Ελεγκτικό Συνέδριο προσλήψεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ

Προσλήψεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ μετά την λήξη των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ προγραμμάτων απασχόλησης. Απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι ενλόγω εγκρίσεις απαιτούνται, ανεξαρτήτως του συστήματος πρόσληψης ή του είδους της εργασιακής σχέσης, άλλως η σχετική πράξη πρόσληψης είναι αυτοδικαίως άκυρη (αντίθ. μειοψ.).

Βλ. αναλυτικά ΘΠΔΔ 4/2015


 Πρόεδρος: Ε. Κουλουμπίνη, Σύμβουλος ΕλΣυν

Εισηγητής: Κ. Δήμου, Εισηγητής ΕλΣυν

Επίτροπος Επικρατείας: Αντ. ΝικητάκηςΔιατάξεις: Ν 1262/1982, ένατο Ν 4057/2012

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ξάνθης με την .../10.4.2014 πράξη της αρνήθηκε τη θεώρηση του ..., οικονομικού έτους 2014, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ)», ποσού 1.064,55 ευρώ, που αφορά στην καταβολή αποδοχών μηνός Μαρτίου 2014 στην υπάλληλο ..., η οποία από 8.3.2014 εργάζεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ανωτέρω επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν 4186/2013. Ως αιτιολογία της άρνησής της, η Επίτροπος προέβαλε, ότι η επίμαχη δαπάνη παρίσταται μη νόμιμη, καθόσον για την πρόσληψη της ως άνω υπαλλήλου δεν τηρήθηκε η διαδικασία έγκρισης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9ου του Ν 4057/2012 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006, ενώ δεν εκδόθηκε και απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ΔΕΥΑΑ, επανυπέβαλε για θεώρηση το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα με το .../15.4.214 έγγραφο του Προέδρου της, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στον ως άνω λόγο άρνησής της, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 29.4.2014 έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του Ν 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄, 52/28.2.2013) και 139 παρ. 1 του ΠΔ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και ΦΓ8/22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.

II. Στο άρθρο ένατο του Ν 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), ορίζεται ότι «20. α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εξαιρουμένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του Ν 3584/2007, όπως ισχύουν. (...) 21. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 (Α΄28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν 3833/2010 (Α΄ 40). Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τους κατατασσόμενους σε συσταθείσες θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 (Α΄ 134), για τους διοριστέους σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών κατηγοριών (...) 22. Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και, σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, οι ατομικές πράξεις διορισμού, πρόσληψης ή κατάταξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες». Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), στην οποία παραπέμπει η προεκτεθείσα διάταξη του Ν 4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234), ορίζεται ότι «1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του Ν 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101). Στον κατά τα πιο πάνω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης: α. ... β. ... γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους. δ. ...». Τέλος, στο άρθρο 2 της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιόδοτηση του άρθρου 16 του Ν 1232/1982 (Α΄ 22) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε διαδοχικώς, ορίζεται ότι «1. Συνιστάται Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από ... . Η Επιτροπή είναι αποκλειστικώς αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης η οποία προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο και στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν 4002/2011 (Α΄ 180). 2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη Διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου. ... 3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας». Από την ερμηνεία των προεκτεθεισών διατάξεων (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν 4057/2012) συνάγεται ότι κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της ήδη θεσπισθείσας, με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, διαδικασίας πρόσληψης σε όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994, μεταξύ των οποίων και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των διαδικασιών πρόσληψης σε αυτούς και της συνακόλουθης δημοσιονομικής επιβάρυνσης, ενόψει του γενικότερου περιορισμού των προσλήψεων (άρθρο 11 Ν 3833/2010, ΦΕΚ Α΄ 40, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Ζ.5, περ. 1, Ν 4093/2012, ΦΕΚ Α΄ 222). Προβλέφθηκε δε ρητά ότι οι ως άνω διατάξεις υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, τυχόν δε μη τήρηση αυτών επιφέρει αυτοδίκαιη ακυρότητα της ατομικής πράξης πρόσληψης (πρβλ. πράξη Κλ. Ι Τμ. 230/2013). Κατά την αδιάστικτη μάλιστα διατύπωση του νόμου, η τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περίπτωση των επιχειρήσεων των ΟΤΑ), επιβάλλεται ανεξαρτήτως του συστήματος πρόσληψης ή του είδους της εργασιακής σχέσης, ενώ εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή προβλέπονται μόνο στις ρητά και περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 20α του ως άνω άρθρου.

Ο Ν 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄, 70), ορίζει στο άρθρο 29 ότι «1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Στα προγράμματα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνεται και στάδιο κατάρτισης, εξοικείωσης και προσαρμογής στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές. (...)». Κατ’ εξουσιοδότηση δε των ανωτέρω διατάξεων έχουν καταρτισθεί, με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων, και προγράμματα του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργοδοτών για την απασχόληση ΑΜΕΑ. Περαιτέρω, με το Ν 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών ...» (ΦΕΚ Α΄ 220), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται, στο πλαίσιο της παρεχόμενης, με το άρθρο 21 παρ. 3 και 6, συνταγματικής προστασίας των ΑΜΕΑ (βλ. 143, 105/2012 πράξεις Κλ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. ΕλΣυν, ΑΠ 1643/2012), ένα σύστημα επαγγελματικής ένταξης, μεταξύ άλλων, και των ατόμων «με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες)» (άρθρο 1 παρ. 1 περ. β΄ εδ. α΄ του πιο πάνω νόμου). Η ως άνω επαγγελματική ένταξη της εν λόγω κατηγορίας προστατευόμενων ατόμων συνιστάται και στην αναγκαστική (υποχρεωτική για τον εργοδότη) τοποθέτησή τους, βάσει ποσοστώσεων, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και σε φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του πιο πάνω νόμου), μέσω ενός συστήματος επιλογής, από την αρμόδια Επιτροπή που λειτουργεί στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με προκαθορισμένα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια εκτίμησης, στα οποία αντιστοιχεί ορισμένος αριθμός μορίων (άρθρο 4 του πιο πάνω νόμου). Ειδικότερα, στους υπόχρεους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1.Β. του πιο πάνω νόμου, να προσλάβουν και να απασχολήσουν προστατευόμενα ΑΜΕΑ, συμπεριλαμβάνονται και οι ΔΕΥΑ (βλ. 772/2001 γνωμ. ΝΣΚ),σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 περ. γ΄ του ιδίου νόμου. Σύμφωνα δε με το άρθρο 56 του Ν 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193, με ημερομηνία δημοσίευσης στις 17.9.2013), υπό τον τίτλο «Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ», ορίζεται ότι: «Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν 3227/2004 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ʼτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν 2643/1998 (Α΄ 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του Ν 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.». Με την ως άνω ρύθμιση, η οποία ερείδεται στην παρεχόμενη, με το άρθρο 21 παρ. 3 και 6, συνταγματική προστασία των ΑΜΕΑ, διευρύνεται το προβλεπόμενο από το Ν 2643/1998 σύστημα επαγγελματικής ένταξης των προστατευόμενων ατόμων της εν λόγω κατηγορίας, με τη θέσπιση, παράλληλα με το μέτρο των αναγκαστικών τοποθετήσεων, ενός νέου μέτρου που στοχεύει στη διασύνδεση της τοποθέτησής τους σε μόνιμη θέση εργασίας με τα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισής τους ή ενίσχυσης της απασχόλησής τους, παρέχοντας τη δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τα προγράμματα αυτά, διευκολύνοντας, παράλληλα, και τους εργοδότες, ώστε να κρατούν, οικειοθελώς, στην επιχείρησή τους άτομα που γνωρίζουν ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της. Η δε αναφορά του νόμου στο ότι η ως άνω συνέχιση παροχής της εργασίας θεωρείται, «ως προς όλες τις συνέπειες» της, ως συνέχιση παροχής εργασίας δυνάμει του Ν 2643/1998, έχει την έννοια της εξομοίωσης της εργασιακής αυτής σχέσης με την καθιερωμένη με τον εν λόγω νόμο εργασιακή σχέση του αναγκαστικώς τοποθετούμενου, σε υπόχρεο φορέα, προστατευόμενου ΑΜΕΑ, όσον αφορά στην ένταξή της στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για λήψη ειδικών μέτρων επαγγελματικής ένταξης της εν λόγω κατηγορίας προστατευόμενων ατόμων και, εντεύθεν, του συνταγματικά επιτρεπτού της εν λόγω πρόσληψης, καθώς και στην επέκταση του, παρεχόμενου από το άρθρο 11 παρ. 1 του πιο πάνω νόμου, ειδικού προστατευτικού καθεστώτος, ως προς τη λύση της εργασιακής αυτής σχέσης μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο (Βλ. Πράξη 56/2014 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα). Από το συνδυασμό δε του συνόλου των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι, όσον αφορά στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, που έχουν υπαχθεί στα προαναφερόμενα προγράμματα, η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού διενεργείται, αρχικά, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτά, χωρίς την τήρηση των όρων και διαδικασιών του Ν 2190/1994 (βλ. Πράξη 207/2013 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα), δοθέντος ότι η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού ρητά εξαιρέθηκε από τις διατυπώσεις διαφάνειας τις οποίες θεσπίζει το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο (βλ. άρθρ. 1 του Ν 3812/2009). Η πρόσληψη όμως του επίμαχου προσωπικού, κατά τη μετατροπή της εργασιακής του σχέσης από ορισμένου χρόνου (ανάλογα με τη διάρκεια του επιδοτούμενου προγράμματος) σε αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν 4186/2013, όταν διενεργείται από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994, στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού, ως εκ τούτου και οι ΔΕΥΑ, προϋποθέτει σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012, την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 και ειδικότερα την προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και ήδη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 280 περ. Ι και 283 παρ. 4 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄, 87) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η δε διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Και τούτο διότι, η προαναφερθείσα εξαίρεση του ως άνω προσωπικού από τους όρους και τη διαδικασία του Ν 2190/1994, κατά το στάδιο της πρόσληψής τους σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ, ουδόλως επιφέρει και την αυτόθροη εξαίρεση από την τήρηση των διατυπώσεων της ΠΥΣ 33/2006 κατά το μεταγενέστερο στάδιο της συνέχισης της απασχόλησης των ΑΜΕΑ και μετά τη λήξη του προγράμματος με μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης σε αορίστου χρόνου. Η ανωτέρω παραδοχή ενισχύεται και από τις αναφερόμενες στη διάταξη της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012, περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθέντος ότι κατ΄αυτήν εξαιρούνται της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού (βλ. ενδεικτικά έκτακτο προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης), εκ των οποίων ορισμένες (βλ. αντίστοιχα εξαίρεση της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 για το προαναφερθέν έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου) επίσης είχαν εξαιρεθεί του θεσμικού πλαισίου του Ν 2190/1994 (Βλ. Πράξη 386/2013 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα). Σύμφωνα, όμως, με τη γνώμη της Προέδρου Ευαγγελίας- Ελισάβετ Κουλουμπίνη, οι προσλήψεις ΑΜΕΑ σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 56 του Ν 4186/2013, οι οποίες επεκτείνουν την απασχόλησή τους και μετά τη λήξη της ορισμένης χρονικής διάρκειας των ειδικών προγραμμάτων, που προκηρύσσονται και επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, έχουν στόχο όπως διευρυνθεί η συνταγματική προστασία των ως άνω προσώπων (άρθρο 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματος) και επεκταθεί αυτή και σε άλλες μορφές απασχόλησης των ΑΜΕΑ. Ειδικότερα, διευρύνεται στην ουσία το εφαρμοστικό πεδίο του Ν 2643/1998 και επεκτείνεται το ειδικό προστατευτικό καθεστώς που αυτό θέτει για τα ΑΜΕΑ ώστε να βρίσκει έρεισμα η συνέχιση της απασχόλησης των ως άνω προσώπων και μετά τη λήξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων, αφού αφορά στη πλήρη εξομοίωση των ατόμων αυτών με τα προσλαμβανόμενα εξ αρχής με τις διατάξεις του Ν 2643/1998. Ως εκ τούτου παρέχεται στην ουσία η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν με τα προγράμματα αυτά, εφόσον ο εργοδότης συναινεί στη συνέχιση της απασχόλησής τους και η σχετική ειδική διαδικασία πρόσληψης των ωφελουμένων ΑΜΕΑ, κείται εκτός του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρου ένατου παρ. 20 α του Ν 4057/2012 και δεν απαιτείται για την υλοποίησή τους η προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η συγκεκριμένη διαδικασία, άλλως, θα καθίστατο ατελέσφορη, αν απαιτείτο, επιπρόσθετα για τις εξαιρετικού χαρακτήρα ειδικές προσλήψεις, η τήρηση των γενικών κανόνων που προεκτέθηκαν. ʼλλωστε πρόκειται εν προκειμένω για οιονεί αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας που συνήψαν τα άτομα αυτά σε εκτέλεση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σε εφαρμογή ειδικού νομοθετικού καθεστώτος (άρθρ. 2 και 4 του Ν 2643/1998 και 11 του Ν 3227/2004, όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη που δέχθηκε με το άρθρο 56 του Ν 4186/2013), το οποίο εδράζεται στην αρχή της ανάγκης ειδικής προστασίας των ΑΜΕΑ και αφορά προεχόντως στη συνέχιση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μετά την λήξη των συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και όχι στην αλλαγή της φύσης της εργασιακής τους σχέσης, ήτοι στη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Όμως η γνώμη αυτή δεν εκράτησε.

IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την .../10.3.2010 απόφαση του ΟΑΕΔ Ξάνθης προσελήφθη στην τότε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βιστωνίδας (ΔΕΥΑΒ) και ήδη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ, βλ. την 11233/2011 (ΦΕΚ Β΄ 3015/30.12.2011) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης), η υπάλληλος ..., στο πλαίσιο εκτέλεσης προγράμματος του ΟΑΕΔ για άτομα με ειδικές ανάγκες, ως υπάλληλος γραφείου για το χρονικό διάστημα από 8.3.2010 έως 7.3.2014. Πριν από τη λήξη της τετραετούς απασχόλησής της, με την .../3.2.2014 αίτησή της η ως άνω υπάλληλος ζήτησε τη συνέχιση αυτής στη Δημοτική Επιχείρηση και μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου προγράμματος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 2643/1998 και 4186/2013. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή με την .../7.2.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ, με την οποία και μετατράπηκε η σχέση εργασίας της σε αορίστου χρόνου, ως ημερομηνία δε πρόσληψής της ορίστηκε η 10.3.2014. Ακολούθως, υπεγράφη στις 8.3.2014, μεταξύ του εκπροσώπου της επιχείρησης και της ως άνω εργαζόμενης, η σχετική ατομική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για την καταβολή δε των αποδοχών αυτής μηνός Μαρτίου 2014 (α΄ χρηματικό ένταλμα της μισθοδοσίας αυτής) εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο άγεται κατά πλειοψηφία στην κρίση ότι η πρόσληψη της ανωτέρω υπαλλήλου με αναπηρία διενεργήθηκε από την ΔΕΥΑΑ κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου ένατου παρ. 20α του Ν 4057/2012, που επιβάλλει την προηγούμενη έγκριση της πρόσληψης από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 33/2006, ενώ δεν έχει εκδοθεί και η απαιτούμενη για την ολοκλήρωσή της απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα, όμως, με τη μη ισχύσασα γνώμη της Προέδρου Ευαγγελίας - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, ενόψει, κατά τα προεκτεθέντα, της θεμιτής εξαίρεσης, της συγκεκριμένης ειδικής διαδικασίας πρόσληψης από τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου ένατου παρ. 20 α του Ν 4057/2012, η επίμαχη δαπάνη παρίσταται νόμιμη και το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

[Αποφαίνεται ότι το ..., οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ), ποσού 1.064,55 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.] 
Νομικά Νέα
07-04-20
Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών, αναθεωρήσεων, επισκευών κ.α. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων.


30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by