Παρουσία Δικαστικού Λειτουργού σε ελεγχο σε κατοικια φορολουμενου

Εγκυκλιος ΠΟΛ 1165/17.11.2016 του ΥΠΟΙΚ. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την πραγματοποίηση του ελέγχου απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄- Δ΄

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 
Αθήνα,   17    Νοεμβρίου 2016
ΠΟΛ.1165
Καρ.          Ταχ. Κ ώδικας:  Κ. Σερβίας 8   Τηλέφ  Τηλέφωνο :   2103375063 -2103375307                                                                     Fax                    2103375847                                                                       e-mail  :   d.eleg2@mofadm.gr                                                       

    ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

 ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση   διατάξεων των άρθρων 40 και 56  του ν.4410/2016(ΦΕΚ 141 Α΄/3.8.2016)  με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013 ». 
  Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή διατάξεις των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα  προς ενίσχυση της   καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών ……. και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(ΦΕΚ 1411 Α΄3.8.2016) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
ʼρθρο 40
Παράγραφοι 6.α και 6.β
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6.α. του άρθρου αυτού το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 του Κ.Φ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία». Με την παράγραφο 6.β. του άρθρου αυτού ορίστηκε ότι «η προηγούμενη περίπτωση εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά».
Παράγραφος 7 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013. αντικαθίσταται ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες».
2
Παράγραφοι 8.α. και 8.β. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8.α. του άρθρου αυτού στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 που αναφέρεται στην έκδοση απόφασης αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι λέξεις «εκατόν είκοσι (120) ημερών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεκαοκτώ (18) μηνών». Με την παράγραφο 8.β. του άρθρου αυτού στην ίδια ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου και μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την υποβολή της αίτησης».
Παράγραφος 9α
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9α του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε η περίπτωση α) της παραγράφου  2 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Δ. .Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση διενεργεί έλεγχο από το γραφείο αξιοποιεί εκτός των στοιχείων που έχει στην κατοχή της ( οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, έγγραφα ή πληροφορίες που περιήλθαν  από τρίτους)  και τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη φορολογική διοίκηση .
Παράγραφος 10
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου  αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του   Κ.Φ.Δ. Με τις  διατάξεις αυτές   προβλέπεται ότι εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι  ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική  διοίκηση. Τέλος η Φορολογική Διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή . 
Παράγραφος 11 α
 Με τις διατάξεις  της παραγράφου 11α  του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις  του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 του Κ.Φ.Δ. και προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια  διενέργειας  επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα για την πραγματοποίηση του ελέγχου,  απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού .
Παράγραφος 11β
Με τις διατάξεις  της παραγράφου 11β τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Δ.  και προβλέπονται  οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος . Ειδικότερα με τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ότι η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί επανέλεγχο στις  περιπτώσεις  που προκύπτουν νέα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να είναι  γνωστά  στη φορολογική διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο, από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγχου .
Παράγραφος 12
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου» με τις λέξεις «σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου». 
ʼρθρο 56
3
Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5
1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 (Α΄170). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α΄174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, το οποίο πλέον είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνταν στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις.
2. Με τις διατάξεις  της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκε το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοσή του σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή  ή σε διαφορετικό ελεγκτικό γραφείο. Η ως άνω υποχρέωση, η οποία δεν υπήρχε στις προϊσχύουσες διατάξεις, ισχύει για τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.
3. Με τις διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4174/2013,  μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη και η μη έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. 
4. Με τις διατάξεις  της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του ν. 4410/2016, αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 της παρ. 2 του ν.4223/2013 (Α` 287), το οποίο προέβλεπε ότι οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις  καταργήθηκε η φράση «και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά» κι επομένως εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
5.Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του ν.4410/2016 ορίζεται ότι  οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 56 του ν. 4410/2016 τίθενται σε ισχύ για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ      Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Συνημμένα :  (5 )φύλλα                                     
4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
I ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 -   Αποδέκτες πίνακα Γ΄  -   Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ( για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Αποδέκτες πίνακα Α΄ (μόνο 1,13,14,36) -   Αποδέκτες Πίνακα Β΄  -   Αποδέκτες Πίνακα  Ζ΄(εκτός 1,3) -   Αποδέκτες Πίνακα  Η΄ (εκτός 4,10 και 11) -   Αποδέκτες Πίνακα Ι΄ (εκτός 4)    
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-     Γραφείο  Υφυπουργού Οικονομικών  κ. Κ. Παπανάτσιου -     Γραφείο Γενικού Γραμματέα  Δημοσίων Εσόδων -     Γραφείο Αν. Γεν. Δ/ντή Φορ. Διοίκησης -     Γραφείο  Γεν. Δ/ντή  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού      -     Όλες τις Διευθύνσεις  της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης  -     Διεύθυνση Ελέγχων – Τμήματα Α΄, Β΄(5), Γ΄, Δ΄(5), Ε΄ , ΣΤ΄

Πηγή :  http://www.legalnews24.gr/2016/11/blog-post_96.html

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by