Υπηρεσίες - Δίκαιο Ψηφιακής Εποχής, ΜΜΕ, Προσωπικά Δεδομένα
ΑΠ 487/2019 συκοφαντικη δυσφήμηση. Τρίτοι. Δικαστικοί.
Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεν είναι τρίτοι οι δικαστικοί λειτουργοί και οι γραμματείς.
ΑΠ252/2018 προσωπικά δεδομένα. Χρήση ποινικής απόφασης σε πολιτική δίκη.
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.
ΣτΕ 518/2018 ΑΜΚΑ-Ημερομηνία Γέννησης - Προσωπικά Δεδομένα
Προστασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία του ΑΜΚΑ, ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο εξαψήφιο τμήμα του, που αποτελείται από την ημεροχρονολογία γεννήσεως του κατόχου, παρίσταται νόμιμη και θεμιτή, κατά την έννοια των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2479/1997, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση του αυτού και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Η ενυπόγραφη αποδοχή των ατομικών στοιχείων του Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει την έννοια της παροχής από τον ενδιαφερόμενο έγγραφης συναινέσεως ως προς αυτόν καθ` εαυτόν τον αριθμό ασφάλισης, ο οποίος συγκροτεί τον Α.Μ.Κ.Α.. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.


ΕφετΑθην164/2011 δημοσιευση προσβλητικών αρθρων σε ιστοσελιδες
Προσβολή προσωπικότητας λόγω δημοσίευσης σε ιστοσελίδες άρθρων που πλήττουν την προσωπική και επαγγελματική τιμή και υπόληψη του ενάγοντα καθώς και παράνομης και υπαίτιας προβολής της φωτογραφίας του. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν 2328/1995 για ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης για τηλεοπτικούς σταθμούς. Αρχή αναλογικότητας.
ΔΕΕ υποθ C-13/2016 απόφ. 4.5.2017 γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτο. Αγωγή αποζημίωσης
Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο. Αγωγή Αποζημίωσης. Το άρθρο 7 στοιχείο στ΄ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχει την έννοια ότι δεν επιβάλλει την υποχρέωση γνωστοποιήσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο, προκειμένου αυτός να μπορέσει να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τη ζημία που του προκάλεσε το πρόσωπο το οποίο αφορά η προστασία των δεδομένων αυτών. Εντούτοις, το άρθρο 7 στοιχείο στ΄ της Οδηγίας αυτής δεν αντιτίθεται σε μια τέτοιου είδους γνωστοποίηση βάσει του εθνικού δικαίου.

ΑΠ 697/2017 προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου
Προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου. ʼσκηση οξείας κριτικής για την παρουσίαση βιβλίου πολιτικού σε χώρο ιστορικής σημασίας. Αιχμηροί χαρακτηρισμοί ικανοί να βλάψουν την τιμή του θιγομένου. Αξιολογικές κρίσεις που συνδέονται και εξειδικεύονται με συγκεκριμένα γεγονότα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Παραβίαση του καθήκοντος αληθείας.
ΑΠ 1425/2017 ευθυνη διαχεριστών ιστοσελίδας για σχολια χρηστων
Ευθυνη Διαχεριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά.
ΠολΠρωτΑθην556/2017 προσβολη προσωπικότητας δημοσίου προσωπου - τηλεοπτικός σταθμός
 Προσβολή Προσωπικότητας Δημοσίου Προσώπου. Δημοσίευση φωτογραφίας γνωστής τραγουδίστριας από τηλεοπτικό σταθμό, με κύριο σχόλιο ότι η ενάγουσα είχε υποβληθεί σε αποτυχημένη πλαστική επέμβαση. Δεν αποδείχθηκε η βλάβη της ενάγουσας.
Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους
Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους


Εφ Λαρισ 422/2011 Η κάμερα που δεν λαμβάνει ούτε καταγράφει δεδομένα αλλά τοποθετήθηκε με σκοπό αποτροπής παράνομης εισόδου τρίτων σε ιδιοκτησία δεν συνιστά παραβίαση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μήτε του άρθρου 370 Α ΠΚ
Εφ Λαρισ 422/2011  Η κάμερα που δεν λαμβάνει ούτε καταγράφει δεδομένα αλλά τοποθετήθηκε με σκοπό αποτροπής παράνομης εισόδου τρίτων σε ιδιοκτησία δεν συνιστά παραβίαση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μήτε του άρθρου 370 Α ΠΚ

Περίληψη: Κάμερα – Προσωπικά δεδομένα – Αδικοπραξία. Εικονική κάμερα που δεν λάμβανε ούτε κατέγραφε δεδομένα, αλλά τοποθετήθηκε με σκοπό την αποτροπή παράνομης εισόδου τρίτων στην ιδιοκτησία και διάπραξης κλοπών και φθορών. Μη παραβίαση του νόμου προστασίας δεδομένων και των πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού η εικονική κάμερα δεν λάμβανε, δεν μετέδιδε, ούτε κατέγραφε εικόνες προσώπων και δεν επεξεργαζόταν προσωπικά δεδομένα. Μη παραβίαση ούτε του 370 Α’ ΠΚ, καθόσον δεν υπήρχε δυνατότητα αποτύπωσης εικόνων. Μη αδικοπρακτική ευθύνη, διότι η άνω ενέργεια των εναγομένων με σκοπό την προστασία της απομονωμένης ιδιοκτησίας τους, δεν είναι παράνομη, ούτε αντίθετη στα χρηστά ήθη, μήτε υπαίτια
Αυστηρότερες Ποινές για εγκλήματα κυβερνοχώρου
Tο ΕΚ εγκρίνει αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου

 Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στο να βοηθήσουν στην πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων και να ενισχύσουν τη συνεργασία της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές, ενώ προβλέπουν και την άμεση ανταπόκριση, εντός οκτώ ωρών, των χωρών της ΕΕ σε επείγουσες αιτήσεις για βοήθεια.
Παρουσίαση του έργου στο κοινό σύμφωνα με το ν. 2121/1993 νοείται και η τοποθέτηση τηλεοράσεων σε δωμάτεια ξενοδοχείου / εύλογη αμοιβή για χρήση οπτικοακουστικού έργου.
Εύλογη αμοιβή για τη χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού έργου -Παρουσίαση έργου στο κοινό – Τηλεοράσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου – Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων -. Η απλώς και μόνο τοποθέτηση από τον ξενοδόχο στα δωμάτια του ξενοδοχείου συσκευών τηλεόρασης και η σύνδεσή τους με εγκατεστημένη στο ξενοδοχείο κεντρική κεραία, χωρίς καμμία άλλη ενέργεια ή μεσολάβηση ή παρέμβαση του ξενοδόχου αποτελούν παρουσίαση του έργου στο κοινό. Δεκτή η αγωγή του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων των ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών ως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων κατά ανώνυμης εταιρίας που εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο, στα δωμάτια του οποίου έχει τοποθετήσει συσκευές τηλεόρασης συνδεδεμένες με την κεντρική κεραία, μέσω των οποίων οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα εκπεμπόμενα τηλεοπτικά προγράμματα μεταξύ των οποίων και αυτά μελών του οργανισμού, χωρίς όμως η εταιρία να έχει λάβει την άδειά τους και να έχει καταβάλει την ελάχιστη εύλογη αμοιβή, βάσει του καταρτισθέντος αμοιβολογίου. Παράνομη και υπαίτια προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων. Η εναγομένη υποχρεούται σε αποζημίωση που ανέρχεται στο διπλάσιο της αμοιβής η οποία συνήθως καταβάλλεται για το είδος αυτό εκμετάλλευσης, δηλ. βάσει του αμοιβολογίου.
ΤριμΠλημΚιλκ 965/2010
965/2010 ΤΡΙΜ ΠΛΗΜΜ ΚΙΛΚ
Πνευματική ιδιοκτησία. Διαδικτυακή διεύθυνση κατηγοριοποίησης και ευρετηρίασης ελληνικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Αποτελεί ειδική μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί συνδέσμου (links) που οδηγούν στα κατάλληλα αρχεία. Κρίση ότι δεν πραγματούται η αξιόποινη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Η Google δεν υποχρεούται να σβήνει τα αποτελέσματα αναζήτησης
Η Google δεν έχει υποχρέωση να διαγράφει προσωπικές πληροφορίες από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησής της, ακόμη και αν είναι επιζήμιες για τη φήμη ενός ατόμου, γνωμοδότησε την Τρίτη ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 7/2012 σχετικά με την ισχύ ή μη της αυτόφωρης διαδικασίας στα αδικήματα που τελούνται στο διαδίκτυο
Θέμα Γνωμοδότησης: Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.
Γενικό Νομικό Πλαίσιο για τα spam
Συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου για τα spam
ΤρΠλημΑιγίου 791/2012 – Δημοσίευση φωτογραφιών μέσω facebook
Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα διά του Τύπου, Δημοσίευση φωτογραφιών που ανευρέθηκαν μέσω Facebook, Συκοφαντική δυσφήμηση διά του Τύπου
Προστασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
ΜονΠρωτθεσ 6369/2013
 Περίληψη: Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση. Στοιχεία θεμελίωσης των αδικημάτων αυτών. Εννοια γεγονότος. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις υπαγωγής αξιολογικών κρίσεων στην έννοια του γεγονότος. Ειδικός σκοπός εξύβρισης. Έννοια. Επιστολές δημοσιευμένες σε περιοδικό Δημοτικής Επιχείρησης με ψευδή δυσφμημιστικά γεγονότα. Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμιση λόγω υποβολής έγκλησης με συκοφαντικό περιεχόμενο. Προσβολή προσωπικότητας. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Πολιτική δικονομία. Σώρευση αιτημάτων για διαφορές υπαγόμενες σε διαφορετικές διαδικασίες (εργατικών διαφορών για τη διαφορά από το δημοσίευμα στον τύπο – τακτική για την άλλη διαφορά από την υποβολή της έγκλησης). Χωρισμός των αιτημάτων.
Αρση απορρήτου Twitter

Γαλλικό δικαστήριο ζητά την άρση του απορρήτου χρηστών του Twitter
Γαλλικό δικαστήριο, με απόφασή του, υποχρεώνει το Twitter να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές και να άρει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, αποκαλύπτοντας τα στοιχεία των προσώπων τα οποία δημοσίευσαν ρατσιστικά μηνύματα.
27/01/2013 10:51


ΜονΠρωτΑθην 4658/2011 Προστασία πνευματικής δημιουργίας από download
Μον. Πρωτ. Αθηνών 4658/2012
"Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)"

Δίκ. Ψηφ. Εποχής, ΜΜΕ, Προσωπικά Δεδομένα
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by