ΣτΕ 675/2013 ΟΤΑ - Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Διαδικασία Έγκρισης
675/2013 ΣΤΕ
 ΟΤΑ και θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σχετική διαδικασία δεν τελειώνεται, προτού εγκριθούν ρητά οι αποφάσεις των οργάνων των ΟΤΑ από το ΓΓΠ. Ανυπόστατες οι πράξεις που δεν έχουν εγκριθεί. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


Αριθμός 2675/2013
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Aντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αικ. Χριστοφορίδου, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Χρ. Μπολόφη, Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Αθανασίου.

Για να δικάσει την από 25 Φεβρουαρίου 2012 αίτηση:

των: 1) ....... , κατοίκου Γαλατσίου Αττικής (........ ...), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Βασίλειο Φραντζή (Α.Μ. 22187), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, και 2) ..... , κατοίκου Γαλατσίου Αττικής (...........), ο οποίος παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Βασίλειο Φραντζή (Α.Μ. 22187), στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 12 Μαρτίου 2013 για τη νομιμοποίησή του,

κατά των: 1) Δήμου ... Αττικής, ο οποίος δεν παρέστη και 2) Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τον Σταύρο Σπυρόπουλο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1) η διατυπωθείσα στο υπ’ αριθμ. 17/19.10.2010 (Θέμα 3ο) πρακτικό απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Αθηνών-Πειραιώς (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών), 2) το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 35069/20178/2.9.2010 έγγραφο (απόφαση) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και 3) η υπ΄ αριθμ. 210/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίσιν αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά γραμμάτια παραβόλου υπ’ αριθμούς 1052479, 3238263/2012, Σειράς Α).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή οι αιτούντες, οι οποίοι τυγχάνουν κάτοικοι του Δήμου Γαλατσίου ζητούν ν’ ακυρωθούν οι εξής πράξεις : α) η υπ’ αριθμόν 210/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, με την οποία θεσπίσθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ορισμένες οδούς του Δήμου κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα, β) η τεκμαιρομένη, σιωπηρά εκ μέρους του Γενικού Γραμματέως της Περιφερείας Αττικής απόρριψη προσφυγής, που άσκησαν οι αιτούντες κατά της πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου, γ) η πράξη της αρμόδιας για το νομαρχιακό διαμέρισμα Αθηνών Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό στοιχεία «Θέμα 3ο» του από 19.10.2010 «Πρακτικού 17». Με την πράξη αυτήν η Επιτροπή, απέρριψε την προσφυγή που είχαν ασκήσει οι αιτούντες κατά της υπό στοιχείο (β) παραλείψεως.

3. Επειδή, νομίμως συζητείται η υπόθεση παρά την απουσία του καθ’ ου Δήμου .. δεδομένου ότι κοινοποιήθηκε εμπροθέσμως προς αυτόν αντίγραφο του δικογράφου της υπό κρίσιν αιτήσεως, καθώς και της πράξεως του Προέδρου του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποίαν ορίσθηκε εισηγητής και δικάσιμος για την υπόθεση (βλ. το σχετικό, από 12.11.2012, αποδεικτικό επιδόσεως, που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας).

4. Επειδή, το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο ως πληρεξούσιο των αιτούντων. Πλην, ο δεύτερος εξ αυτών (......) δεν νομιμοποίησε τον υπογράφοντα το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως δικηγόρο με κάποιον από τους αναφερομένους στον νόμο τρόπο ούτε με προσκομιδή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εντός της προθεσμίας που χορηγήθηκε προς τούτο κατά την συζήτηση στο ακροατήριο από την Προεδρεύουσα του Τμήματος προς τον παραστάντα πληρεξούσιο δικηγόρο. Συνεπώς, ως προς τον ................. , η υπό κρίσιν αίτηση πρέπει ν΄ απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του κωδ. π. δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 2479/1997 (Α΄ 67).

5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου .... με την 210/2010 πράξη του, η οποία ελήφθη στις 28.6.2010, απεφάσισε, όπως αναφέρεται στην πράξη, να θεσπίσει τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις : 1) αντιδρόμηση της οδού ............... (η οποία καθίσταται μονόδρομος με κατεύθυνση από την ............. προς την οδό ........), 2) διατήρηση της οδού ......... ως μονδρόμου (με κατεύθυνση από την οδό .... προς την ..........), 3) μονοδρόμηση της οδού ................. (με κατεύθυνση από την ............. προς την οδό ..............), 4) καθαίρεση της υφισταμένης διαχωριστικής νησίδας επί της ............ στην συμβολή της με την οδό ......... και εγκατάσταση εκεί φωτεινής σηματοδοτήσεως, 6) τοποθέτηση δύο επενεργουμένων φωτεινών σηματοδοτών επί της οδού ........... , έξω από τα επ’ αυτής σχολικά συγκροτήματα (πριν από την διασταύρωση με την οδό ....... και πριν από την διασταύρωση με την οδό ...........). Η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρήθηκε νόμιμη από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το άρ. 149 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, λόγω απράκτου παρόδου της εικοσαήμερης προθεσμίας από της περιελεύσεώς της• προς τούτο εξεδόθη η 30155/17068, από 2.9.2010, πράξη του αρμοδίου Τμήματος της Διευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως & Διοικήσεως. Η πρώτη αιτούσα, μαζί με τον δεύτερο αιτούντα, ως προς τον οποίο η αίτηση είναι απορριπτέα, είχαν εν τω μεταξύ ασκήσει (στις 19.7.2010) προσφυγή νομιμότητος ενώπιον του Γ. Γ. Π. Αττικής κατά της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Περιφέρεια τούς γνωστοποίησε, με έγγραφό της (οίκ. 35069/20178/2.9.2010), ότι η προσφυγή τους απερρίφθη σιωπηρώς, ακολούθως δε αυτοί προσέβαλαν με προσφυγή (20.9.2010) αυτήν την σιωπηρή απόρριψη ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής του άρ. 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η Επιτροπή εξέδωσε την τρίτη από τις εδώ προσβαλλόμενες πράξεις [υπό στοιχεία «Θέμα 3ο» του από 19.10.2010 «Πρακτικού 17» αυτής], με την οποία απέρριψε την προσφυγή.

6. Επειδή, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας [κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57)] στο άρθρο 52 παράγραφος 1 αυτού, το οποίο είναι εφαρμοστέο εν προκειμένω, όπως η ρύθμισή του αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 1 ν. 3542/2007 (Α΄. 50), ορίζει τα εξής : «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. ..… Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας». Η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου ορίζει τ΄ ακόλουθα : «Τα μέτρα που παίρνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα»

7. Επειδή, από τις διατάξεις αυτές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) συνάγεται ότι υπό την ισχύ του ν. 3542/2007 η διαδικασία θεσπίσεως των κυκλοφοριακών και συναφών ρυθμίσεων από τους Δήμους για τις οδούς της αρμοδιότητός τους δεν τελειώνεται, προτού εγκριθούν ρητώς οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων τους από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από άσκηση πλήρους εκ μέρους του ουσιαστικού ελέγχου. Η ως άνω πρόβλεψη περί της εγκρίσεως των σχετικών αποφάσεων από τον Γ. Γ. Περιφέρειας δεν αναφέρεται στον κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκούμενο κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων των Ο.Τ.Α., αλλ’ αντιθέτως με την εν λόγω διάταξη καθιερώνεται ειδική διαδικασία θεσπίσεως των σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά την οποίαν η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο, δηλαδή τον Γ. Γ. Περιφέρειας, εν όψει του ότι οι θεσπιζόμενες κυκλοφορικές ρυθμίσεις δεν αποτελούν αμιγώς τοπική υπόθεση. Συνεπώς, πριν από την έκδοση της εγκριτικής ως άνω πράξεως, οι ρυθμίσεις αυτές των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι ανυπόστατες ως μη τελειωθείσες (βλ. ΣτΕ 1115/2012).

8. Επειδή, η προσβαλλομένη, υπ’ αριθμόν 210/2010, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου εισήγαγε πράγματι βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. κανονιστικές ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας. Για την πράξη αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Γαλατσίου δεν προκύπτει από πλευράς της κρατικής Διοικήσεως άσκηση αρμοδιότητος, συνισταμένης σε πλήρη ουσιαστικό εκ μέρους της έλεγχο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θεσπίσθηκαν με την πράξη (βλ. και το 5359/4733/14.2.2013 έγγραφο της ήδη αρμοδίας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής προς το Δικαστήριο). Τέτοιος ουσιαστικός έλεγχος δεν μπορεί υπό τα δεδομένα της υποθέσεως να θεωρηθεί ότι εμπεριέχεται στην 30155/17068, από 2.9.2010, πράξη της αρμοδίας Διευθύνσεως της Περιφερείας. Έτσι, όμως, αν και υπέκειτο κατά νόμον σε έγκριση η πράξη, δεν ετελειώθη σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και δεν έλαβε για τον ανωτέρω λόγο νόμιμη υπόσταση. Δεδομένου, περαιτέρω, ότι η πράξη έτυχε εφαρμογής κατ’ άρ. 52 παρ. 7 του Κ.Ο.Κ., όπως προκύπτει από προσκομιζόμενες από την αιτούσα φωτογραφίες [με την τοποθέτηση, δηλαδή, πινακίδων που αποδίδουν τις ρυθμίσεις της], πρέπει αυτή για τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο λόγο της μη τελειώσεώς της και για λόγους ασφαλείας δικαίου ν΄ ακυρωθεί στο σύνολό της (βλ. ΣτΕ 1115/2012). Συνακυρωτέες αποβαίνουν, επίσης, για λόγους ασφαλείας δικαίου και οι συμπροσβαλλόμενες σιωπηρή, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέως της Περιφερείας Αττικής, και ρητή, εκ μέρους της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ. Δ. Κ. («Θέμα 3ο» του από 19.10.2010 «Πρακτικού 17») απορρίψεις των προσφυγών, με τις οποίες αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

9. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, απαλλάσσει το Δημόσιο από την δικαστική δαπάνη της πρώτης αιτούσης και τον πρώτον αιτούντα από την δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η αίτηση, βάσει του άρ. 39 παρ. 1 εδ. β΄ κωδ. π. δ/τος 18/1989 (Α΄ 8).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τον ............ ,

Δέχεται την αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από την ............. ,

Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, α) την υπ’ αριθ. 210/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου .., β) την τεκμαιρομένη, σιωπηρά, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέως της Περιφερείας Αττικής απόρριψη της προσφυγής κατά της ανωτέρω πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου και γ) την πράξη της αρμόδιας για το νομαρχιακό διαμέρισμα Αθηνών Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό στοιχεία «Θέμα 3ο» του από 19.10.2010 «Πρακτικού 17», απορριπτική προσφυγής κατά της ως άνω υπό στοιχείο (β) σιωπηράς απορρίψεως,

Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου της αιτήσεως ακυρώσεως στην πρώτη αιτούσα, ........... ,

Απαλλάσσει το Δημόσιο από την δικαστική δαπάνη της πρώτης αιτούσης και τον δεύτερο αιτούντα από την δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η αίτηση.

Επιβάλλει εις βάρος του καθ’ ου Δήμου ..... την δικαστική δαπάνη της πρώτης αιτούσης, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου και την 1η Ιουλίου 2013

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Ε. Σαρπ Ν. Αθανασίου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2013.

Η Πρόεδρος του Α` Τμήματος Η Γραμματέας του Δ` Τμήματος Διακοπών

Ε. Σαρπ Μ. Παπαδοπούλου
Νομικά Νέα
07-04-20
Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών, αναθεωρήσεων, επισκευών κ.α. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων.


30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by