ΣτΕ 1354/2016 Περιβαλλοντικό πρόστιμο λόγω ρύπανσης του Ασωπού


Η κύρωση η οποία επιβάλλεται για τη ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων οργάνων είναι ενιαία, έστω και εάν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν με τον έλεγχο είναι περισσότερες. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα για την επιβολή του προστίμου κρίνεται από το συνολικό ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχεται το πρόστιμο και όχι από τα ποσά που επιμετρώνται στις επιμέρους παραβάσεις. Συνεπώς, αρμοδίως επιβλήθηκε το πρόστιμο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

-Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του προσώπου αυτού ως φορέα της δραστηριότητας ή του έργου, ο οποίος φέρει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης. Συνεπώς, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του φορέα απαιτείται η τροποποίηση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Ορθώς επομένως, έκρινε το δικάσαν εφετείο ότι, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο του ελέγχου η αναιρεσείουσα δεν είχε προβεί στις απαραίτειτες ενέργειες για την τροποποίηση της αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που διέθετε η απορροφηθείσα από αυτήν εταιρία, νομίμως της καταλογίστηκε η συγκεκριμένη παράβαση.

-Πρόστιμο επιβάλλεται όχι μόνον για παραβάσεις του ν. 1650/1986 ή άλλων κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων νομοθετημάτων, αλλά και σε κάθε περίπτωση που φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβιάζουν διατάξεις που έχουν τεθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως εν προκειμένω, με την παράλειψη της αναιρεσείουσας εταιρείας να λάβει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια για τη διάθεση υγρών αποβλήτων. Η διαπιστωθείσα κατά τον έλεγχο ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων, μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων απευθείας σε ανοικτό ρέμα με τελικό αποδέκτη τον Ασωπό ποταμό, συνιστά αυτοτελή πράξη ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε σχέση με την ανωτέρω έλλειψη της διοικητικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων. Συνεπώς, οι κρίσεις της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης είναι ορθές.

-Η αναιρεσείουσα ουδέποτε έλαβε άδεια χρήσης ύδατος από τις γεωτρήσεις που βρίσκονταν εντός του αυτοκινήτου της ούτε κατά τις διατάξεις του ν. 1739/1987 ούτε βέβαια του νεώτερου 3199/2003. Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης των υδάτων αλλά και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου, συνεπώς και η διάταξη που προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση νερού, επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο, ύστερα από έλεγχο και διαπίστωση της παράβασης που μπορεί να γίνει και από τα κλιμάκια Ελέγχων Ποιότητας Περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο ν. 1650/1986, στην περίπτωση δε αυτή το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

-Η αναιρεσείουσα εταιρεία κατά την ημέρα της αυτοψίας διέθετε ανεξέλεγκτα υγρά απόβλητα, μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων απευθείας σε ανοικτό ρέμα με τελικό αποδέκτη τον Ασωπό ποταμό, η δε μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας της ανοδίωσης βρέθηκε εκτός λειτουργίας. Συνεπώς, η αναιρεσιβαλλομένη ορθώς έκρινε ότι στοιχειοθετήθηκαν οι αντίστοιχες παραβάσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η αναιρεσείουσα εταιρεία δεν απέστειλε στοιχεία που της ζητήθηκαν σχετικά με τη διαχείριση της ιλύος που παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της μονάδας ανοδίωσης. Συνεπώς, η αναιρεσιβαλλομένη ορθώς έκρινε ότι στοιχειοθετήθηκε η εν λόγω παράβαση.

Με την προσφυγή της ενώπιον δικάσαντος εφετείου η αναιρεσείουσα δεν είχε προβάλει ισχυρισμούς ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από άδεια επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδικότερα, δεν είχε ισχυριστεί ότι προβαίνει σε αξιοποίηση ή επεξεργασία των αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία ή σε προσωρινή αποθήκευση αυτών, ισχυρίστηκε δε ότι συλλέγει τα απόβλητά της. Συνεπώς, η κρίση της αναιρεσιβαλλομένης ότι η αναιρεσείουσα υπέπεσε στην αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, διότι δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για τον εφοδιασμό της με την προβλεπόμενη άδεια για τη λειτουργία της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας της ανοδίωσης και διότι δεν υπάγεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις ούτε ισχυρίζεται ότι υπάγεται σε αυτές, είναι ορθή

Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by