ΟΤΑ - Κανονισμός Καθαριότητας - Έλλειψη Κάδων - Πρόστιμα
Μπορεί ο Δήμος Βόλου να τροποποιήσει κανονιστική απόφαση (κανονισμό καθαριότητας) για να επιβάλλει πρόστιμα στους δημότες για εναπόθεση σκουπιδιών σε πεζοδρόμια, από τα οποία ωστόσο ο ίδιος ο Δήμος έχει απομακρύνει τους κάδους για την καλύτερη εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων;

Στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγεται προς συζήτηση η τροποποίηση της 733/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Κανονισμός Καθαριότητας.  Η δημοτική αρχή επιθυμώντας να συμμορφώσει του δημότες που δεν τηρούν το ωράριο του προγράμματος Πόρτα-Πόρτα, στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος, επιθυμεί να θέσει πρόστιμο 150€ και σε περίπτωση υποτροπής 500€.  

Ωστόσο προκύπτουν δύο βασικές παρατηρήσεις. Μια διαδικαστική και μια ουσιαστική. Η πρώτη, η διαδικαστική, είναι ότι δεν τηρείται η κείμενη νομοθεσία του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, (αρ. 79) για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται ή τροποποιούνται κανονιστικές αποφάσεις. Δηλαδή γι’ άλλη μια φορά διαπιστώνεται να παραβλέπεται η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και να παραλείπεται κάθε μορφή διαβούλευσης με τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Καταστηματαρχών, το Επιμελητήριο κ.α. Επίσης δεν είναι επιτρεπτό να εισάγεται μια τροποποίηση κανονιστικής απόφασης, ως εκτός ημερησίας θέμα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία και εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού οι κανονιστικές αποφάσεις ως σημαντικά θέματα της πόλης χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας από τους συμβούλους, στους οποίους πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος.

Η δεύτερη, η ουσιαστική παρατήρηση, είναι και η πιο σημαντική. Η  ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/22.12.2013) που ρυθμίζει τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την οποία επικαλείται και η ίδια η Κανονιστική απόφαση του Δήμου Βόλου, κάνει λόγο για την συγκέντρωση και την τοποθέτηση των αστικών απορριμμάτων σε Κάδους. Μάλιστα καθορίζει υποχρέωση των ΟΤΑ για την οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων.  Εξάλλου αυτό είναι και το λογικό, ο νομοθέτης επιβάλλει την συγκέντρωση των αστικών απορριμμάτων σε κάδους για προφανείς λόγους (υγειονομικούς κλπ).

    Στην προκειμένη περίπτωση των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος, που οι κάδοι απομακρύνθηκαν, παρουσιάζεται το εξής παράδοξο. Ο Δήμος σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο σε κάποιον που αφήνει τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο, αρκεί να του παρέχει την δυνατότητα των κάδων, κάτι το οποίο ωστόσο δεν το κάνει στους συγκεκριμένους δρόμους, όπως έχει υποχρέωση.  Εξάλλου η ίδια η κανονιστική απόφαση που τροποποιεί, αναφέρει ότι τηρεί και εφαρμόζει την ΚΥΑ 50910/2727/2003, η οποία ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα το προσεγγίζει διαφορετικά. Κατόπιν αυτών προσωπική μου άποψη είναι ότι εγείρονται νομικά ζητήματα και καθιστούν την επικείμενη απόφαση αντίθετη με την κείμενη νομοθεσία και ακυρωτέα, ενώ ο Δήμος μπορεί να καταστεί ευάλωτος σε αγωγές αποζημιώσεων.  

Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by