποία σε ένα σημείο έφτασε να γράψει: "Κάποιος θα έπρεπε να επισκεφθεί αυτούς τους ανθρώπους και να τους σπάσει τα παράθυρα και να τους σκίσει τα λάστιχα". Η 34χρονη δήλωσε ένοχη για απάτη, κλοπή ταυτότητας και παρενόχληση και καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή.
Συνήγορος του Καταναλωτή: δηλώστε τους τραπεζικούς λογαριασμούς για να αποφύγετε κατασχέσεις.
Πολλές οι αναφορές πολιτών εναντίον τραπεζών για κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθέσεών τους για εξόφληση χρεών.

Καταδίκη της Ελλάδας για τις συνθήκες διαβίωσης ανήλικου αφγανού πρόσφυγα.
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα, για απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης ανήλικου Αφγανού πρόσφυγα σε κέντρο κράτησης, μαζί με ενήλικες.

«Όχι» σε αρχείο με προσωπικά δεδομένα ψυχικά ασθενών.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε το αίτημα του υπουργείου Υγείας να δημιουργήσει αρχείο με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ατόμων.

Μον. Πλημ. Ρεθύμνου : Απόφαση σταθμός αθωώνει κατηγορούμενο
Κατάσταση ανάγκης αίρει το άδικο της μη καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.      

Ειρ. Σητείας: Υπαγωγή “υπερχρεωμένου” εμπόρου στο «Νόμο Κατσέλη».
Δεκτή έκανε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπερχρεωμένου συνταξιούχου εμπόρου το Ειρηνοδικείο Σητεία.

ΑΠ 48/2013 ρύπανση περιβάλλοντος - αδρανή υλικά - οπτική ρύπανση

Ρύπανση περιβάλλοντος. Υποβάθμιση περιβάλλοντος από πρόθεση κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου Ο.Ε. Πραγματικά περιστατικά. Εναπόθεση αδρανών υλικών σε ακάλυπτο χώρο επιχείρησης, η οποία επέφερε σημαντική αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, η οποία και είναι κατοικημένη, ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ύψους και τοπικής παραδοσιακής αισθητικής. Οπτική ρύπανση.

(δημοσίευση περ. ΝΟΜΟΣ)

Ψηφίστηκε το ν/σ για το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» των κρατουμένων
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων.
Γραμμάτια Προείσπραξης – Δικηγορία Ώρα Μηδέν – Νέα αύξηση των εξόδων πρόσβασης στη Δικαιοσύνη
Πρώτη μέρα ισχύος του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), τέθηκε σε ισχύ και η διάταξη του α. 61 παρ. 4.

ΜΠρΧαλκιδικής (ΠροσΔιατ) 26.6.2013 Προσωρινή διαταγή απαγόρευση εργασιών σε ρέμα στις Σκουριές Χαλκιδικής
ΜΠρΧαλκιδικής (ΠροσΔιατ) 26.6.2013
Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.
ΑΠΔ 99.2013 SPAM
ΑΠΔ 99.2013

Παράνομη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).
Αυτοματατη Περιβαλλοντικη Αδειοδοτηση εργων χερσαιων κ εναεριων υποδομων
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Facebook: Η χρήση της επιλογής “Like”
Facebook: Η χρήση της επιλογής “Like” συνιστά συνταγματικώς προστατευόμενη ελευθερία της έκφρασης
Σύμφωνα με απόφαση του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Εφετείου
Στη δικαιοσύνη ο νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων
Τη «συνταγματική» του αντοχή θα δοκιμάσει μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα. Ενας εκ των πολιτών που προσέφυγαν ζητώντας -και, όπως όλα δείχνουν, πετυχαίνοντας- την ακύρωση του ν.4014/11 για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει προσφυγή και ενάντια στο ν.4178/13. Η κατάθεση αίτησης και στην Επιτροπή Αναστολών, με σκοπό το «πάγωμα» της ρύθμισης, θα δώσει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο την ευκαιρία να δείξει τις διαθέσεις του απέναντι στο νέο πλαίσιο, το οποίο δημιουργήθηκε για να παρακαμφθούν τα προβλήματα συνταγματικότητας του προηγουμένου.
Στο αρχείο πταίσματα και πλημμελήματα
 Στο αρχείο πταίσματα και πλημμελήματα Με στόχο την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας κατατέθηκε τροπολογία από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου, με την οποία παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη για αδικήματα με μικρή κοινωνική απαξία που έχουν τελεστεί έως τις 31.8.2013.
Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων
Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων
Μόνο τα πρώτα πέντε λεπτά κατατέθηκαν 170 φάκελοι
Αποζημιώνουν 614.000 χρήστες του Facebook
Δικαστική απόφαση κατά της μείωσης μισθών στο δημόσιο.
Η πρώτη δικαστική απόφαση κατά της μείωσης αποδοχών από το Πρωτοδικείο Θήβας.     

Με ΠΝΠ κατασχέσεις πλέον σε αργίες και τη νύχτα
ΠΝΠ: «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»
Aπαράδεκτη η αίτηση αναστολής του αρ.203 ΚΔΔ χωρίς συνυποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Απόφαση ΣτΕ: ʼκυρη η οικοδομική άδεια του “The Mall Athens”
Απόφαση σταθμός: Κούρεψαν 100% το χρέος δανειολήπτριας που ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ
ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αναγκαστική υπογραφή συμβολαίου για τους ερασιτέχνες αθλητές καλαθόσφαιρας
 ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αναγκαστική υπογραφή συμβολαίου για τους ερασιτέχνες αθλητές καλαθόσφαιρας Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ τη δέσμευση των ερασιτεχνών καλαθοσφαιριστών με το σωματείο τους
N.4172/2013 – Tροποποίηση άρθρων ΚΠολΔ
Απόφαση ΔΣ ΔΣΑ σχετικά με το «Πολυνομοσχέδιο»
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη συνολική κατεύθυνση στην οποία κινείται το νομοσχέδιο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και ʼλλες Διατάξεις». Με το εν λόγω «πολυνομοσχέδιο», μεταξύ άλλων, παγιώνεται και επιτείνεται η υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, με τα εισοδήματα από την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος να λογίζονται εφεξής ως «εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα» (!),προωθούνται γενικευμένες απολύσεις συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (συμβασιούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικών φυλάκων, δημοτικών αστυνομικών) χωρίς καμία προηγούμενη αξιολόγηση ούτε των ίδιων των εργαζομένων ούτε των αναγκών και των λειτουργικών δυνατοτήτων των αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ απομειώνεται περαιτέρω και ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας, έξω και πέρα από κάθε έννοια δικαίου και λογικής.
Ροκανίζουν τη Δικαιοσύνη με 57 επιτροπές : Οι διοικητικοί δικαστές καταγγέλλουν το νομοσχέδιο για την εκδίκαση φορολογικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών υποθέσεων.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις «ενδικοφανείς προσφυγές», που θεσπίζει υποχρεωτικό στάδιο επίλυσης τέτοιων υποθέσεων, εντός της διοίκησης και πριν φθάσουν στα διοικητικά δικαστήρια, εγείρει έντονες αντιδράσεις. Είναι ενδεικτικό ότι η Ενωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, με αποκλειστικό αντικείμενο τις νέες ρυθμίσεις, ενώ είχε συνάντηση και με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου.

Πρόστιμο σε ασφαλιστική εταιρεία για διαρροή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
Πρόστιμο ύψους 1.7 εκατομ. δολαρίων καλείται να καταβάλει η WellPoint Inc.
Αυστηρότερες Ποινές για εγκλήματα κυβερνοχώρου
Tο ΕΚ εγκρίνει αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου

 Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στο να βοηθήσουν στην πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων και να ενισχύσουν τη συνεργασία της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές, ενώ προβλέπουν και την άμεση ανταπόκριση, εντός οκτώ ωρών, των χωρών της ΕΕ σε επείγουσες αιτήσεις για βοήθεια.
Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το πολυνομοσχέδιο.
Επέρχονται τροποποιήσεις στις διαδικασίες προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων και τις αγωγές επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Περιβαλλοντικά Αδικημάτα - Αθώοι Αντιδήμαρχοι για μη συντηρηση βιολογικού
Αθώοι κρίθηκαν οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας του Δήμου Πεύκων, Θεσσαλονίκης, από το Β΄Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Οι δύο αντιδήμαρχοι είχαν κατηγορηθεί για διάπραξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα, ότι δε μερίμνησαν και δεν ενήργησαν επαρκώς όσον αφορά τη συντήρηση τοπικού βιολογικού σταθμού και τη διαχείριση των αποβλήτων, με συνέπεια τη μόλυνση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διακινδύνευση της υγείας των κατοίκων.
Το Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ 15811/2013 απόφασή του , αθώωσε τους κατηγορούμενους, κρίνοντας ότι προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τέθηκαν, προκλήθηκαν από ανυπαίτιες καθυστερήσεις, κατά τη διεκπεραίωση και παράδοση των σχετικών βελτιωτικών έργων.

Πηγή Lawnet
Αγωγές πανεπιστημιακών στο ΣτΕ : Δίκη-πιλότος για τις μειώσεις των μισθών.
Προσφυγή στο ΣτΕ για το νέο «χαράτσι»
Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό το νέο «χαράτσι», που θα εισπραχθεί και αυτό μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ζητεί σε προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ρυθμίσεις για δίκες εξπρές σε υποθέσεις συμβασιούχων.
«Πράσινο φως» για την ταχύτερη απομάκρυνση το πολύ μέχρι τέλος του 2013 των συμβασιούχων του δημόσιου τομέα.
Διεθνής Αμνηστία: Καταγγελίες για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα Ελλάδας-ΤουρκίαςΔιακινδύνευση ανθρωπίνων ζωών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία.
Διακινδύνευση ανθρωπίνων ζωών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και καταπάτηση των δικαιωμάτων των μεταναστών, καταγγέλλει η ανθρωπιστική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

ΣτΕ: Συνταγματικό και νόμιμο το Π.Δ. για τις συναθροίσεις.
Συνταγματικές και νόμιμες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει σχέδιο προεδρικού διατάγματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
HRW προς Ελλάδα: Ανάκληση προσβλητικής υγειονομικής διάταξης.
Ανάκληση της διάταξης για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, ζήτησε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).
Δηλωση Υποψηφιότητας Λάζαρου Γαϊτάνη για την Προεδριά του Δ.Σ. του Δ.Σ.Β.
Δηλωση Υποψηφιότητας Λάζαρου Γαϊτάνη για την Προεδριά του Δ.Σ. του Δ.Σ.Β.
Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
ΕΛ.ΑΣ: Προειδοποιήσεις για τον «ιό της Αστυνομίας»Για έξαρση των κρουσμάτων του «ιού της Αστυνομίας» κάνει λόγο η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Το "δικαίωμα στη λήθη" και οι μηχανές αναζήτησης
Facebook: Αποκλεισμός διαφημίσεων σε σελίδες «προσβλητικού» περιεχομένου.
Ανακοίνωση του Facebook για τον αποκλεισμό διαφημίσεων σε σελίδες με «επικίνδυνο» περιεχόμενο. 
Υπογραφή διεθνούς συνθήκης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των τυφλών σε πνευματικά έργα.
Υπεγράφη η Συνθήκη του Μαρακές με την οποία εισάγονται εξαιρέσεις και περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών: Εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών 20/7/2013 Εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών
Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών: Εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών 20/7/2013 Εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Η Google δεν υποχρεούται να σβήνει τα αποτελέσματα αναζήτησης
Η Google δεν έχει υποχρέωση να διαγράφει προσωπικές πληροφορίες από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησής της, ακόμη και αν είναι επιζήμιες για τη φήμη ενός ατόμου, γνωμοδότησε την Τρίτη ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Νέοι κανόνες προστασίας για κλοπή τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

Νέους ειδικούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής προσωπικών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στην ΕΕ, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΣτΕ: Συνταγματικό το PSI – Kινείται εντός των νομοθετικών ορίων
ΣτΕ: Συνταγματικό το PSI – Kινείται εντός των νομοθετικών ορίων
Η πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ κατά του σχεδίου «Αθηνά»
Η πρώτη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ της χώρας, κατατέθηκε από 74 Σερραίους φοιτητές.
Τελετή απονομής τίτλων εκπαίδευσης διαμεσολαβητών ΙΚΔ Θεσ/κης
Τελετή απονομής τίτλων εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 Ώρα 20:00
Αίθουσα εκδηλώσεων Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Τσιμισκή 29 (2ος όροφος)
Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της ποινικής δίκης ως ελαφρυντική περίσταση υπέρ του κατηγορουμένου.
Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της ποινικής δίκης ως ελαφρυντική περίσταση υπέρ του κατηγορουμένου.
ΣτΠ: Παρέμβαση σχετικά με την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων.
Παρέμβαση σχετικά με την καθυστέρηση συμμόρφωσης της διοίκησης με απόφαση του ΣτΕ, για εξαίρεση αυθαιρέτου από κατεδάφιση 
ΣτΕ: Οριστικό το τέλος της ΕΡΤ

Όπως σαφώς διατυπώνεται στο «διά ταύτα» της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών  του ΣτΕ, από την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, αναστέλλεται μόνον η διάταξη με την οποία διακόπηκε η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος (απουσία σήματος στις τηλεοπτικές οθόνες) και διατάσσεται η προσωρινή επαναλειτουργία της πρώην ΕΡΤ. Η απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο ισχύει, ενώ το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του την ΕΡΤ ως «καταργηθείσα».


ΝΣΚ: Ερμηνεία της απόφασης του ΣτΕ για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.
Επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με σύσταση μεταβατικού φορέα συστήνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Διεθνής Αμνηστία: Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις αντιρρησιών συνείδησης
Πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις διωκόμενων αντιρρησιών συνείδησης στη χώρα μας, εντοπίζει η Διεθνής Αμνηστία.
ΣτΕ : Με προσωρινή διαταγή επαναλειτουργεί η ΕΡΤ
Facebook - Microsoft: Αποκαλύψεις για χιλιάδες αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις αρχές των ΗΠΑ
Xιλιάδες αιτήματα παροχής πρόσβασης σε δεδομένα χρηστών, υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν οι δύο τεχνολογικές εταιρείες.

Δικαστήριο διατάσσει παροχους υπηρεσιών διαδικτύτου να μπλοκάρουν την ιστοσελίδα Pirate Bay
 Δικαστήριο στην Ιρλανδία διατάσσει Παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP’s) να μπλοκάρουν την ιστοσελίδα διαμοιρασμού αρχείων The Pirate Bay
Καταδίκη για την ΕΡΤ από Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων
Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων για την ΕΡΤ
Με ανακοίνωσή τους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας καταδίκασαν το κλείσιμο της ΕΡΤ
14/06/2013

Την κατάργηση του νομικού προσώπου της ΕΡΤ καταδίκασαν συλλήβδην οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο υπογράφουν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, Γ.Αδαμόπουλος, Εμμ.Βαλεργάκης και Στ.Μανουσάκης, γίνεται λόγος για ευθεία παραβίαση των αρ.15παρ.2 και 44παρ.1 του Συντάγματος και για στέρηση θεμελιωδών δημοκρατικών εγγυήσεων από τους πολίτες.

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλεί την κυβέρνηση σε αναθεώρηση και ανάκληση της σχετικής της απόφασης.
ΤρΠλημΑιγίου 791/2012 – Δημοσίευση φωτογραφιών μέσω facebook
Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα διά του Τύπου, Δημοσίευση φωτογραφιών που ανευρέθηκαν μέσω Facebook, Συκοφαντική δυσφήμηση διά του Τύπου
ΣτΕ: Προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ για το κλείσιμο της ΕΡΤ
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η ΠΟΣΠΕΡΤ ζητώντας την ακύρωση της ΚΥΑ με την οποία καταργήθηκε το νομικό πρόσωπο της ΕΡΤ
Εκθεση Human Rights Watch
 Έκθεση – κόλαφος της Human Rights Watch: Η Ελληνική Αστυνομία κακοποιεί μετανάστες στην Αθήνα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινή νομοθεσία περί παροχής ασύλου
ΣτΕ 1562/2011 αλση, παρκα, απαγορευση μεταβολής χρήσης
 ʼλση και πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία του άρθρου 24 του Συντάγματος, που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή της χρήσεως ή του προορισμού τους παρά μόνο για την ικανοποίηση σκοπού επιβαλλομένου από το δημόσιο συμφέρον. Δεν συνιστά τέτοιο σκοπό η ανάγκη ανεγέρσεως αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού, επιτρεπομένης μόνον της κατασκευής μικρών «περιπτέρων» σε προκαθορισμένες θέσεις. Τα σχέδια πόλεων και οι πολεοδομικές μελέτες, καθ’ ο μέρος καθορίζουν όρους και περιορισμούς δομήσεως ή περιέχουν άλλες συναφείς κανονιστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, δεν αποτελούν γενικές ατομικές πράξεις, αλλά κανονιστικές και συνεπώς το κύρος τους ελέγχεται και παρεμπιπτόντως. Οι προσβαλλόμενες πράξεις, που καθορίζουν θέση οικοδομής, και μάλιστα συγκεκριμένης χρήσεως, εντός κοινοχρήστου χώρου, χωρίς χάραξη νέας ρυμοτομικής γραμμής, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και, αν και προσβάλλονται εκπρόθεσμα με αίτηση ακύρωσης, το κύρος τους ελέγχεται παρεμπιπτόντως. Η έγκριση κόκκινου περιγράμματος, εντός του κοινόχρηστου χώρου, συνιστά μετατροπή του άλσους σε οικοδομήσιμο χώρο και μάλιστα για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και την νομιμοποίηση αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων, που λόγω των διαστάσεων και της λειτουργίας τους οδηγούν σε αναίρεση προορισμού του άλσους και σε αποκλεισμό της χρήσεώς του από το ευρύ κοινό, δεν είναι νόμιμη. Ακυρωτέα και η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


Αυθαιρετες κατασκευες κατεδαφιστεες, μετα της 31-1-1983
 Εμμένει στη θέση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικών περιοχών με ημερομηνία ανέγερσης μετά τις 31-01-1983 είναι κατεδαφιστέες το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο.  
Αυτόφωρο για περιβαλλοντικά εγκλήματα
Συντονισμένες προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαδικασία του αυτοφώρου προκειμένου για περιβαλλοντικά εγκλήματα ζήτησε η Αντεισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Αρση απορρήτου Twitter

Γαλλικό δικαστήριο ζητά την άρση του απορρήτου χρηστών του Twitter
Γαλλικό δικαστήριο, με απόφασή του, υποχρεώνει το Twitter να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές και να άρει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, αποκαλύπτοντας τα στοιχεία των προσώπων τα οποία δημοσίευσαν ρατσιστικά μηνύματα.
27/01/2013 10:51


Υπεγράφη ο πρώτος φορέας διαμεσολάβησης
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπεγράφη ο πρώτος φορέας διαμεσολάβησης.
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by