ΣτΕ 1857/2016 Νόμιμη Οικοδομική ʼδεια για μεζονέτες και πισίνα σε ακάλυπτο οικοπέδου

-Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, το οποίο, μάλιστα, συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αυτή εξαρχής και είναι τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης της άδειας που πρόκειται να εκδοθεί, αποτελεί δε, ως εκ τούτου, αντικείμενο πλήρους και διεξοδικού ελέγχου εκ μέρους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, καθώς και νέου ελέγχου πριν υπογραφεί η οικοδομική άδεια. Η πιστότητα του υποβαλλομένου με την αίτηση τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο, κατά κανόνα, συνδέεται άρρηκτα με εμπράγματα δικαιώματα επί του γηπέδου του ενδιαφερομένου για την ανέγερση της οικοδομής ή τρίτων, καθώς και με την έκταση και τα όρια του οικοπέδου, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

-Κατά την ανέγερση οικοδομής, οι τυχόν επιτρεπόμενες από τον νόμο επεμβάσεις επί της φυσικής στάθμης του εδάφους στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, από τις οποίες είναι ενδεχόμενο να επηρεάζεται και το τελικό νόμιμο ύψος της οικοδομής, επιτρέπονται μόνον αν είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του κτιρίου στο έδαφος, όχι δε και στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή για την προσαρμογή του εδάφους στις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να προσδώσει στο κτίριο ο κατασκευαστής του. Αντίθετη, ερμηνευτική εκδοχή θα επέτρεπε στον κατασκευαστή του κτιρίου να αναδιαμορφώσει εκείνος, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής που επιλέγει, ουσιώδεις όρους δόμησης του κτιρίου, καταστρατηγώντας, έτσι, τις αντίστοιχες προβλέψεις του πολεοδομικού νομοθέτη, που θεσπίσθηκαν για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης στην περιοχή.

-Η κλίση του εδάφους, η οποία, κατά τα προβληθέντα, καθιστούσε μη νόμιμη την προσβληθείσα οικοδομική άδεια και την αναθεώρησή της, αφορούσε το όλο ΟΤ, το δε αρνητικό υψόμετρο στο απώτατο αντιδιαμετρικό σημείο του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου, που ευρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την ιδιοκτησία του εφεσιβλήτου κατά τρόπο ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας αυτής και του ως άνω αντιδαιμετρικού σημείου να παρεμβάλλονται και δύο εκτεταμένες ιδιοκτησίες τρίτων, ουδόλως αποδεικνύει ότι υπήρχε κλίση ειδικώς στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου όπου εντοπίζεται η ιδιοκτησία του εφεσιβλήτου, τούτο δε ανεξάρτητα του κατά πόσον η κλίση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί από μόνο το προσκομισθέν από τον εκκαλούντα διάγραμμα, το οποίο δεν προκύπτει ότι έχει ελεγχθεί από οποιαδήποτε πολεοδομική ή άλλη αρχή. Οι λόγοι ακυρώσεως του εκκαλούντος, σύμφωνα με τους οποίους οι προσβληθείσες με την αίτηση ακυρώσεως πράξεις έπρεπε να ακυρωθούν διότι η αποτύπωση των υψομέτρων στις τέσσερις κορυφές του οικοπέδου του εφεσιβλήτου στα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα δεν ήταν ακριβής, ήταν αβάσιμοι και ορθώς απορρίφθηκαν από το διοικητικό εφετείο.

-Από κανένα κανόνα υπέρτερης των εφαρμοσθεισών διατάξεων ισχύος δεν απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων μεγαλυτέρου ύψους αυτών που έχουν ήδη ανεγερθεί σε όμορες ιδιοκτησίες ούτε η διαμόρφωση της οριστικής στάθμης του εδάφους σε μεγαλύτερο ύψος αυτού που έχει διαμορφωθεί ομοίως σε όμορες ιδιοκτησίες.

-Δεν είναι κρίσιμος ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε η οριστική στάθμη του φυσικού εδάφους στο οικόπεδο του εκκαλούντος και, ειδικότερα, δεν είναι κρίσιμη η μορφή των επεμβάσεων στο φυσικό έδαφος προκειμένου να διαμορφωθεί η οριστική του στάθμη, ούτε αν η φυσική στάθμη παρέμεινε όπως είχε διότι δεν έλαβαν χώρα επεμβάσεις που θα διαφοροποιούσαν τη φυσική στάθμη από την οριστική. Συνεπώς, το διοικητικό εφετείο νομίμως δεν ερεύνησε περαιτέρω το ζήτημα αυτό, αφού κρίσιμη είναι η οριστική στάθμη του εδάφους και ο τρόπος διαμόρφωσής της στο οικόπεδο όπου υλοποιείται η προσβληθείσα οικοδομική άδεια, και όχι σε άλλα οικόπεδα, ακόμη και παρακείμενα.

Πρόεδρος: Ν. Ρόζος
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης

Πηγή : www.nomosphysis.org.gr 
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by