Στε 1441/2016 Διανοιξη δημοτικής δασικής οδού

-Η προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν αιτιολογείται νομίμως. Ειδικότερα, υπό την εκδοχή ότι αφορά την διάνοιξη «δασικής οδού» σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 998/1979, η αιτιολογία είναι πλημμελής διότι η κατασκευή του επίμαχου δρόμου δεν υπαγορεύεται από κάποιον από τους λόγους που κατά την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού επιτρέπουν την κατασκευή δασικής οδού, όπως η προστασία και εκμετάλλευση του δάσους, η πρόσβαση προς «υφιστάμενες» τεχνικές εγκαταστάσεις, ή αισθητικά τοπία, η εκτέλεση και συντήρηση δασικών έργων και η μεταφορά δασικών προϊόντων, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση τριών παρακείμενων ιδιοκτησιών και της μέλλουσας να ανεγερθεί στη μία από αυτές τουριστικής μονάδας της παρεμβαίνουσας εταιρείας, η οποία εξ άλλου εκπόνησε στη συνέχεια την ανωτέρω οριστική μελέτη και πρόκειται να κατασκευάσει με ευθύνη και δαπάνες της την επίμαχη οδό για λογαριασμό του Δήμου Γρεβενών. Και ναι μεν στη σχετική έκθεση ελέγχου αναφέρεται ότι «Η κατασκευή του δρόμου αυτού θα εξυπηρετήσει και υλωρικές ανάγκες, όπως αντιπυρική προστασία του Δημοτικού Δάσους Γρεβενών (πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών), φύλαξη από λαθροϋλοτομίες και λαθροθηρία», οι λόγοι όμως αυτοί, ανεξαρτήτως αν μπορούν να παράσχουν έρεισμα εκ των υστέρων στην προσβαλλόμενη πράξη, πάντως παρίστανται όλως δευτερεύοντες εν σχέσει προς τον κύριο λόγο κατασκευής της οδού, ήτοι την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αγροκτημάτων και της μη υφιστάμενης εισέτι τουριστικής μονάδας της παρεμβαίνουσας, και δεν επιστηρίζονται σε άλλα στοιχεία του φακέλου, ενώ ειδικά ως προς την «αντιπυρική προστασία» δεν προκύπτει ότι η διάνοιξη του επίμαχου δασικού δρόμου εντάσσεται σε ευρύτερο δίκτυο πυρασφάλειας της δασικής περιοχής, όπως απαιτείται από τις οικείες διατάξεις. Υπό την εκδοχή δε ότι η προσβαλλόμενη πράξη αφορά τη διάνοιξη δημόσιας οδού διά μέσου δάσους σύμφωνα κατά το άρθρο 48 του ν. 998/1979, είναι επίσης μη νόμιμη. Και τούτο προεχόντως διότι, μετά την διαπιστωθείσα παράνομη αποψίλωση, η επίμαχη έκταση είναι αναδασωτέα κατά συνταγματική επιταγή και απαγορεύεται η διάθεσή της για άλλο σκοπό πριν την πραγματοποίηση της αναδασώσεως και την αναδημιουργία της καταστραφείσας δασικής βλαστήσεως, κατά τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη.

Πηγή : Νόμος και Φύση


Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by