Υπηρεσίες - Δημόσιο Δίκαιο
ΣτΕ 551/2019 απαγόρευση καπνισματος σε κλειστους χωρους καταστηματων
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10173/1990, παρανομη σταυθμεσυη, κλήση, βεβαίωση, παραγραφη
Παράνομη στάθμευση. Πρόστιμα. Αρμοδιότητα ΔΔ για εκδίκαση ανακοπής κατά πράξεως βεβαιώσεως προστίμου (διοικ.ποινή). Ευθύνη του κατόχου εν      απουσία του οδηγού.   Εννοια κατόχου. Περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια     εταιρεία επιβατηγών ΙΧ αυτοκι- νήτων.     - Βεβαίωση εσόδων ΟΤΑ. Παραγραφή 5/ετής από τη λήξη του οικονομ. έτους
 (αποσβ.  προθεσμία).    - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, κατάχρηση  δικαιώματος:  Σύνταγμα    άρθρο  25  παρ.  3,  ΑΚ  άρθρο 281. Δεν αφορούν στις σχέσεις δημοσίου     δικαίου όπως είναι η  σχέση φορολογούμενου και κράτους ή ο.τ.α. Δεν
 θεμελιώνεται λόγος  ακύρωσης  διοικητικής πράξης.
ΣτΕ 87/2015 κριση Διοικησης με βαση προσφατα στοιχεια
-Εφόσον η δημοσιοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού αφίσταται κατά πολύ του χρόνου της έκδοσής της, η ολοκλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των διατυπώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τη δημοσιότητα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν κινεί την προθεσμία των δύο μηνών για την άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς απαιτείται, λόγω του διαδραμόντος χρόνου, η διαπίστωση από τον αρμόδιο δασάρχη της μορφής και του χαρακτήρα της έκτασης κατά τον χρόνο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, οι αντιρρήσεις παραδεκτώς ασκούνται, από την άποψη της προθεσμίας, εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω διατυπώσεων.

-Ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίο η προσβαλλομένη είναι ακυρωτέα, διότι οι αιτούντες είχαν προβάλει ενώπιον της Επιτροπής ότι οι αντιρρήσεις του Διευθυντή Δασών Φωκίδας είχαν ασκηθεί χωρίς εξουσιοδότηση και ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε από την δευτεροβάθμια Ε.Ε.Δ.Α. με απλή μνεία των ανωτέρω αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα εξουσιοδοτήθηκαν οι Διευθυντές Δασών των νομών της Περιφέρειας να υπογράφουν, πλην άλλων, με εντολή του τις ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον των οικείων Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων και, επομένως, για την απόρριψη του ανωτέρω ισχυρισμού των αιτούντων δεν απαιτείτο να διαλάβει η δευτεροβάθμια Ε.Ε.Δ.Α. ειδική αιτιολογία στην προσβαλλόμενη απόφασή της.

-Η δευτεροβάθμια Ε.Ε.Δ.Α. με την προσβαλλόμενη απόφασή της εκτίμησε τα στοιχεία του φακέλου καθώς και τα στοιχεία που είχαν προσκομίσει οι αιτούντες.

-Αιτιολογία, η οποία μπορεί κατά τα νόμο να στηρίζεται και σε αεροφωτογραφίες που εκτιμώνται από την Επιτροπή, επιβεβαιώνεται και από το πόρισμα της αυτοψίας που περιελήφθη στο έγγραφο του Δασάρχη ʼμφισσας προς τη Διεύθυνση Δασών Ν. Φωκίδας, είναι νόμιμη και ευρίσκει έρεισμα στα στοιχεία του φακέλου, δεν ήταν δε αναγκαία για τη νομιμότητα και πληρότητα της αιτιολογίας της δευτεροβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. η αντίκρουση της έκθεσης φωτοερμηνείας που είχαν προσκομίσει οι αιτούντες ή ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης της φυόμενης στην έκταση δασικής βλάστησης, προεχόντως, διότι η φυόμενη στην έκταση δασική βλάστηση προέκυψε, πέραν των άλλων, και από την αυτοψία του Δασάρχη ʼμφισσας, οι διαπιστώσεις της οποίας επιβεβαιώνονται και με το έγγραφο των απόψεων της Διοίκησης το οποίο, αν και είναι μεταγενέστερο της προσβαλλόμενης πράξης, λαμβάνεται παραδεκτώς υπόψη κατά το μέρος που αναφέρεται σε προγενέστερα της πράξης αυτής πραγματικά περιστατικά κατά το μέρος δηλαδή που παραπέμπει και στον ορθοφωτοχάρτη του έτους 1997.
ΣτΕ 1738/2017 πενταετης παραγραφή Δημοσίου
1738/2017 ΣΤΕ

 Φορολογία εισοδήματος. Πενταετής η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση του ένδικου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος. Αόριστος ο ισχυρισμός του Δημοσίου να καθορίσει το Δικαστήριο μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της εκδοθησομένης απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 628/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την αριθ. 675/2017 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΣτΕ.
ΣτΕ 423/2016 παραλειψη καταχωρησης μισθωτου- προστιμο - προηγούμενη ακρόαση
 ΙΚΑ και επιβολή προστίμου για τη μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών στο ειδικό βιβλίο. Η οικεία ΠΕΠΑΕ εκδίδεται και το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του υπόχρεου εργοδότη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεν απαιτείται η τήρηση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εργοδότη. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά υπό την ισχύ του ν. 3772/2009, διότι υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του ΣτΕ. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 2475/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).
ΣτΕ Ολ 2150/2015 κρατησεις αμοιβων μελων ΔΕΠ για εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αίτηση ακύρωσης της κυα Φ.35/10506/1Β/2002 καθ’ ο μέρος ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον οικείο ειδικό λογαριασμό των κρατήσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα κατά το άρθρο 2 του ν. 2530/1997. Οι επίμαχες επιβαρύνσεις δεν έχουν φορολογικό χαρακτήρα και δεν παραβιάζεται η παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 δεν αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Η επιβολή της επίδικης παρακράτησης δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος και στην αρχή της ισότητας με τους οικείους ελεύθερους επαγγελματίες και τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης, καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η ανάθεση στην Επιτροπή Διαχείρισης του οικείου Λογαριασμού της αρμοδιότητας να εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό του χρόνου απόδοσης των κρατήσεων δεν συνιστά ανεπίτρεπτη υπεξουσιοδότηση. Ο καθορισμός συγκεκριμένου ποσοστού των εσόδων μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η αφαίρεση δαπανών για προμήθεια αναλωσίμων υλικών και υπηρεσιών από τρίτους για λογαριασμό των πελατών, δεν κείται εκτός εξουσιοδότησης. Η παρ. 8, εδάφιο τελευταίο και η παρ. 10 της προσβαλλόμενης πράξης αφορούν ζητήματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και η παρ. 5, για την αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης να εισπράττει και να καταβάλλει τις αμοιβές αυτές, βρίσκονται εντός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με την αριθμ. 3173/2010 απόφαση του ΣτΕ.
ΣτΕ 1269/2016 διαγωνισμος για ειδικους φρουρούς, τατουαζ

Ελληνική Αστυνομία. Προσόντα για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών. Πότε η δερματοστιξία συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, έχουν εκδοθεί βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999, που είναι ειδική και ορισμένη. Δεν αιτιολογείται νόμιμα η διαγραφή του αιτούντος-εφεσιβλήτου από τους πίνακες επιτυχόντων, διότι μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αρκεί. Δεκτές η έφεση και η αίτηση ακύρωσης.
ΣτΕ Ολ 711/2017 διευθυντες, σχολικες μοναδες
Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Απαράδεκτα προσβάλλονται οι σχετικές εγκύκλιοι, που στερούνται εκτελεστότητας. Κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 παρ.1, 103 παρ. 7 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του κρινόμενου από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. Αντίθετη μειοψηφία. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με την αρ. 865/2016 απόφαση του ΣτΕ.
ΣτΕ 865/2016 διαδικασια επιλογης διευθυντων σχολικων μοναδων

  Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης της υα Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015, κατά το μέρος που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Απαραδέκτως προσβάλλονται οι εγκύκλιοι που δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων θεσπίζεται με το ν.4327/2015 η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 5 του ανωτέρω νόμου, είναι παράνομη. Απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας και στην αποτίμησή του, διότι βάλλουν ευθέως κατά ρυθμίσεων που περιέχονται στον τυπικό νόμο. Παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση με πράξη του Προέδρου του Τμήματος.
Ελεγκτικό Συνέδειο 124/2017 αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων δεσμευση

Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το ότι μία υπάλληλος ΝΠΔΔ δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν ποινικά κολάσιμες πράξεις, που έχουν την ίδια αντικειμενική υπόσταση με τις αποδοθείσες σ’ αυτήν με την καταλογιστική απόφαση παράνομες πράξεις, οι οποίες αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης του ελλείμματος στη διαχείριση του ΝΠΔΔ

Πηγή : www.lawspot.gr

YA153394/919/2017 καθορισμός διόρθωσης προδηλων σφαλμάτων σε δασικούς χάρτες

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας [153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366)] καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.


Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσεις

Δασικοί Χάρτες,  εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσει.

 Αναδημοσίευση άρθρο κας Τράτσα Μάχης από www.tovima.gr

N. 4462/2017 οι τελευταίες τροποποιήσεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4462

ʼρθρο δεύτερο
Τροποποιήσεις – προσθήκες
στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)

1.α. Η παρ 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.».

1.β. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά τις 22.3.2017, διαδικασίες.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για λόγους ενημέρωσής τους.»

3. Στο άρθρο 17 προστίθενται παράγραφοι 5α και 9, αντιστοίχως, ως εξής:
«5α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.»
«9. Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.
Η εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 998/1979, αυτεπαγγέλτως, για τις ανωτέρω εκτάσεις, είναι υποχρεωτική.
Η ολοκλήρωσή της, κατά τα προηγούμενα, διαδικασίας του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979, πριν την κατ’άρθρο 19 του παρόντος ολική κύρωση του δασικού χάρτη, αποτελεί υποχρέωση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Επιπρόσθετα οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
Στις περιπτώσεις που αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, στον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την αμελλητί συμπερίληψή τους στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων από τα ΕΠ.Ε.Α..»

6. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.».

7. Η περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και των διανομών και αναδασμών, που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών - Η. Παπαστερίου, Ομ.Καθ. Νομικής ΑΠΘ

 Αναρτήσεις δασικών χαρτών Δημήτριος Η. Παπαστερίου Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


 Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ι. Προδιάθεση
ΙΙ. Εννοιολογική προσέγγιση
ΙΙΙ. Σε σχέση με τη σύνταξη του Δασικού Χάρτη
IV. Ειδικότερα, η ανάρτηση
v. Απόφαση αναρτήσεως - Ειδικός διαδικτυακός τόπος αναρτήσεως
vi. Ανακοίνωση της αναρτήσεως
vii. Έννομες συνέπειες
viii. Πρόσφατη εξέλιξη 1: Μια Εγκύκλιος
ix. Πρόσφατη εξέλιξη 2: Η θέση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
x. ʼλλη πρόσφατη εξέλιξη 3: «Προετοιμασία» για νέα νομοθετική ρύθμιση

Πηγή : dslar 

ΣτΕ 805/2016 Κτηματογράφηση και κατάρτιση δασικών χαρτών
Τα δημόσια δάση αποτελούν δημόσια αγαθά και ανήκουν στη δημόσια κτήση είτε ως ιδιόχρηστα, όταν εξυπηρετούν τη δασολογική έρευνα και διδασκαλία, είτε ως κοινόχρηστα, όταν είναι ελεύθερη η χρήση τους από το κοινό.

Η πράξη με την οποία κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση περισσότερες περιοχές της χώρας, αποτελεί σώρευση ατομικών διοικητικών πράξεων, η προσβολή της οποίας γεννά ακυρωτική διαφορά, δεδομένου ότι δεν ενέχει αμφισβήτηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αλλά αμφισβήτηση συμφωνίας της με τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας.

Στην ευχέρεια του κοινού νομοθέτη ανήκει ο τρόπος οργανώσεως της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών, από την οποία εξαρτάται η σύνταξη του δασολογίου της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία αυτή πληροί τα εχέγγυα της ορθής και αξιόπιστης αποτύπωσης των δασών και δασικών εκτάσεων, δια της προβλέψεως οργάνων που διαθέτουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις και κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, προωθείται δε άμεσα και αυτοτελώς σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, εν όψει του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που οι δασικοί χάρτες επιτελούν και του ήδη μακρού χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, από την οποία εξαρτάται η αποτελεσματική προστασία του δασικού πλούτου της χώρας.

Η βούληση του νομοθέτη ήταν να αναθέσει στην ιδρυθείσα από το Δημόσιο και διαθέτουσα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ανώνυμη εταιρεία που είναι αρμόδια για την κτηματογράφηση, και το έργο της προωθήσεως της διαδικασίας καταρτίσεως των δασικών χαρτών στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, στην εξαιρετική περίπτωση που οι κατ’ αρχήν αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες έχουν παραλείψει να ολοκληρώσουν το έργο αυτό στις ως άνω περιοχές, διατηρώντας πάντως την αρμοδιότητα ελέγχου και θεώρησης της ορθότητας των ορίων και του χαρακτηρισμού των δασικών περιοχών  στις δημόσιες δασικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η διάταξη, με την οποία ο νομοθέτης μερίμνησε για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, ώστε τα στοιχεία αυτά να υφίστανται και να ληφθούν υπ’ όψιν κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, τίθεται προς διασφάλιση του προστατευτικού σκοπού του άρθρου 24 του Συντάγματος, υπό την αυτονόητη, βεβαίως, προϋπόθεση ότι η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών θα υλοποιείται άμεσα και θα ολοκληρώνεται στον απολύτως αναγκαίο προς τούτο χρόνο προ του πέρατος της διαδικασίας κτηματογράφησης. Περαιτέρω, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και ακριβής αποτύπωση των δασικών περιοχών και ο έλεγχος των καταρτισθέντων, από τα ιδιωτικά γραφεία μελετών, δασικών χαρτών από όργανα με ειδικές επιστημονικές γνώσεις, ο νομοθέτης παρέσχε νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προς έκδοση αποφάσεως καθορίζουσας αναλυτικώς και λεπτομερώς τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι καταρτισθέντες χάρτες και την τηρητέα διαδικασία και όρισε ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών από τα ιδιωτικά γραφεία μελετών θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την ΚΥΑ περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών. Οι δε εκδοθείσες, κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως αυτής, υπουργικές αποφάσεις (αρχικώς η 99580/1999 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και ακολούθως η 97414/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και ΠΕΧΩΔΕ) προέβλεψαν συνεχή επίβλεψη και τελικό έλεγχο των καταρτισθέντων χαρτών από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της αποτύπωσης από την αρμόδια διοικητική δασική υπηρεσία. Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλονται ως προς την αντίθεση της παράλειψης κινήσεως της διαδικασίας από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες ή τον Υπουργό Γεωργίας και της σχετικής διατάξεως του άρθρου 27 του ν. 2664/1998, ως ίσχυε κατά το χρόνο στοιχειοθέτησης της παράλειψης, στις ως άνω συνταγματικές διατάξεις είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

Η διαδικασία που προβλέφθηκε σε μεταγενέστερα νομοθετήματα (ν. 3889/2010 και ν. 4169/2013) και η οποία κατέλαβε, λόγω των μεταβατικών διατάξεων, και την ήδη κινηθείσα από την Κτηματολόγιο ΑΕ διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση με την 9400/2007 υπουργική απόφαση πληροί τα εχέγγυα της αξιόπιστης και ορθής αποτύπωσης των δασικών περιοχών στους καταρτισθέντες χάρτες. Αφενός η κατάρτισή τους γίνεται επί τη βάσει αναλυτικών προδιαγραφών που έχουν θεσπισθεί με τις κατ’ εξουσιοδότηση των νομοθετημάτων αυτών εκδιδόμενες αποφάσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς και αφετέρου προβλέπεται η προηγούμενη θεώρησή τους από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, η εξέταση των αντιρρήσεων από ειδικά διοικητικά όργανα, αποτελούμενα από πρόσωπα με τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και τέλος η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων και εκ μέρους των δασικών υπηρεσιών καθώς και αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος χάρτη από τον αρμόδιο Υπουργό. Κατά τα λοιπά, κατά το μέρος που πλήττεται η ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική κρίση του νομοθέτη περί της επιλογής του τρόπου και της διαδικασίας καταρτίσεως των δασικών χαρτών ο σχετικός λόγος είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, ενώ κατά το μέρος που προβάλλεται ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές, διότι αποκλείουν την πρακτική εναρμόνιση της προστασίας των εννόμων αγαθών στην οποία αποβλέπει η εκπλήρωση των υποχρεώσεως του Κράτους για τη σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου και Δασολογίου, είναι απορριπτέος ως αόριστος.

Στην προκειμένη περίπτωση, η κτηματογράφηση περαιώθηκε για ορισμένες περιοχές των 107 ΟΤΑ με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια της κτηματογράφησης, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν προκύπτει όμως από τα στοιχεία του φακέλλου αν και για ποιες από τις πιο πάνω περιοχές για την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης τηρήθηκε η διαδικασία που εκτέθηκε στις προηγούμενες σκέψεις. Κατόπιν τούτου, η έκδοση οριστικής αποφάσεως πρέπει να αναβληθεί για έξι μήνες προκειμένου η Διοίκηση να παράσχει στο Δικαστήριο τεκμηριωμένες διευκρινίσεις επί των εξής ζητημάτων: α) αν στις επίμαχες περιοχές των 107 ΟΤΑ ελήφθησαν υπ’ όψιν οι δασικοί χάρτες και για ποιες  εξ αυτών, β) αν οι δασικοί χάρτες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την 32/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, και γ) αν έχουν εκδοθεί άλλες πράξεις (λ.χ. πράξεις χαρακτηρισμού), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3208/2003. Οίκοθεν νοείται ότι η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση κατά το διάστημα αυτό να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες κύρωσης δασικών χαρτών, ώστε να πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, καθώς και να αναμορφώσει τα κτηματολογικά στοιχεία, όπου είναι αναγκαίο.
Στε 1441/2016 Διανοιξη δημοτικής δασικής οδού

-Η προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν αιτιολογείται νομίμως. Ειδικότερα, υπό την εκδοχή ότι αφορά την διάνοιξη «δασικής οδού» σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 998/1979, η αιτιολογία είναι πλημμελής διότι η κατασκευή του επίμαχου δρόμου δεν υπαγορεύεται από κάποιον από τους λόγους που κατά την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού επιτρέπουν την κατασκευή δασικής οδού, όπως η προστασία και εκμετάλλευση του δάσους, η πρόσβαση προς «υφιστάμενες» τεχνικές εγκαταστάσεις, ή αισθητικά τοπία, η εκτέλεση και συντήρηση δασικών έργων και η μεταφορά δασικών προϊόντων, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση τριών παρακείμενων ιδιοκτησιών και της μέλλουσας να ανεγερθεί στη μία από αυτές τουριστικής μονάδας της παρεμβαίνουσας εταιρείας, η οποία εξ άλλου εκπόνησε στη συνέχεια την ανωτέρω οριστική μελέτη και πρόκειται να κατασκευάσει με ευθύνη και δαπάνες της την επίμαχη οδό για λογαριασμό του Δήμου Γρεβενών. Και ναι μεν στη σχετική έκθεση ελέγχου αναφέρεται ότι «Η κατασκευή του δρόμου αυτού θα εξυπηρετήσει και υλωρικές ανάγκες, όπως αντιπυρική προστασία του Δημοτικού Δάσους Γρεβενών (πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών), φύλαξη από λαθροϋλοτομίες και λαθροθηρία», οι λόγοι όμως αυτοί, ανεξαρτήτως αν μπορούν να παράσχουν έρεισμα εκ των υστέρων στην προσβαλλόμενη πράξη, πάντως παρίστανται όλως δευτερεύοντες εν σχέσει προς τον κύριο λόγο κατασκευής της οδού, ήτοι την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αγροκτημάτων και της μη υφιστάμενης εισέτι τουριστικής μονάδας της παρεμβαίνουσας, και δεν επιστηρίζονται σε άλλα στοιχεία του φακέλου, ενώ ειδικά ως προς την «αντιπυρική προστασία» δεν προκύπτει ότι η διάνοιξη του επίμαχου δασικού δρόμου εντάσσεται σε ευρύτερο δίκτυο πυρασφάλειας της δασικής περιοχής, όπως απαιτείται από τις οικείες διατάξεις. Υπό την εκδοχή δε ότι η προσβαλλόμενη πράξη αφορά τη διάνοιξη δημόσιας οδού διά μέσου δάσους σύμφωνα κατά το άρθρο 48 του ν. 998/1979, είναι επίσης μη νόμιμη. Και τούτο προεχόντως διότι, μετά την διαπιστωθείσα παράνομη αποψίλωση, η επίμαχη έκταση είναι αναδασωτέα κατά συνταγματική επιταγή και απαγορεύεται η διάθεσή της για άλλο σκοπό πριν την πραγματοποίηση της αναδασώσεως και την αναδημιουργία της καταστραφείσας δασικής βλαστήσεως, κατά τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη.

Πηγή : Νόμος και Φύση

ΣτΕ 1439/2016 εγκαταστάσεις ξενοδοχείου σε δασική έκταση

-Προϋπόθεση για την νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της [επιβολή ειδικής αποζημιώσεως για τη διατήρηση του αυθαιρέτου και υποχρεωτική κατεδάφιση αυτού], να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου εν όψει και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως, δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος ανεγεθέντος βάσει σχετικής οικοδομικής αδείας η οποία δεν έχει ανακληθεί η ακυρωθεί. Το μέτρο της κατεδαφίσεως επιβάλλεται από την δασική αρχή μόνον μετά την ανάκληση ή σε ακύρωση της οικοδομικής άδειας.

-Εν όψει της εκδόσεως οικοδομικής αδείας, με την οποίαν είχε επιτραπεί η επέκταση των κτιρίων της ξενοδοχειακής μονάδος της εκκαλούσης, της οποίας, άλλωστε, αντιθέτως προς τα κτιθέντα με την εκκαλουμένη, είχε γίνει επίκληση με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ενώ τόσο ο αριθμός όσο και το περιεχόμενο αυτής προέκυπταν από την προσκομισθείσα προαποδεικτικώς προαναφερθείσα τεχνική έκθεση τοπογράφου μηχανικού και δεδομένου ότι δεν προκύπτει ανάκληση ή ακύρωση της αδείας αυτής, κλονίζεται η αιτιολογία της πράξεως κατεδαφίσεως και καθ’ ο μέρος δι’ αυτής εχαρακτηρίσθησαν ως αυθαιρέτως ανεγερθείσες εντός δασικής εκτάσεως «κτιριακές εγκαταστάσεις» του ξενοδοχείου της εκκαλούσης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβληθείσα ενώπιον του δικάσαντος δικαστηρίου πράξη κατεδαφίσεως δεν αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς, η δε περί του αντιθέτου κρίση της εκκαλουμένης παρίσταται μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα.

Πηγή : Νομος και Φύση

ΔκοΕφεΑθην κτισματα σε δασικη έκταση από Ι.Μ.
-Δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος που έχει ανεγερθεί με βάση σχετική οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί. Εφόσον, επομένως, διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων αυτών, το μέτρο της κατεδάφισης μπορεί να επιβληθεί από τη δασική αρχή μόνο μετά την ανάκληση ή ακύρωση της οικοδομικής άδειας.

-Η συναγωγή τεκμηρίου ομολογίας της πραγματικής βάσης των ισχυρισμών του αιτούντος στην περίπτωση που έχει αναβληθεί η υπόθεση λόγω μη αποστολής των στοιχείων του φακέλου από τη Διοίκηση, εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, μη κωλυομένου να εκδώσει νέα προδικαστική απόφαση.

-Εφόσον η Διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον νόμο και την εκδοθείσα εν προκειμένω προδικαστική απόφαση, τεκμαίρονται στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, ως αληθείς οι πραγματικοί ισχυρισμοί της αιτούσας ότι τα επίδικα κτίσματα αφορούν σε μία (1) αποθήκη η οποία ανεγέρθηκε με οικοδομική άδεια που δεν έχει κατεδάφιση, οι οποίοι (ισχυρισμοί), άλλωστε, δεν αμφισβητήθηκαν από το δασαρχείο Πεντέλης. Επομένως, η ανέγερση της αποθήκης έγινε με βάση διοικητική πράξη που εκδόθηκε πριν από την 11.6.1975, και συγκεκριμένα οικοδομική άδεια που καλύπτεται από το τεκμήριο της νομιμότητας και το κύρος της δεν δύναται να εξετασθεί παρεμπιπτόντως κατά την παρούσα δίκη. Επίσης, η εξαίρεση από την κατεδάφιση της υπάρχουσας οικοδομής έγινε πριν από την 11.6.1975, το κύρος της οποίας, επίσης, δεν δύναται να εξετασθεί παρεμπιπτόντως κατά την παρούσα δίκη. Ενόψει τούτων, η επίδικη έκταση, αν και δασική (κατά τα έτη 1937 και 1945), κατά το τμήμα αυτής που πριν από το έτος 1975 απόλεσε νομίμως, με την ανέγερση της αποθήκης και την εξαίρεση από την κατεδάφιση της υπάρχουσας οικοδομής, το δασικό χαρακτήρα, δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατόπιν τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που διατάχθηκε η κατεδάφιση των παραπάνω κτισμάτων, υφιστάμενων νομίμως στην έκταση αυτή, δεν παρίσταται νομίμως αιτιολογημένη.
Ομιλία σε Ημερίδα
Ομιλία στην Επιστημονική Ημερίδα  «Δασικοί Χάρτες και Προοπτικές»   
«Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»
Ημερίδα
Hμερίδα με θέμα «Δασικοί Χάρτες, προβλήματα και προοπτικές», συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας και ο Σύλλογος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Μαγνησίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στις 6 το απόγευμα στο χώρο του αμφιθεάτρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την Οργανωτική Επιτροπή, της εκδήλωσης αποτελούν οι κ.κ. Βασίλειος Μπακαλιάνος, Γενικός Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Νάνσυ Καπούλα, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας, Όλγα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Κωνσταντίνος, Χριστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

18:00 – 18:15 Έναρξη – Καλωσόρισμα
18:15 – 18:30 Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στην Π.Ε. Μαγνησίας
Δημητρακοπούλου – Μπίλλιου Ελένη, Δασολόγος – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
Γάκης Στέργιος, Δασολόγος – Προϊστάμενος Τμήματος Χαρτογραφήσεων Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
18:30 -18:45 Δασικοί Χάρτες – Δασολόγιο – Ιδιοκτησία:
Θεωρητικά και Πρακτικά ζητήματα

Χαϊνταρλής Μάριος, Δικηγόρος – Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18:45 – 19:00 Διευκρινίσεις και Προβλήματα που ανέκυψαν
από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
Μάμαλης Σπυρίδων, Γεωπόνος – Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

19:00 – 19:15 Τοπογραφικά Διαγράμματα και Φωτοερμηνείες.
Η χρήση τους ως Εργαλεία στην υποβολή
αντίρρησης επί της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών
Αποστόλου Χρυσόστομος, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Πρόεδρος Διπλ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τμήματος Μαγνησίας
19:15 – 19:30 Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή των Δασικών Χαρτών
Βασιλικός Μιχαήλ, Δικηγόρος – Ταμίας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου
19:30 – 19:45 Η Νομολογιακή προσέγγιση στις δασικές διαφορές
Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος

19:45 – 20:00 Η κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος/
δασική έκταση και το τεκμήριο κυριότητας
του Δημοσίου
Κόνσουλας Ιωάννης, Συμβολαιογράφος – Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας
20:00 – 20:15 Εξέλιξη κατάρτισης Δασικών Χαρτών και διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
Γρηγοροπούλου Ελένη, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – στέλεχος ΕΚΧΑ
20:15 – 21:00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Καθορισμός Τελών για Αντιρρήσεις
ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. [Διαύγεια ΑΔΑ: Ω9ΨΔ4653Π8-6ΟΝ)]
Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικών Χαρτών Μαγνησίας
Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
Παρουσία Δικαστικού Λειτουργού σε ελεγχο σε κατοικια φορολουμενου

Εγκυκλιος ΠΟΛ 1165/17.11.2016 του ΥΠΟΙΚ. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την πραγματοποίηση του ελέγχου απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού.


Πολ1154/12-10-2016 ΥΠΟΙΚ Παραγραφές απαιτήσεων Δημοσίου
Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παργαραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων
Διοικ.Εφ.Θεσσαλονίκης 2632/2015 Αστικη ευθυνη δημοσίου - στηθαια σε πεζοδρόμια

Αστική ευθύνη του Δημόσιου λόγω παράλειψης τοποθέτησης προστατευτικών στηθαίων σε οδό εντός πόλεως - Ολική αναπηρία μαθητή, ο οποίος βρισκόταν στο πεζοδρόμιο όταν έπεσε πάνω του με σφοδρότητα όχημα, που εκινείτο με υψηλή ταχύτητα και εκτράπηκε της πορείας του. Δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται. Η δικανική πεποίθηση για το ζήτημα της ανάγκης λήψης βελτιωμένης διατροφής, τη διάρκεια και το ύψος αυτής σχηματίζεται με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που αποτελούν πορίσματα κοινής παραδοχής και δεν απαιτούνται ειδικές ιατρικές γνώσεις.

πηγή : www.legalnews24.gr

ΔκοΠρωτΑγριν 354/2014 Ευλογη Διάρκεια Δίκης - Κριτήρια
Η δοθείσα αυτεπαγγέλτως αναβολή συζήτησης της υπόθεσης λόγω αποχής των δικαστών δεν επιβράδυνε σημαντικά τη διαδικασία, ενόψει του συνολικού χρόνου εκδίκασης της υπόθεσης, του χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ της κατάθεσης της αγωγής των αιτούντων και του προσδιορισμού αρχικής δικασίμου για τη συζήτηση αυτής σε σχέση με το χρόνο που μεσολάβησε στη συνέχεια από τη συζήτηση της υπόθεσης έως τη δημοσίευση της απόφασης από το Δικαστήριο. Επομένως ο μη υπολογισμός του χρονικού διαστήματος της αναβολής δεν επηρεάζει πραγματικά το ύψος της αποζημίωσης που ήθελε τυχόν επιδικασθεί. Οι όποιες εσωτερικής φύσεως δυσλειτουργίες του δικαστικού μηχανισμού απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης δεν παρέχουν επαρκές αιτιολογικό έρεισμα για την υπέρβαση της «λογικής» προθεσμίας διάρκειας της δίκης.
ΔκοΕφετΑθην 15/2015 Δημοσια Νοσοκομεια - Υποχρέωση Ενημέρωσης
Η από τα αρμόδια όργανα των δημοσίων νοσοκομείων μη ενημέρωση του ασθενούς ή η πλημμελής ενημέρωσή του για την κατάσταση της υγείας του και την ανάγκη θεραπείας του συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας, η οποία δύναται να στοιχειοθετήσει ευθύνη αυτών προς αποζημίωσή του, κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, εφ’ όσον υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παραλείψεως και της βλάβης που προκλήθηκε στην υγεία του ασθενούς ή του θανάτου του.
Γνωμ ΝΣΚ 293/2015 κυρώσεις για παραβιαση ν. 2121/93

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους, στο ερώτημα της επιβολής κυρώσεων και από ποιο όργανο στην παραβίαση διατάξεων προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ν. 2121/93

Πηγή : http://www.legalnews24.gr/2016/04/blog-post_66.html

Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης :

https://drive.google.com/file/d/0By2xFFX5wmpcZXhZOHFINXlFdEE/view 


ΔκοΠρωτΛαρ 153/2016 πρόστιμο μη αναγραφης σε πινακα προσωπικού

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας. Ακύρωση προστίμου Επιθεωρητών εργασίας για μη αναγραφή σε πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας.

ΑΠ 90/2015 (ποιν) στοιχεία εγκλήματος φοροδιαφυγής
Φοροδιαφυγή κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση. Ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρηματιστηριακής εταιρείας. Στοιχεία του εγκλήματος. Υπερχειλής δόλος (προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος). Ποινική ευθύνη Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και Αντιπροέδρου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Δόλος. Δεν αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του αναιρεσείοντα Αντιπροέδρου ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν ανακριβείς, καθώς και ο σκοπός αυτού επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος αποφυγής πληρωμής φόρου εισοδήματος. Ποινική ευθύνη Αντιπροέδρου. Δεν διευκρινίζεται αν αναπλήρωνε, κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος τον Πρόεδρο του ΔΣ, γιατί εκπροσωπούσε αυτός την εταιρεία, ανά του προβλεπομένου ΔΣ, καθώς και αν του είχε ανατεθεί η αρμοδιότητα υποβολής φορολογικής δηλώσεως. Τέλος, δεν διευκρινίζεται αν αυτός ασκούσε πραγματικά συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως, εν όψει μάλιστα της παραδοχής περί συναυτουργικής δράσης. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 2023/2013 απόφαση του Πεντ. Εφ. Αθηνών για τους ως άνω
λόγους.
ΣτΕ Ολ 166/2016 φορολογια απαλλοτριωτέων
Φορολογία κληρονομιάς για ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα χωρίς να έχει καταβληθεί ακόμα η αποζημίωση. Αντισυνταγματική η διάταξη που όριζε ως κρίσιμο χρόνο υποβολής  δήλωσης & καταβολής φόρου τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς
ΑΠ Ολ 4/2015 διετης παραγραφη αξιωσεων αποδοχων υπαλληλων δημοσίου
Δημόσιοι υπάλληλοι. Αξιώσεις υπαλλήλων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά του δημοσίου που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανομία των οργάνων του δημοσίου ή σε αδικαιολόγητο πλουτισμό, υπόκειται σε διετή παραγραφή, με χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής τη γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης (το τέλος κάθε μήνα) και όχι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 251/2006 απόφαση Αρείου Πάγου και αναιρεί την υπ΄αριθ. 3013/2003 Εφετείου Αθηνών.
Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιο με νέα εγκύκλιο

Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιομε νέα εγκύκλιο

Πηγή και κείμενο εγκυκλίου : 
http://analuseto.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%9F%CE%9B-1272.pdf

ΔκοΕφετΑθην 2829/2014 εμβάσματα εξωτερικό, απόδειξη προελευσης, χρονος
Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. )
ΔκοΕφετΑθην 2885/2015 εμβάσματα εξωτερικο, αποδειξη προέλευσης, χρόνος
Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων.
ΔΕφΑθ 3744/2014

Στην περίπτωση που πριν να εκδοθεί καταλογιστική του διαφυγόντος φόρου πράξη, έχει προηγηθεί η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε ο επιτηδευματίας και οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη διαφυγή φόρου που καταλογίζεται, αρκεί για τη νομιμότητα της καταλογιστικής του φόρου πράξης η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης εκ μέρους του επιτηδευματία άπαξ, πριν δηλαδή από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΒΣ. Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι η τήρηση του ενλόγω δικαιώματος δεν προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, ούτε το ότι η καταλογιστική του διαφυγόντος φόρου πράξη εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, αρκούν για να θέσουν εκποδών την υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλέσει τον επιτηδευματία ν’ ασκήσει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δοθέντος ότι υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, η πράξη με την οποία καταλογίζεται διαφυγών φόρος, εκδίδεται κατ’ εκτίμηση από τη φορολογική αρχή υποκειμενικής συμπεριφοράς αυτού, οπότε είναι επιβεβλημένο να μπορεί να εκθέσει αυτός λυσιτελώς την απόψή του ως προς το υποστατό και τη λυσιτέλεια των εκτιμώμενων από τη φορολογική αρχή περιστατικών και εγγράφων κατά τη στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων παραβάσεων του ΚΒΣ. Η προηγούμενη δε ακρόαση, όταν καθιερώνεται δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου πριν από την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης, συνιστά ουσιώδη τύπο της διοικητικής διαδικασίας, η μη τήρηση του οποίου καθιστά μη νόμιμη την εν λόγω πράξη.
ΣτΕ 414/2014 Αναδάσωση - Διαρκεια Δίκης - Ικανοποίηση
Με τις διατάξεις των άρθ. 53 έως 58 Ν 4055/2012 θεσμοθετήθηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο της αιτήσεως είναι η δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων με την επιδίκαση ευλόγου χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω προσβολής του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης. Εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση επιδίκασης υπέρ της αιτούσας χρηματικού ποσού ως δίκαιης ικανοποίησης για την ηθική βλάβη, που υπέστη λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας δίκης, η οποία άρχισε με την εκ μέρους της κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως κατ΄ αποφάσεως, με την οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση, φερoμένης ιδιοκτησίας της και διήρκεσε εννέα έτη και τρεις μήνες για έναν βαθμό δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο έκρινε εν προκειμένω ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος της αιτούσας σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, λαμβανομένης ωστόσο υπ΄ όψη της προκύπτουσας από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πτώσης του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι απότοκη του σοβαρότατου κλονισμού της δημοσιονομικής ισορροπίας του ελληνικού Κράτου, περιόρισε την επιδικασθείσα στην αιτούσα δίκαιη ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη στο ποσό των 3.600 ευρώ, αντί του ποσού των 300.000 ευρώ, που ζητούσε η αιτούσα με την αίτησή της.
ΑΠ 890/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κληρονομία. Ποινική ευθύνη οφειλέτη και δη κληρονόμου οφειλέτη. Ασκηση ποινικής δίωξης μετά ένα έτος από την πάροδο της προθεσμίας προς αποποίηση. Ευθύνη κληρονόμου με το ευεργέτημα της απογραφής. Ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας έως το ενεργητικό της. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής. Αποδείχθηκε η ύπαρξη του ενεργητικού της περιουσίας, όσο και το ύψος των μη καταβληθέντων χρεών. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.
ΣτΕ Ολ 1741/2015 Λαθρεμπορία - πολλαπλά τέλη - μη εφαρμογή αρχής Νe Bis In Idem
Το πολλαπλό τέλος που προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας δεν συνιστά ποινή του ποινικού δικαίου αλλά έχει χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται από διοικητικά όργανα και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό (διασφάλιση είσπραξης πόρων και ομαλή εφαρμογή κανόνων τελωνειακής διαδικασίας). Εφόσον η κύρωση του πολλαπλού τέλους δεν έχει ποινικό χαρακτήρα δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem που διαλαμβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και στο άρθρο 50 του ΧΘΔΕΕ. Έτσι, ούτε η έναρξη ούτε η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής του πολλαπλού τέλους και της τυχόν ανοιγείσας δίκης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κωλύεται σε περίπτωση που για την ίδια παράβαση έχει ολοκληρωθεί η ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων διαδικασία με απόφαση που έχει καταστεί απρόσβλητη. (μειοψ.) Η διαφοροποίηση μεταξύ καταδικαστικών και αθωωτικών αποφάσεων στο άρθρο 5 παρ. 2 ΚΔΔ δεν προσκρούει στα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 Συντ. Ως εκ τούτου, η αμετάκλητη αθώωση του κατηγορουμένου από τα ποινικά δικαστήρια δεν αποκλείει την κατόπιν συνεκτίμησης της αθώωσής του αυτής αιτιολογημένη διαφορετική κρίση στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης περί επιβολής πολλαπλού τέλους λόγω λαθρεμπορίας. (μειοψ.)
ΕΔΔΑ υποθ Καπετάνιος κατα Ελλάδος Αρχή Ne Bis In Idem - τεκμηριο αθωότητας σε διοικητικές διαφορές
ΕΔΔΑ, υπόθ. Καπετάνιος και λοιποί κατά ΕΛΛΑΔΑΣ, Πρώτο Τμήμα (Προσφ. αριθ. 3453/12, 42941/12 και 9028/13)


Τα διοικητικά δικαστήρια της ουσίας θεώρησαν, αφού προέβησαν σε εκτίμηση των στοιχείων των φακέλων διαφορετική από εκείνη των ποινικών δικαστηρίων, ότι οι προσφεύγοντες είχαν τελέσει τις ίδιες παραβάσεις λαθρεμπορίας για τις οποίες είχαν προηγουμένως αθωωθεί από τα ποινικά δικαστήρια. Οι σκέψεις αυτές επικυρώθηκαν, στη συνέχεια, σε τελευταίο βαθμό, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεδομένης της ταυτότητας της φύσης των δύο επίμαχων σειρών διαδικασιών, των επίδικων πραγματικών περιστατικών και των συστατικών στοιχείων των εν λόγω παραβάσεων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι το προαναφερόμενο συμπέρασμα των διοικητικών δικαστηρίων παραγνώρισε την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας των προσφευγόντων, την οποία είχαν ήδη καθιερώσει οι αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Επομένως, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παραγρ.2 της Σύμβασης, ενώ υπήρξε παραβίαση και του άρθρου 4 του υπ’ αριθ. 7 Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι οι επίμαχες διοικητικές διαδικασίες αφορούσαν σε δεύτερη «παράβαση» με αφετηρία πραγματικά περιστατικά όμοια με εκείνα που έγιναν αντικείμενο των πρώτων αθωώσεων, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι υπήρξε και παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για την υπέρμετρη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών καθώς και του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ, για την έλλειψη αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος στην εθνική έννομη τάξη.
ΣτΕ 379/2014 Συνταξη νεων τιμών μονάδας - καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης σε εργοληπτική επιχείρηση

ʼρθρα 200 και 288 ΑΚ. Με τις διατάξεις αυτές αποδίδεται γενική αρχή του δικαίου. Ανάλογη εφαρμογή αυτών και επί συμβάσεων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων. Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται, εάν αυτό δεν επετεύχθη κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, να παρεμβαίνει διορθωτικώς στη σύμβαση, καθορίζοντας ακόμη και κατά παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, την παροχή και την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στις περιπτώσεις, δηλαδή, εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, οι οποίες, αν και δεν συνεπάγονται την εφαρμογή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικος, καθιστούν, εντούτοις, την παροχή που οφείλεται από έναν από τους αντισυμβληθέντες υπερμέτρως επαχθή και μάλιστα σε βαθμό που υπερβαίνει τον κίνδυνο, ο οποίος δύναται να αναληφθεί από αυτόν, συμφώνως προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εφόσον το διοικητικό εφετείο περιορίσθηκε στο να αποσαφηνίσει απλώς, ως προς το κρίσιμο ζήτημα, τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναιρεσειούσης, παραλείποντας να εκφέρει τις ως άνω οφειλόμενες κρίσεις, οι οποίες, ως κρίσεις ουσίας, δεν δύναται να διατυπωθούν το πρώτον από το αναιρετικό δικαστήριο, καθ’ υποκατάσταση της αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, η απόφαση αυτή είναι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, αναιρετέα.

*Στην ΘΠΔΔ 2014 υπάρχει  σημείωμα παρατηρήσεων του κ. Ι. Κίτσου

ΣτΕ Ολ 149/2015 οδοντιατρικοί σύλλογοι - ανταγνωνισμός στην αγορά παροχής οδον/κων υπηρεσιων
Προστασία ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΑ εγκύρως εκδόθηκε με υπουργική απόφαση. Οι οδοντίατροι αποτελούν «επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι «ενώσεις επιχειρήσεων» κατά την ίδια διάταξη. Αποφάσεις των οδοντιατρικών συλλόγων περί καθορισμού κατωτάτων ορίων αμοιβών έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό του ανταγωνισμού και αντίκεινται στο άρθρο 1 του ν. 703/1977. Νομίμως η Επιτροπή Ανταγωνισμού επελήφθη εν προκειμένω. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ δεν αποκλείει την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο της δικής της εφαρμογής. Ο καθορισμός των ιατρικών και οδοντιατρικών αμοιβών ανήκει στην κρατική παρέμβαση. Για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, ο αναιρεσείων οδοντιατρικός σύλλογος, που αποτελεί νπδδ, απαλλάσσεται από τέλη και παράβολο. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 1027/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με την αριθμ. 126/2009 απόφαση του ΣτΕ.
ΣτΕΟλ 4003/2014 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - αντικειμενικές αξίες

Φορολογία ακινήτων. Αίτηση ακύρωσης της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση περί αναπροσαρμογής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982. Πότε η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση καθίσταται δέσμια, ώστε η παράλειψη της Διοίκησης να την ασκήσει δεν είναι νόμιμη. Η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εμπρόθεσμα στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αγοραίων και των αντικειμενικών αξιών, επί των οποίων υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία. Δεν ακυρώνεται η παράλειψη, αλλά αναβάλλεται η έκδοση οριστικής απόφασης και τάσσεται, κατά το άρθρο 50 του π.δ. 18/1989, στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, προκειμένου να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.

Βλ. και ΝΟΜΟΣ, Λογιστής 2015/305, ΔΦορΝ 2014/1639, ΔΕΕ 2014/1088

ΣτΕ 143/2015 φορολογία, τεκμήριο προσδιορισμού κέρδους από πώληση ακινήτων

 Φορολογία εισοδήματος. Το τεκμήριο προσδιορισμού του κέρδους εκ της πωλήσεως ακινήτων (διαφορά μεταξύ αξίας πωλήσεως και αξίας αγοράς) είναι μαχητό και πωλητής δύναται να το ανατρέψει, αν αποδείξει το αληθώς εισπραχθέν τίμημα, οπότε δεν οφείλει φόρο για τη διαφορά μεταξύ αυτού και της τυχόν μείζονος αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο πωλήσεως. Δεν δεσμεύονται η φορολογική αρχή και τα δικαστήρια της ουσίας από τον γενόμενο στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων προσδιορισμό - ενδεχομένως βάσει του αντικειμενικού συστήματος - της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος (ζητείτο η αναίρεση της αριθμ. 529/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014
ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014), όπως ισχύει.
ΠΟΛ 1081/2015 Ενδικοφανείς Προσφυγές
ΠΟΛ.1081/6.4.2015
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη
ΣτΕ (Ολ) 527/2015 αναπληρωτές καθηγητές - ν. 3848/2010
 ΣτΕ 527/2015 (Ολομέλεια)

Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ΣτΕ 3053/2014 ΙΚΑ Αχρεώστητη καταβολή ασφαλιστικών παροχών
ΙΚΑ. Αχρεώστητη καταβολή περιοδικών ασφαλιστικών παροχών. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ τέτοιων παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους, εκτός αν ο ασφαλισμένος τελούσε, κατά την είσπραξή τους, σε δόλο έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Όταν η αναζήτηση έχει έρεισμα δικαστική απόφαση, εφαρμόζεται αποκλειστικά το άρθρο 40 του α.ν. 1846/1951. Εφόσον η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών προς τον αναιρεσίβλητοσυντάξεων έλαβε χώρα σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, μεταξύ δε της χορήγησης των παροχών και της αναζήτησής τους δεν παρήλθε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη, που προβλέπει αναζήτηση των παροχών και μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από τη χορήγησή τους και ανεξαρτήτως της καλής πίστης του λαβόντος και των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων που υφίσταται αυτός. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 4573/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης
Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονο΅ικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέ΅εινε στην άποψή του
Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων για τις διοικητικές προσφυγές
Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ΣτΕ 527/2015 αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων Ν. 3848/2010
Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γνωμοδοτηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2014 δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από ΣΔΟΕ
Δυνατότητα επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.
256/2014 ΓΝΜΔ ΝΣΚ
Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α` 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών. (ΜΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ)
ΔκοΠρωτΗρακλ 222/2014

Η τήρηση της διαδικασίας εθελοντικής συμμόρφωσης του φορολογούμενου της διάταξης του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3610/2007 είναι υποχρεωτική για τις φορολογικές αρχές, οι δε καταλογιστικές πράξεςι που εκδίδονται χωρίς να έχει τηρηθεί αυτή είναι νομικώς πλημμελείς και ακυρωττές ειδικώς μάλιστα στο ΦΠΑ. 

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης Θ.Π.Δ.Δ., 2014, σ. 921 επ

ΣτΕ 3316/2014 Ολ - ΣΔΟΕ - Μη επιτρεπτή δεσμευση τραπεζικων λογαριασμών
3316/2014 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)

 Φορολογικές παραβάσεις και επιβολή από τα όργανα του ΣΔΟΕ του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών προϊόντων, στοιχείων και θυρίδων του ελεγχόμενου προσώπου, κατά το άρθρο 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004. Η διάταξη αυτή αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αντίθετη μειοψηφία. Από την αμφισβήτηση της νομιμότητας των σχετικών πράξεων γεννάται ακυρωτική διαφορά, υπαγομένη στην αρμοδιότητα του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. Η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου του ΣΔΟΕ στερείται νομίμου ερείσματος. Παραδεκτά άσκησε παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ η παρεμβαίνουσα που έχει ασκήσει ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως που εκδόθηκε βάσει της ίδιας διατάξεως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την αριθμ. 1032/2013 απόφαση του ΣτΕ
ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999
Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973.

Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
Είναι δε άνευ σημασίας, από την άποψη αυτή, ότι η εν λόγω διάταξη, προσλαμβάνοντας, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου, αναδρομική ισχύ, από 23.11.1998, εμφανίζεται πλασματικά να ισχύει σε χρόνο κατά τον οποίο οι σχετικές αξιώσεις δεν είχαν ακόμη παραγραφεί.

Το διοικητικό εφετείο, απορρίπτοντας με την προσβαλλόμενη απόφαση έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία, κατ’ αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, είχαν ακυρωθεί οι εν λόγω πράξεις, έκρινε ότι οι πράξεις αυτές ήταν ακυρωτέες γιατί είχαν επιδοθεί στην αναιρεσίβλητη μετά την παραγραφή της σχετικής αξιώσεως του Δημοσίου, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1972, είχε, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, συμπληρωθεί στις 31.12.1998· οι δε διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 και 4 του ν. 2676/1999, με τις οποίες είχε μετά ταύτα παραταθεί αναδρομικά ο χρόνος της παραγραφής, ήταν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες.

Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Με την απόφαση καθορίζεται το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης και η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση τους


ΣτΕΟλ 4003/2014 φορολογία ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, παράλειψη διοίκησης για αναπροσαρμογή
ΣτΕ.Ολ 4003/2014
Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Υποχρέωση Διοίκησης προς αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανά διετία - Παράνομη παράλειψη Διοίκησης - Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Εξάμηνη προθεσμία προς Διοίκηση να προβεί την αναπροσαρμογή
ΣτΕ 2059/2014
Προσφυγή ουσίας χωρεί κατά πράξης Λιμενάρχη για καταλογισμό δαπανών αποκατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης
Περιβαλλοντικό Δίκαιο
ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής δξης αρ 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999
ΣτΕ 3174/2014
Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999

Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973.

Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
Είναι δε άνευ σημασίας, από την άποψη αυτή, ότι η εν λόγω διάταξη, προσλαμβάνοντας, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου, αναδρομική ισχύ, από 23.11.1998, εμφανίζεται πλασματικά να ισχύει σε χρόνο κατά τον οποίο οι σχετικές αξιώσεις δεν είχαν ακόμη παραγραφεί.

Το διοικητικό εφετείο, απορρίπτοντας με την προσβαλλόμενη απόφαση έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία, κατ’ αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, είχαν ακυρωθεί οι εν λόγω πράξεις, έκρινε ότι οι πράξεις αυτές ήταν ακυρωτέες γιατί είχαν επιδοθεί στην αναιρεσίβλητη μετά την παραγραφή της σχετικής αξιώσεως του Δημοσίου, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1972, είχε, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, συμπληρωθεί στις 31.12.1998· οι δε διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 και 4 του ν. 2676/1999, με τις οποίες είχε μετά ταύτα παραταθεί αναδρομικά ο χρόνος της παραγραφής, ήταν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες
ΣτΕ 2037/2014 Φορολογικές Υποθέσεις
2037/2014 ΣτΕ: Φορολογικές υποθέσεις. Δεν είναι επιτρεπτή
η απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης αν δε βεβαιώνεται στην απόφαση ότι δεν προσκομίσθηκε το ειδικό σημείωμα για την καταβολή
του 50% του οφειλόμενου φόρου.

07/2014 ΣτΕ - Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση ΥΑ για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους
307/2014 ΣτΕ - Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση της υπουργικής απόφασης για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριές του έτους.
ΣτΕ 520/2014 Εξαίρεση από ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας

Εξαίρεση από το ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας, του οποίου όμως η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεσθεί και για αυτό εκδόθηκε απόφαση για την αυτοδίκαιη άρση της.

ομοια και η 519/2014

ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντι – συνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους
 ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντι – συνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους
Αντισυνταγματικές είναι οι περικοπές στις αποδοχές όλων των ενστόλων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψή της, σύμφωνα με νέες πληροφορίες.
Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες
Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες. Απόφαση 2980/2013 ΣτΕ (Δ τμήμα).
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου
Ετησια Έκθεση Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
H Ετήσια Έκθεση του Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2012


Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή, για το έτος 2012.
Στην ετήσια έκθεση, ο Επιθεωρητής πραγματοποιεί μια επισκόπηση του έργου του, αναφερόμενος στη δραστηριότητά του για το περασμένο έτος, στις οργανωτικές και νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και στην άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, στα πλαίσια του πειθαρχικού ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα με την έκθεση , τη μεγαλύτερη θεματική κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης (38%) και ακολουθούν τα πολεοδομικά θέματα (14,3% των υποθέσεων), διάφορα ζητήματα λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών (13,4 %), παράβαση διοικητικών διαδικασιών (8,3%) και άλλες κατηγορίες με μικρότερα ποσοστά.
Ο Γενικός Επιθεωρητής σημειώνει, ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμπλέκονται αρκετά συχνά σε υποθέσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς, ενώ η εξουσία των αιρετών αρχόντων βρίσκεται πολύ συχνά στα όρια της νομιμότητας ή πέραν αυτής.
Τέλος, στην έκθεση επισυνάπτονται η ετήσια έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) και η βασική νομοθεσία που διέπει τη ΓΕΔΔ και το ΣΟΕΕ.

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 8/1/2013 Δημητράς (Dimitras) κατά της Ελλάδας για το θρησκευτικό όρκο
Απόφαση του ΕΔΔΑ της 8/1/2013 Δημητράς (Dimitras) κατά της Ελλάδας για το θρησκευτικό όρκο
ΣτΕΟλ 2512/1997 εν γεννά πειθαρχική ευθύνη για το δικηγόρο η μη συμμόρφωση με απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου για αποχή
Δεν γεννά πειθαρχική ευθύνη για το δικηγόρο η μη συμμόρφωση με απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου για αποχή (ΟλΣτΕ 2512/1997)
Ε.Δ.Δ.Α. ΥΠΟΘΕΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ: της 27.9.2007 ΠΡΟΣΦΥΓΗ: 35522/04
Τεκμήριο αθωότητας και διοικητικά δικαστήρια. Το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο προσφεύγων έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στα πλαίσια μίας ποινικής δίκης . Εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την οριστική απαλλαγή του κατηγορούμενου και στις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Δημόσιο Δίκαιο - Διοικητικές Διαφορές
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by