ΣτΕ 456/2014 Εκ των υστέρων περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών - Προσαρμογή στα όρια ασφαλούς εκθέσεως
Η ρύθμιση της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006, δυνάμει της οποίας παρέχεται δυνατότητα εκ των υστέρων περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του σταθμών, καταλαμβάνει όσους σταθμούς είχαν αδειοδοτηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων έως την έκδοση της ΚΥΑ 15393/2002/5.8.2002, ουδόλως σκοπείται δε με τη ρύθμιση αυτή νομιμοποίηση σταθμών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί παρανόμως και για τους οποίους δεν είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, αλλά μόνον η δυνατότητα να καλυφθεί η έλλειψη αυτή για τους σταθμούς εκείνους, που είχαν εγκατασταθεί υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, κατά το οποίο δεν απαιτείτο η προϋπόθεση αυτή. Η ρύθμιση της παρ. 20 άρθ. 31 Ν 3431/2006, με την οποία σκοπείται προσαρμογή των εγκατεστημένων σταθμών στα όρια ασφαλούς εκθέσεως του κοινού, που θεσπίζει ο ως άνω νόμος, καταλαμβάνει όσους διέθεταν περιβαλλοντικές εγκρίσεις και προβλέπει δυνατότητα υποβολής στην ΕΕΑΕ μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η προσαρμογή στα όρια αυτά, χωρίς εκ νέου τήρηση της διαδικασίας κατά τα λοιπά. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενοι σταθμοί, για τους οποίους είχαν ήδη εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, έστω και μετά την έκδοση της αδείας εγκαταστάσεως, δεν απαιτείται δε γι΄ αυτούς εκ νέου κίνηση της ήδη τηρηθείσας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εν όψει του πλήθους των εγκατεστημένων κεραιών κρίνονται ανεκτές και διαδοχικές παρατάσεις για εύλογο χρόνο


Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα
Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Πάρεδρος ΣτΕ
Δικηγόροι: Ι. Κοϊμτζόγλου
Κ. Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος ΝΣΚ

[…] 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθ. …/10.7.2008 πράξης της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της αιτούσας εταιρείας στη θέση που βρίσκεται στην οδό … με κωδικό … στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής. […] [7]

4. Επειδή όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 1056-7/2012 7μ.), από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθ. 31 Ν 3431/2006, συνάγεται ότι η ρύθμιση της παρ. 19, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους υφισταμένους κατά την έναρξη ισχύος του σταθμούς, καταλαμβάνει όσους είχαν αδειοδοτηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έως την έκδοση, κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν 3010/2002, της ΚΥΑ 15393/2002/5.8.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1022), με την οποία για πρώτη φορά ορίσθηκε ρητώς ότι η επίμαχη δραστηριότητα υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, με την προϋπόθεση όμως ότι διέθεταν τις απαιτούμενες από το ισχύον κατά τον χρόνο έκδοσης των σχετικών πράξεων καθεστώς, λοιπές εγκρίσεις, όπως η έγκριση του Υπουργού Μεταφορών ή της ΕΕΤΤ, η έγκριση της ΕΕΑΕ, που προβλέφθηκε, κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την ΚΥΑ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού του 2000 και η έγκριση για την εκτέλεση δομικών εργασιών, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι με την ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπείται η νομιμοποίηση σταθμών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί παρανόμως και για τους οποίους δεν είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, αλλά μόνον η δυνατότητα να καλυφθεί η έλλειψη αυτή για τους σταθμούς εκείνους, που είχαν εγκατασταθεί υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, κατά το οποίο δεν απαιτείτο η προϋπόθεση αυτή. Περαιτέρω, η ρύθμιση της παρ. 20, με την οποία αποσκοπείται η προσαρμογή των εγκατεστημένων σταθμών στα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού που θεσπίζει ο ως άνω νόμος, καταλαμβάνει όσους διέθεταν περιβαλλοντικές εγκρίσεις και προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής στην ΕΕΑΕ μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η προσαρμογή προς τα όρια αυτά, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου τήρηση της διαδικασίας κατά τα λοιπά. Κατά την έννοια πάντως των ανωτέρω διατάξεων, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενοι οι σταθμοί, για τους οποίους είχαν ήδη εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, έστω και μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, δεν απαιτείται δε για τους σταθμούς αυτούς να κινηθεί εκ νέου η ήδη τηρηθείσα διαδικασία, περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εν όψει δε του πλήθους των εγκατεστημένων κεραιών κρίνονται ανεκτές και οι διαδοχικές παρατάσεις για εύλογο πάντως χρόνο.

5. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: με την υπ΄ αριθ. …/28.8.2002 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής και Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων χορηγήθηκε στην εταιρεία Χ, διάδοχος της οποίας υπήρξε η αιτούσα εταιρεία, άδεια για την κατασκευή - εγκατάσταση κεραίας σταθμού ξηράς στη θέση Α στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηνών Ν. Αττικής. Η εν λόγω άδεια χορηγήθηκε στην παρεμβαίνουσα εταιρεία κατόπιν της υπ΄ αριθ. …/27.5.2002 σχετικής σύμφωνης γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και αφού η αιτούσα εταιρεία είχε υποβάλει την από 12.11.2002 αίτηση προς το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αθηναίων, με την οποία ζητούσε έγκριση δομικών κατασκευών και η οποία της χορηγήθηκε με την …/2002 πράξη του ανωτέρω γραφείου. Εν συνεχεία και μετά τη δημοσίευση του Ν 3431/2006 η αιτούσα εταιρεία υπέβαλε προς το Γραφείο Κεραιών της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής την από 23.8.2007 αίτηση, με συνημμένο φάκελο μελέτης, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η εν λόγω υπηρεσία με το υπ΄ αριθ. …/12.1.2008 έγγραφό της διαβίβασε την υποβληθείσα μελέτη στους αρμοδίους φορείς για γνωμοδότηση ζητώντας παράλληλα από την αιτούσα εταιρεία να προσκομίσει αφ΄ ενός μεν την άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των δομικών κατασκευών, που αφορούσαν την επίδικη κεραία, αφ΄ ετέρου δε τόσο σε αυτήν όσο και στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διαγράμματα ακτινοβολίας στο οριζόντιο και στο κάθετο επίπεδο, στο οποίο θα απεικονίζεται τόσο η υφισταμένη ακτινοβολία (υπάρχουσες πηγές ακτινοβολίας) όσο και η προτεινομένη στα δυσμενή σημεία (μέγιστες τιμές). Ακολούθως, με την προσβαλλομένη πράξη η Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής απέρριψε το αίτημα της αιτούσας εταιρείας προβαίνοντας στη διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και στην επιστροφή της σχετικής μελέτης λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Επειδή εν όψει των ανωτέρω η προσβαλλομένη πράξη εκδόθηκε νομίμως, καθ΄ όσον σύμφωνα με την προαναφερομένη στη σκ. 4 ερμηνεία της κρίσιμης διατάξεως της παρ. 19 του άρθ. 31 Ν 3431/2006 η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση εκείνων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούσαν νομίμως δυνάμει του προϋφισταμένου νομοθετικού καθεστώτος, εστερούντο όμως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, στην προκειμένη δε περίπτωση, η επίδικη κεραία, αν και λειτουργούσε ήδη στην ανωτέρω θέση, είχε αδειοδοτηθεί μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 και συγκεκριμένα, στις 28.8.2002. Συνεπώς ανεξαρτήτως, αν για την επίδικη κεραία έχει εκδοθεί από το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αθηναίων η …/2002 σχετική έγκριση εκτέλεσης δομικών κατασκευών, ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως ότι η προσβαλλομένη πράξη εξεδόθη κατά παράβαση της διατάξεως της παρ. 19 του άρθ. 31 Ν 3431/2006 καθώς και οι συναφείς ισχυρισμοί απορρίπτονται ως αβάσιμοι (πρβλ. ΣτΕ 4734-40/2012). […]

Απορρίπτει την αίτηση
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by