ΣτΕ 2882/2014 Αντιδήμαρχοι, Αργία, Παράβαση καθήκοντος, καταστήματα
 Δήμοι και επιβολή πειθαρχικών ποινών σε αιρετά όργανα,όπως είναι οι Αντιδήμαρχοι. Σε περίπτωση σοβαρής καταγγελίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες συνιστούν λόγο ανακλήσεως ή αφαιρέσεως της αδείας ή σφραγίσεως του καταστήματος ή αφότου συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν μάλιστα σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, ο πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής οφείλει, εντός ευλόγου χρόνου, να περιλάβει το ζήτημα στα προς συζήτηση θέματα ενώπιον της επιτροπής, άλλως του επιβάλλεται η ποινή της αργίας λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος. Νομίμως επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, Αντιδήμαρχο Λήμνου, η πειθαρχική ποινή της αργίας διάρκειας τριών μηνών, για παράβαση της ανωτέρω υποχρεώσεώς του. Περιστατικά. Απορρίπτεται η προσφυγή.

 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Νοεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση:
Μ. Βηλαράς, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος,
που είχε κώλυμα, Δ. Μακρής, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Ε. Τζιράκη, Σπ.
Καρύδα, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος.
Για να δικάσει την από 7 Μαρτίου 2013 προσφυγή:
του ........................., κατοίκου Μύρινας Λήμνου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο
Παναγιώτη Ζυγούρη (Α.Μ. 6216), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τον Στέργιο Κίκα, Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά της υπ’ αριθμ. 4521/386/6.2.2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της
Διοικήσεως.
Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του
δικαστηρίου και
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο
1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί το νόμιμο
παράβολο (1299380, 3569316/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).
2. Επειδή με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η εξαφάνιση της 4521/386/6.2.2013
αποφάσεως της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Με την
απόφαση αυτή επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, Αντιδήμαρχο Λήμνου, η πειθαρχική
ποινή της αργίας διάρκειας τριών (3) μηνών, για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
3. Επειδή το π.δ. 180/1979 (φ. 46) ορίζει στο άρθρο 2, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 457/1990 (φ. 175), ότι:
«1. … 2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και
καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και
των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για
άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και
σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών,
εφόσον: α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά
παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών
διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους
μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την
κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και
προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας
του καταστήματος (όπως το εδάφιο α΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.
257/2001, φ. 184) ή β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3)
καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων. Εάν μετά από
τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις
οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν
ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση
των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας
προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται
οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. … 4. … 5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η
άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,
3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας
οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο
τριών (3) ετών από την οριστική αφαίρεση». Περαιτέρω ο ν. 2307/1995 (φ. 113) ορίζει
στο άρθρο 11 ότι: «1. … 2. Οι διατάξεις του π.δ./τος 180/1979 … όπως τροποποιήθηκε -
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στο ανωτέρω
προεδρικό διάταγμα, για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών ή
σφράγισης των καταστημάτων αναφέρεται "Αστυνομική Αρχή" ή "Αστυνομικός
Διευθυντής" ή "Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας" ή "Υπουργός Δημόσιας Τάξης",
νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση
το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες
προϋποθέσεις. Κατ` εξαίρεση οι αποφάσεις για την προσωρινή αφαίρεση των αδειών
λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων εκδίδονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο
κοινότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρωση των σχετικών
προϋποθέσεων. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας υποχρεούται στην άμεση
εκτέλεση της απόφασης. Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποτελεί
σοβαρή παράβαση καθήκοντος, τιμωρούμενη κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. 3. … ». Εξ άλλου ο
κώδικας δήμων και κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (φ.
114) ορίζει στο άρθρο 75 ότι: «Ι. … ΙΙ. Οι Δήμοι … ασκούν σε τοπικό επίπεδο, κρατικού
χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι,
ειδικότερα, οι ακόλουθες: 1. … 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών
ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι
λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και
τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της
τήρησης αυτών. … », στο άρθρο 80 ότι: «1. … 6. Για την ανάκληση ή την οριστική
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παρ. 1, αρμόδιοι
είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική
απόφαση. Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός
καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή
της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος
Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των
προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής
προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν
χωρίς άδεια. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό
αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και
143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. … ». Επίσης ο ν.
3852/2010 (φ. 87/7.6.2010) ορίζει στο άρθρο 59 ότι: «1. Το δήμαρχο επικουρούν οι
αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος
και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι
κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων
της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος. … 5. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. … », στο άρθρο 61 ότι: «1. Ο δήμαρχος, ο
αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει: α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις
υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος … », στο άρθρο 73 ότι: «1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής
συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό
και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. …
Ειδικότερα: Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: i) … ii) την ανάκληση
ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων,
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) … Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν
στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. … 2. … 3. Το δημοτικό
συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο
αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική
απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να
παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη
λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα
του», στο άρθρο 74 ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής
αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και
από … 2. Το δημοτικό συμβούλιο … εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική
ψηφοφορία τα μέλη … της επιτροπής ποιότητας ζωής. … », στο άρθρο 75 ότι: «1. … 2. …
3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να
αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι
συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης», στο άρθρο 214 ότι: «1.
Στους δήμους και τις περιφέρειες … ασκείται εποπτεία από το Κράτος, η οποία συνίσταται
αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών. 2. … », στο άρθρο 215 ότι: «1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. 2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι
αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό
έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγματος. 3. … », στο
άρθρο 233 ότι: «1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς
συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών
κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές
της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης. 2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να
επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου στους αιρετούς που
αναφέρονται σε αυτή: α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή
υπέρβαση της αρμοδιότητας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια, β. αν έχουν διαπράξει
παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές
ρυθμίσεις. 3. Οι πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 1 επιβάλλονται μετά προηγούμενη
τήρηση της διαδικασίας του επόμενου άρθρου. 4. … », στο άρθρο 234 ότι: «1. Οι
πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση
του Ελεγκτή Νομιμότητας, αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουμένου ή περάσει η
προθεσμία που έχει τάξει ο Ελεγκτής Νομιμότητας με γραπτή κλήση στον εγκαλούμενο,
χωρίς αυτός να έχει απολογηθεί. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
δέκα ημέρες. 2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και τη διάρκεια της,
καθώς και της έκπτωσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου … 3. … Η
ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει
υποπέσει ο εγκαλούμενος. … », στο άρθρο 238 ότι: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. … Τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή
Νομιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 233, 234, 236 και 237 του παρόντος ασκεί ο
Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. … », στο άρθρο 285 ότι:
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι
αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται» και στο άρθρο 286 ότι: «Η ισχύς του
παρόντος αρχίζει από 1.1.2011 εκτός των διατάξεων … ». Τέλος ο ν. 3094/2003 (φ. 10)
ορίζει στο άρθρο 3 ότι: «1. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για θέματα που
ανάγονται στις υπηρεσίες: α) … β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθμού … 2. … 3. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή
παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν
δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ιδίως
ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας ατομικό ή
συλλογικό: i) … ii) … iii) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που
επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη, iv) ενεργεί ή παραλείπει
νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της
διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας. … », στο άρθρο 4 ότι: «1. Ο Συνήγορος του
Πολίτη επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από
ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή
ενώσεως προσώπων. … 5. … Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ζητεί από τις δημόσιες
υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση … Όλες οι
δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα. … 11.
ʼρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να συνεργασθεί με τον Συνήγορο
του Πολίτη, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης
καθήκοντος, για δε τα μέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους. Αν κατά την έρευνα
διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, ο
Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο όργανο και μπορεί να
προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη λήψη άλλων μέτρων,
αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να
τάσσει εύλογη προθεσμία εν όψει των περιστάσεων, μετά την άπρακτη παρέλευση της
οποίας παραγγέλλει ο ίδιος τον έλεγχο. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί επίσης σε
σοβαρές περιπτώσεις να προκαλέσει με έγγραφό του προς το αρμόδιο όργανο την
πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου λειτουργού ή υπαλλήλου για την ανωτέρω παράλειψη
άσκησης του ενδεικνυόμενου ελέγχου. … (όπως η παράγραφος 10 του 4 άρθρου
αναριθμήθηκε σε 11 με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ν. 3242/2004, φ. 102)».
4. Επειδή κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων η επιτροπή ποιότητας ζωής
είναι αρμόδια για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ιδρύσεως και
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα καθήκοντα δε του
προέδρου της, δηλαδή του δημάρχου ή του ορισθέντος από αυτόν αντιδημάρχου με
σχετικές αρμοδιότητες, ανήκει και η κίνηση της προβλεπόμενης προς τούτο διαδικασίας.
Ειδικότερα σε περίπτωση σοβαρής καταγγελίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που
διέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες
συνιστούν λόγο ανακλήσεως ή αφαιρέσεως της αδείας ή σφραγίσεως του καταστήματος
ή αφότου συντρέξουν οι κατά νόμο σχετικές κατ’ αρχήν προϋποθέσεις, κατόπιν μάλιστα
σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, ο πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας
ζωής οφείλει, εντός ευλόγου χρόνου αφότου έλαβε γνώση της καταγγελίας ή
συντρέξουν οι κατ’ αρχήν κατά νόμο προϋποθέσεις, εν όψει και του περιεχομένου
εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, να περιλάβει το ζήτημα στα προς συζήτηση
θέματα ενώπιον της εν λόγω επιτροπής. Η παράβαση της υποχρεώσεώς του αυτής
αποτελεί σοβαρή, κατά τo άρθρο 233 του ν. 3852/2010, παράβαση καθήκοντος, που
δικαιολογεί την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της αργίας (ΣτΕ 1352/2013, βλ. και
1402/2010), με την διαδικασία του άρθρου 234 του ιδίου νόμου από το αρμόδιο κρατικό
όργανο, δηλαδή από τον Ελεγκτή Νομιμότητας ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της
οποίας αυτός προΐσταται, από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 238 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 (βλ.
ΣτΕ 788/2014, 3376/2013 επταμ., 3376/2011 επταμ.). Περαιτέρω ο Συνήγορος του
Πολίτη είναι μεταξύ άλλων αρμόδιος για θέματα που ανάγονται στις υπηρεσίες των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, τα δε όργανα των εν λόγω οργανισμών έχουν
υποχρέωση να διευκολύνουν την έρευνα που διεξάγεται από τον Συνήγορο του Πολίτη
για τα θέματα αυτά, ενώ η περίπτωση αρνήσεως σχετικής συνεργασίας συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα παραβάσεως καθήκοντος.
5. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υποθέσεως προκύπτουν τα εξής:
Στις 10.9.2007 η ................................, ιδιοκτήτρια οικίας στην περιοχή Ρωμέικος
Γιαλός του Δήμου Μύρινας Λήμνου και ήδη Δήμου Λήμνου, υπέβαλε την 14624 αναφορά
προς τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την μη εκτέλεση της 53/17.5.2007
αποφάσεως του Δημάρχου Μύρινας Λήμνου περί προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας
λειτουργίας του όμορου προς την οικία της καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
με την επωνυμία «......................», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία
«........................................». Μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου στον
αναφερθέντα Δήμαρχο από τον Συνήγορο του Πολίτη διαπιστώθηκε η εκτέλεση των
μεταγενέστερων 71/9.8.2007 και 100/18.10.2007 αποφάσεων προσωρινής αφαιρέσεως
της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Ακολούθως όμως, μετά από την νεότερη από 12.9.2008 αναφορά της
................................, ο Συνήγορος του Πολίτη επιλήφθηκε εκ νέου της υποθέσεως
και ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας ενημέρωση για τον αριθμό των
βεβαιωθεισών παραβάσεων σε βάρος του αναφερθέντος καταστήματος κατά το έτος
2008. Βάσει της ενημερώσεως αυτής, με το 14624.07.4/10.4.2009 έγγραφό του ο
Συνήγορος του Πολίτη προς τον Δήμαρχο Μύρινας ανέφερε ότι εν όψει του συνολικού
αριθμού των παραβάσεων αλλά και της διαπιστώσεως του Δήμου ότι πρόκειται για
οχλούσα επιχείρηση θα έπρεπε να εξετασθεί το ενδεχόμενο οριστικής αφαιρέσεως της
άδειας λειτουργίας του καταστήματος, ότι με τα δεδομένα αυτά και εν όψει της
προηγούμενης απασχολήσεως του Συνηγόρου του Πολίτη με το ζήτημα, διαπιστώνεται η
μη τήρηση του νόμου σε ό, τι αφορά τις διατάξεις της προσωρινής σφραγίσεως και ότι
διαπιστώνεται έλλειψη βουλήσεως εφαρμογής των σχετικών ισχυουσών διατάξεων,
αφού ο Συνήγορος του Πολίτη κατά την εξέταση παλαιότερης αναφοράς της
...................... είχε επισημάνει την συνεχή παράλειψη σφραγίσεως και την
καθυστέρηση υλοποιήσεως αποφάσεων σφραγίσεως και τέλος ζήτησε από τον εν λόγω
Δήμαρχο ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειές του. Με το 1877/28.5.2009 έγγραφο του
εν λόγω Δημάρχου η μεν καθυστέρηση εκδόσεως των αποφάσεων προσωρινής
αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
αποδόθηκε στην μη έγκαιρη διαβίβαση των σχετικών παραβάσεων από το αρμόδιο
Αστυνομικό Τμήμα, η δε καθυστέρηση εκτελέσεώς τους στην αναστολή εκτελέσεώς τους
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, γνωστοποιήθηκε δε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι είχε
ήδη σφραγισθεί το κατάστημα «.....................» για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών
(11.5.2009-19.6.2009), σε εκτέλεση των 72/12.9.2008 και 8/20.1.2009 νεότερων
αποφάσεων του ιδίου. Κατόπιν αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη με το
14624/07.5/5.10.2009 έγγραφό του ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας να
αποστείλει στοιχεία για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν κατά το έτος 2009 σε βάρος
του εν λόγω καταστήματος και τα ενημερωτικά για αυτές διαβιβαστικά προς τον Δήμο
και από τον Δήμαρχο Μύρινας να αποστείλει τις αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της
άδειας λειτουργίας του καταστήματος κατά το ίδιο έτος. Μετά από την σχετική
ενημέρωση από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν
κατά το εν λόγω έτος αναφορικά με το κατάστημα «..................» και με το
συστεγαζόμενο κατάστημα με την επωνυμία «.............», ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας,
ο Συνήγορος του Πολίτη με το 116863/8941/15.4.2010 έγγραφό του ζήτησε εκ νέου
από τον Δήμο Μύρινας να αποστείλει τις αναφερθείσες αποφάσεις προσωρινής
αφαιρέσεως της άδειας του καταστήματος «........................», τις οποίες είχε ζητήσει με
το προηγούμενο14624/07.5/5.10.2009 έγγραφό του χωρίς να λάβει σχετική
ενημέρωση, στο τέλος δε του εγγράφου αυτού ζητείται από την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου (στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο) να μεριμνήσει για την συμμόρφωση του
Δήμου Μύρινας προς τις υποχρεώσεις του έναντι του Συνηγόρου του Πολίτη που
απορρέουν από τον ν. 3094/2003. Σε απάντηση του τελευταίου αυτού εγγράφου με το
2017/17.5.2010 έγγραφο του Δημάρχου Μύρινας απεστάλησαν οι σχετικές αποφάσεις
σφραγίσεως, σύμφωνα με τις οποίες το κατάστημα «...............» παρέμεινε κλειστό
λόγω παραβάσεων κατά το έτος 2009 για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών και
αναφέρθηκε ότι έχει κληθεί ο ιδιοκτήτης του εν λόγω καταστήματος να απολογηθεί για
παραβάσεις του έτους 2010 και σύντομα θα εκδοθεί απόφαση σφραγίσεως. Εν συνεχεία,
με το 116863/24161/30.8.2010 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Δήμο
επισημάνθηκε η ύπαρξη και άλλων βεβαιωθεισών παραβάσεων του ιδίου καταστήματος
σύμφωνα με το 9009/20477-α/23.10.2009 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Μύρινας, πέραν αυτών που απεστάλησαν με το 2017/17.5.2010 έγγραφο, για τις οποίες
ο Δήμος παρέλειψε να αποστείλει στοιχεία σχετικά με την έκδοση αντίστοιχων
αποφάσεων προσωρινής σφραγίσεως και ζητήθηκε εκ νέου να αποσταλούν οι αποφάσεις
σφραγίσεως του εν λόγω καταστήματος, τις οποίες θα έπρεπε να έχει εκδώσει ο Δήμος
και δεν απέστειλε στον Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίες άλλωστε είχαν ζητηθεί με
116863/8941/15.4.2010 έγγραφό του και δεν είχαν αποσταλεί παρά και την υπόμνηση
με το 969/10.5.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με το
ίδιο έγγραφο ζητήθηκε ενημέρωση από τον Δήμο για το εάν έχουν τεθεί υπ’ όψιν του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στο πλαίσιο της εκδικάσεως αιτήσεων αναστολής
εκτελέσεως σφραγίσεως του καταστήματος οι επανειλημμένες παραβάσεις του
καταστήματος αυτού, στο τέλος δε του εγγράφου αυτού ζητείται και πάλιν από την
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο) να μεριμνήσει για
την συμμόρφωση του Δήμου Μύρινας προς τις υποχρεώσεις του έναντι του Συνηγόρου
του Πολίτη που απορρέουν από τον ν. 3094/2003. Σε απάντηση του τελευταίου
εγγράφου ο Δήμαρχος Μύρινας με το 4538/12.10.2010 έγγραφο πληροφόρησε τον
Συνήγορο του Πολίτη ότι είχε εκδοθεί η 77/23.7.2010 απόφαση σφραγίσεως του εν
λόγω καταστήματος για δέκα (10) ημέρες, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη με απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, ότι μετά την κοινοποίηση από το Αστυνομικό
Τμήμα Μύρινας νέων παραβάσεων η επιτροπή εκτελέσεως των διοικητικών πράξεων του
Δήμου σφράγισε το κατάστημα για δέκα (10) ημέρες σε εφαρμογή της 77/2010
αποφάσεως του Δημάρχου και ότι έχουν κληθεί οι ιδιοκτήτες του εν λόγω καταστήματος
με νέο έγγραφο για να απολογηθούν για άλλες παραβάσεις του έτους 2010. Εξ άλλου με
την 11/5.1.2011 (με αριθμό πρωτοκόλλου 57) απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, εν όψει
του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ορίσθηκαν Αντιδήμαρχοι με θητεία δύο ετών εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011-2012 και μεταξύ αυτών
ορίσθηκε ως Αντιδήμαρχος ο προσφεύγων για τον τομέα «εξυπηρέτησης του δημότη»,
στον οποίο μεταβιβάσθηκε μεταξύ άλλων η αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου της
εκδόσεως των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της προτάσεως
της εισαγωγής θεμάτων αρμοδιότητάς του στο δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική
επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του
δημάρχου. Ακολούθως με το 116863/4610/17.2.2011 έγγραφό του ο Συνήγορος του
Πολίτη προς την νέα δημοτική αρχή του Δήμου Λήμνου, που περιλαμβάνει μετά τον ν.
3852/2010 και τον πρώην Δήμο Μύρινας, ανέφερε ότι έχουν ληφθεί και έχουν
υλοποιηθεί τρεις αποφάσεις σφραγίσεως το καταστήματος «................» εντός του
έτους (αποφάσεις 16/20.3.2008, 72/2008/12.9.2008, 8/2008/20.1.2009), αλλά
σύμφωνα με το 9009/20/477-α/23.10.2009 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Μύρινας και με τηλεφωνική επικοινωνία με το ίδιο Αστυνομικό Τμήμα, εντός του έτους
2009 έχουν βεβαιωθεί και άλλες παραβάσεις και ως εκ τούτου θα έπρεπε ο Δήμος
Μύρινας να ζητήσει αρμοδίως την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω
καταστήματος, ανάλογη δε διαδικασία θα έπρεπε να είχε τηρηθεί και μετά τις παραβάσεις
και προσωρινές σφραγίσεις που έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο
2010 όπως αυτές αναφέρονται στο 4583/12.10.2010 έγγραφο του Δήμου, εφόσον
συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις. Με το τελευταίο έγγραφο ζητήθηκε επίσης α. από
το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας να ενημερώσει αναλυτικά τον Συνήγορο του Πολίτη και
τον Δήμο για παραβάσεις του καταστήματος «................» που έχουν διαπιστωθεί εντός
των ετών 2009 και 2010, β. από τον εν λόγω Δήμο να ενημερώσει τον Συνήγορο του
Πολίτη για την διαδικασία υλοποιήσεως της προσωρινής σφραγίσεως του καταστήματος
μετά την ενημέρωσή του από το Αστυνομικό Τμήμα και γ. να εξετάσει ο Δήμος την
δυνατότητα οριστικής ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του καταστήματος εφόσον
έχουν υλοποιηθεί τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας
και έχει διαπιστωθεί νέα παράβαση εντός έτους από την τελευταία προσωρινή αφαίρεση
άδειας. Σε απάντηση του 116863/4610/17.2.2011 εγγράφου, με το 9009/20/477-
γ΄/20.4.2011 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας προς τον Συνήγορο του
Πολίτη, με κοινοποίηση στον Δήμο Λήμνου, αναφέρεται ότι το έτος 2009 βεβαιώθηκαν
από την υπηρεσία είκοσι δύο (22) παραβάσεις για το κατάστημα «..................» που
επισύρουν διοικητική κύρωση (και έξι παραβάσεις για το κατάστημα «.............» του
ιδίου ιδιοκτήτη που συστεγάζεται με το προηγούμενο), ότι για το έτος 2010
βεβαιώθηκαν από την υπηρεσία είκοσι τρεις (23) παραβάσεις για το κατάστημα
«.........................» που επισύρουν διοικητική κύρωση, ότι για τις παραβάσεις αυτές
ενημερώθηκε ο Δήμος Μύρινας προκειμένου και εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο
προϋποθέσεις να επιβάλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο π.δ. 180/1979
και στον ν. 2307/1995 και ότι τα διαβιβαστικά κοινοποιήσεως για τις σχετικές
παραβάσεις έχουν αποσταλεί στον Δήμο. Περαιτέρω με την 164/15.7.2011 απόφαση του
Δήμου Λήμνου την οποία υπογράφει ο προσφεύγων, ως Αντιδήμαρχος, αντί του
Δημάρχου, αφαιρέθηκε προσωρινά για δέκα (10) ημέρες η άδεια λειτουργίας του
καταστήματος «....................» και ορίσθηκε η ημερομηνία ενάρξεως της κυρώσεως στις
20.7.2011. Ακολούθως με το 116863/25866/27.9.2011 έγγραφο του Συνηγόρου του
Πολίτη ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να
μεριμνήσει για την συμμόρφωση του Δήμου Λήμνου προς τις υποχρεώσεις του σχετικά
με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
δεδομένου ότι ο Δήμος αυτός, παρά τα επανειλημμένα έγγραφά του
(116863/24161/30.8.2010, 116863/8941/15.4.2010) και τις σχετικές επισημάνσεις στο
116863/4610/17.2.2011 έγγραφό του, παρέλειψε να προβεί στις προβλεπόμενες
ενέργειες για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των αναφερθέντων
συστεγαζόμενων καταστημάτων και να ενημερώσει σχετικά τον Συνήγορο του Πολίτη,
το έγγραφο δε αυτό διαβιβάσθηκε στον Δήμαρχο Λήμνου με το 9978/23.1.2012έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με υπενθύμιση της παλαιότερης τηλεφωνικής τουενημερώσεως (τον Οκτώβριο του 2011), με την παράκληση να συνεργασθεί ο Δήμος μετον Συνήγορο του Πολίτη παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατόπιν αυτού, εν
όψει της μη ανταποκρίσεως του Δήμου Λήμνου, με το 116863/10789/22.3.2012έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη ζητήθηκε από την Γενική Διεύθυνση ΕσωτερικήςΛειτουργίας/Διεύθυνση Εσωτερικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ναμεριμνήσει για τον πειθαρχικό έλεγχο των οργάνων του Δήμου Λήμνου για τηνπαράλειψη ουσιαστικής ενημερώσεως του Συνηγόρου του Πολίτη επί των τεθέντων μετο από 17.2.2011 έγγραφό του ερωτημάτων, παρά τις σχετικές υπομνήσεις και για τηνπαράλειψη εφαρμογής της νομοθεσίας περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,βάσει της οποίας ο Δήμος όφειλε να προβεί στην οριστική αφαίρεση της άδειαςλειτουργίας των προμνησθέντων καταστημάτων, για τα οποία είχαν διαπιστωθείπληθώρα παραβάσεων, σύμφωνα με την έγκαιρη ενημέρωση του Αστυνομικού ΤμήματοςΜύρινας. Στην συνέχεια με την 24641/2925/26.6.2012 απόφαση του Γενικού ΓραμματέαΑποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κλήθηκε ο προσφεύγων ως ο αρμόδιος για τακαταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Αντιδήμαρχος σε έγγραφη απολογία για τοπειθαρχικό αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος και συγκεκριμένα α. για την παράλειψηουσιαστικής ενημερώσεως του Συνηγόρου του Πολίτη στα ερωτήματα που έθεσε παράτις σχετικές υπομνήσεις του και β. για την παράλειψη εφαρμογής της νομοθεσίας περίκαταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος βάσει της οποίας ο Δήμος Λήμνου όφειλε ναπροβεί στην οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων που είχανυποπέσει σε πολλαπλές παραβάσεις μετά την έγκαιρη ενημέρωση του ΑστυνομικούΤμήματος Μύρινας. Κατά την συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις 11.10.2012για την εξέταση της εν λόγω υποθέσεως παρέστη ο προσφεύγων, υποβάλλοντας και το7/11.10.2012 απολογητικό υπόμνημα, το δε Πειθαρχικό Συμβούλιο (1-3/2012 πρακτικά)γνωμοδότησε υπέρ της ενοχής του για το αδίκημα της σοβαρής παραβάσεως τωνκαθηκόντων του και της επιβολής σε αυτόν της πειθαρχικής ποινής της αργίας, διάρκειαςτριών (3) μηνών. Τέλος, με την 4521/386/6.2.2013 απόφαση της Γενικής ΓραμματέωςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα η αναφερθείσαπειθαρχική ποινή.
6. Επειδή περαιτέρω από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υποθέσεως προκύπτειότι κατά την ανάθεση, με την 11/5.1.2011 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, στονπροσφεύγοντα για τα έτη 2011 και 2012 των προαναφερθέντων καθηκόντων, είχαν ήδηεκδοθεί και εκτελεσθεί από την δημοτική αρχή του τότε Δήμου Μύρινας σε βάρος τουκαταστήματος «.................», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία«................................................», έξι (6) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως τηςάδειας λειτουργίας. Συγκεκριμένα, για το κατάστημα αυτό είχαν εκδοθεί και εκτελεσθείοι 71/9.8.2007, 100/18.10.2007, 16/20.3.2008, 72/12.9.2008, 8/20.1.2009 και77/23.7.2010 αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας. Επίσης εντός έτους απότην εκτέλεση της 77/23.7.2010 (20.9.2010-29.9.2010) αποφάσεως προσωρινήςαφαιρέσεως της άδειας του καταστήματος «.....................», τελευταίας από τις τρεις(3) πιο πρόσφατες ομοίου περιεχομένου αποφάσεις (72/12.9.2008, 8/20.1.2009 και77/23.7.2010), βεβαιώθηκαν νέες παραβάσεις του εν λόγω καταστήματος από τοαρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας (η πρώτη βεβαιώθηκε στις 26.3.2011) καιδιαβιβάσθηκαν στον Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με το 1016/47/6-α΄/25.10.2013 έγγραφοτου Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας προς το Δικαστήριο (βλ. και την σχετική12758/4.7.2011 κλήση προς απολογία για παραβάσεις του καταστήματος που υπογράφειο προσφεύγων ως Αντιδήμαρχος και στην οποία μνημονεύονται έξι έγγραφα τουΑστυνομικού Τμήματος Μύρινας σχετικά με βεβαιώσεις παραβάσεων στο εν λόγωκατάστημα κατά το διάστημα 26.3.2011 έως 4.6.2011, μεταξύ των οποίων το1020/10316/407-β΄/9.5.2011 έγγραφο που αφορά την παράβαση στις 26.3.2011).
7. Επειδή οι λόγοι περί αναιτιολογήτου ή πλημμελούς αιτιολογίας της προσβαλλόμενηςπειθαρχικής αποφάσεως είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς, διότι επί προσφυγής ουσίας,όπως εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 234 παράγραφος 6 του ν. 3852/2010, το Δικαστήριο κατά το άρθρο 43 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989 (φ. 8) κρίνει τηνυπόθεση κατά τον νόμο και την ουσία και προβαίνει σε επιμέτρηση της επιβλητέας
ποινής ανάλογα ε την βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος και των λοιπώνσυντρεχουσών συνθηκών της υποθέσεως (ΣτΕ 1352/2013, 3534/2010, 1908/2002κ.ά.).
8. Επειδή εν όψει των αναφερθέντων δεδομένων, μετά τον ορισμό του προσφεύγοντοςως Αντιδημάρχου με τις προμνησθείσες αρμοδιότητες συνέτρεχαν οι κατ’ αρχήνπροϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του π.δ. 180/1979, προκειμένουνα κινηθεί η διαδικασία οριστικής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας του καταστήματος«....................». Περαιτέρω, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 3η και 4η σκέψη και ενόψει των ιστορηθέντων, ο προσφεύγων, με τις αρμοδιότητες που είχε ως Αντιδήμαρχος,ήταν υποχρεωμένος να εισαγάγει το θέμα ενώπιον της επιτροπής ποιότητας ζωήςπροκειμένου αυτή να ασκήσει την κατά νόμο αρμοδιότητά της και εν όψει μάλιστα των116863/4610/17.2.2011 και 116863/25866/27.9.2011 εγγράφων του Συνηγόρου τουΠολίτη προς τον Δήμο Λήμνου, στα οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι συνέτρεχαν οιπροϋποθέσεις οριστικής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας του καταστήματος«................» και ότι πρέπει να εξετασθεί το ζήτημα, καθώς και του 9009/20/477-γ΄/20.4.2011 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας. Περαιτέρω με ταπρομνησθέντα έγγραφα ο Συνήγορος του Πολίτη (με το 116863/4610/17.2.2011 κατάτον χρόνο που είχε ο προσφεύγων τις αναφερθείσες αρμοδιότητες για τα καταστήματαυγειονομικού ενδιαφέροντος) ζήτησε την παροχή σχετικών πληροφοριών, ενώ και ηΠροϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Αιγαίου υπενθύμισε με σχετικό έγγραφό της προς τον Δήμο την υποχρέωσήτου να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη. Ο προσφεύγων όμως κατά παράβασητης αναφερθείσας υποχρεώσεώς του και παρά τα προμνησθέντα έγγραφα τουΣυνηγόρου του Πολίτη και του Αστυνομικού Τμήματος, δεν κίνησε την προβλεπόμενηδιαδικασία εισάγοντας το συγκεκριμένο θέμα ενώπιον της επιτροπής ποιότητας ζωής,προκειμένου αυτή, ως αρμόδιο όργανο, να αποφασίσει, αν έπρεπε να αφαιρεθεί οριστικάη άδεια λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«.......................», σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του π.δ.180/1979. Επί πλ ον ο ίδιος, ως Αντιδήμαρχος στον οποίο είχαν ανατεθεί οιπροεκτεθείσες αρμοδιότητες, παρά την σχετική υπόμνηση, δεν ενήργησε προκειμένου ναανταποκριθεί στο καθήκον πληροφορήσεως του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως είχεζητηθεί με τα έγγραφά του (ΣτΕ 1378/2010). Συνεπώς, ο προσφεύγων υπέπεσε στοκατά το άρθρο 233 παράγραφος 2 του ν. 3852/2010 πειθαρχικό αδίκημα της σοβαρήςπαραβάσεως των καθηκόντων του από βαριά αμέλεια λόγω της παραλείψεως κινήσεωςτης διαδικασίας οριστικής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας του αναφερθέντοςκαταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και της παραλείψεως ενημερώσεωςτου Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με την αποδοθείσα σε αυτόν κατηγορία.Περαιτέρω ο προσφεύγων ισχυρίζεται (αορίστως) ότι υπέλαβε ότι τηρήθηκε ηπροβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία, ωστόσο δεν συντρέχει περίπτωση μη καταλογισμούτου λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης, διότι εν όψει της ιδιότητάς του και των σχετικώναρμοδιοτήτων του, σε συνδυασμό με την σαφήνεια του περιεχομένου τωνπροαναφερθεισών διατάξεων, δεν δικαιολογείται πλάνη του Αντιδημάρχου ως προς τιςεπιβαλλόμενες ενέργειές του για την εισαγωγή του θέματος ενώπιον της αρμόδιαςεπιτροπής του δήμου (πρβλ. ΣτΕ 3203/2009 7η σκέψη), αφού άλλωστε σταπροαναφερθέντα έγγραφα (βλ. ιδίως το 116863/4610/17.2.2011 έγγραφο τουΣυνηγόρου του Πολίτη) επισημαίνονται οι επιβεβλημένες κατά νόμο ενέργειες, τις οποίες αυτός παρέλειψε. Εξ άλλου οι παραλείψεις του προσφεύγοντος σχετικά με τηνεκπλήρωση των αναφερθεισών υποχρεώσεών του, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν απότην έλλειψη νομικού συμβούλου στον Δήμο, όπως αορίστως και αναποδείκτως άλλωστεαυτός ισχυρίζεται (ΣτΕ 1402/2010). Τέλος εν όψει της πειθαρχικής ευθύνης τουπροσφεύγοντος που στοιχειοθετείται με τις αναφερθείσες παραλείψεις του, δεν είναιουσιώδης ο ισχυρισμός του ότι, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του π.δ. 180/1979, ηαρμόδια για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτροπή ποιότητας ζωής δύναται και δεν υποχρεούται να προβεί στην οριστική αφαίρεση της σχετικής άδειας.
9. Επειδή κατά συνεκτίμηση της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που σχετίζεται με την διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους δήμους και της συνεργασίας που οφείλουν να έχουν με τον Συνήγορο του Πολίτη για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του που ανάγονται ειδικότερα στο προηγούμενο ζήτημα, του βαθμού της υπαιτιότητας του προσφεύγοντος και της μη επιβολής πειθαρχικής ποινής στο παρελθόν, που επικαλείται ο ίδιος, το Δικαστήριο κρίνει ως προσήκουσα την επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της αργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών. Επομένως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι όλοι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα και να απορριφθεί, κατόπιν αυτού, η κρινόμενη προσφυγή στο σύνολό της.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την κρινόμενη προσφυγή.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Επιβάλλει στον προσφεύγοντα την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται σε
τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 11η Νοεμβρίου 2013
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Ο Γραμματέας Μ. Βηλαράς Ν. Βασιλόπουλος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2014.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας του Γ` Τμήματος του Γ` Τμήματος Διακοπών Ευδ.
Γαλανού Δ. Τετράδη

Νομικά Νέα
07-04-20
Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών, αναθεωρήσεων, επισκευών κ.α. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων.


30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by